Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2213/2006/QĐ-UBND quy định về xử lý thực bì bằng phương pháp đốt do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2213/2006/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ THỰC BÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật lâm nghiệp.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2213/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các s, Thủ trưởng các ngành của tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn
bản QPPL);
- TTTU, TT H
ĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh và các đoàn thể
- Trung tâm Công báo-Ti
n học tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;
- Các PCVP;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, KT6
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2019
Ngày hiệu lực15/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt tỉnh Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýBùi Văn Quang
       Ngày ban hành14/11/2019
       Ngày hiệu lực15/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt tỉnh Phú Thọ

           • 14/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực