Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế nhà văn hóa cộng đồng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL">05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7 của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tính; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đo
àn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT,TH1,5, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2019
Ngày hiệu lực 15/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế nhà văn hóa cộng đồng Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế nhà văn hóa cộng đồng Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành 29/03/2019
Ngày hiệu lực 15/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế nhà văn hóa cộng đồng Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy chế nhà văn hóa cộng đồng Lào Cai

  • 29/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực