Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÁC BAN CHẤM THI HỘI THI TAY NGHỀ CẤP BỘ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014;

Xét đề nghị của các Chủ tịch Hội đồng thi;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại văn bản số 2471/BNN-TCCB ngày 28/5/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi về Kế hoạch chuẩn bị Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, các Chủ tịch Hội đồng thi, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT N.T.Xuân Thu (để b/c);
- Ban Ch đạo Hội thi;
- Lưu VT, TCCB.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI
Nguyễn Minh Nhạn

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHẤM THI NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. BAN CHẤM THI NGHỀ XÂY GẠCH

1. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô- Trưởng ban;

2. Ông Đặng Đình Vệ, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

3. Ông Phạm Sỹ Hiếu, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ;

4. Ông Mai Đức Phú, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

II. BAN CHẤM THI NGHỐP LÁT TƯỜNG VÀ SÀN

1. Ông Nguyễn Đức Tính, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Trưởng ban;

2. Ông Bạch Kim Huệ, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô;

3. Ông Lê Công Minh, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.

III. BAN CHẤM THI NGH ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

1. Ông Đoàn Diệp Thạch, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi Trưởng ban;

2. Ông Vũ Văn Yên, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô;

3. Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

4. Ông Nguyễn Thanh Chiến, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ.

IV. BAN CHẤM THI NGHỀ HÀN

1. Ông Phạm Hồng Hải, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ - Trưởng ban;

2. Ông Vũ Xuân Thủy, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

3. Ông Nguyễn Viết Thiện, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;

4. Ông Lê Vĩnh Lãm, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Nông lâm Trung Bộ;

5. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi;

6. Ông Hồ Sỹ Khương, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

V. BAN CHẤM THI NGH LẮP ĐT ĐIỆN

1. Ông Phạm Văn Tý, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi - Trưởng ban;

2. Ông Trần Sơn, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ;

3. Ông Vũ Xuân Phong, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ;

4. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện-Xây dựng Việt Xô;

5. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

7. Ông Nguyễn Trung Mười, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp;

8. Ông Dương Cảnh Tọa, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi.

VI. BAN CHẤM THI NGHỀ ĐIỆN LẠNH

1. Ông Trần Văn Trình, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Trưởng ban;

2. Ông Lê Quý Huệ, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

3. Ông Lê Quang Liệu, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc;

4. Bà Phan Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi;

5. Ông Phạm Văn Quang, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

VII. BAN CHẤM THI NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. Ông Nguyễn Đức Nam, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp - Trưởng ban;

2. Ông Lê Đức Triệu, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;

3. Ông Nguyễn Thế Long, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

4. Ông Lê Quang Trung, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;

5. Ông Lưu Văn Hưng, Trưởng khoa, Trưởng Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;

Nhóm kỹ thuật viên giúp việc Ban chấm thi:

- Ông Hoàng Văn Lợi, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;

- Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;

- Ông Vũ Quang Anh, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp.

VIII. BAN CHẤM THI NGHỀ MỘC DÂN DỤNG

1. Ông Trần Văn Khoái, Giám đốc Trung tâm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản - Trưởng ban;

2. Ông Trần Minh Sơn, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;

3. Ông Nguyễn Hồng Nhiên, Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc;

4.Ông Trần Doãn Thành, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

IX. BAN CHẤM THI NGHỀ MỘC MỸ NGHỆ

1. Ông Trần Văn Hân, Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc - Trưởng ban;

2. Ông Dương Duy Triều, Trưởng phòng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản;

3. Ông Lê Sỹ Cường, Trưởng Bộ môn, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2014
Ngày hiệu lực09/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành09/01/2014
        Ngày hiệu lực09/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban chấm thi Hội thi tay nghề cấp Bộ

            • 09/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực