Quyết định 1701/QĐ-BTP

Quyết định 1701/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015-2016 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- TCTHADS (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

GIAI ĐOẠN 2015-2016 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tổng thể).

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2015 trong Kế hoạch tổng thể.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Kế hoạch tổng thể.

b) Các hoạt động trong Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 phải cụ thể, khả thi, đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả.

c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin

1.1. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng.

1.2. Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.

1.3. Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự.

2. Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự

2.1. Về việc nâng cấp, phát triển Trang thông tin về thi hành án dân sự.

a) Nghiên cứu, đánh giá, lập đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự.

b) Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự.

2.2. Về trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Xây dựng, duy trì về kỹ thuật cho các trang thông tin điện tử.

b) Quản lý, cập nhật, duy trì đầy đủ, kịp thời, chính xác về nội dung cho Trang thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm về bảo mật các tài khoản quản trị nội dung của Trang tin.

c) Đào tạo, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự.

3. Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng

3.1. Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự.

3.2. Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự.

3.3. Triển khai thí điểm việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ một số Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp có đủ điều kiện.

3.4. Xây dựng và triển khai thí điểm Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

3.5. Nghiên cứu, đề xuất những dịch vụ hành chính công có khả năng cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật.

3.6. Khảo sát, đánh giá, lập dự án Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.

3.7. Nghiên cứu phương án nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

4.1. Tăng cường việc tuyển dụng cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự.

5. Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự

Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước.

(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.

2. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm bao quát, theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi các cơ quan thi hành án dân sự.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015-2016 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian

thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

I

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin

1

Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng

Cục Công nghệ thông tin

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và một số đơn vị có liên quan

Hàng năm

Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

2

Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

(Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự được trang bị máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, kết nối internet được bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

3

Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Giai đoạn 2015-2016

Các cán bộ lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

II

Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự

1

Về việc nâng cấp, phát triển Trang thông tin về thi hành án dân sự

1.1

Nghiên cứu, đánh giá, lập đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

 

Tổng cục Thi hành án dân sự (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

 

Quý IV/Năm 2015

Dự thảo đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

1.2

Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự

Quý I, II/Năm 2016

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự của lĩnh vực thi hành án dân sự tích hợp Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Về trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2.1

Xây dựng, duy trì về kỹ thuật cho các trang thông tin điện tử

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2015

Trang thông tin điện tử của các Cục THADS được xây dựng, duy trì về kỹ thuật

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

2.2

Quản lý, cập nhật, duy trì đầy đủ, kịp thời, chính xác về nội dung cho Trang thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm về bảo mật các tài khoản quản trị nội dung của Trang tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Cục Công nghệ thông tin

Hàng năm, sau khi được triển khai Trang thông tin điện tử

Nội dung của các Trang thông tin điện tử của các Cục THADS được quản lý, cập nhật, duy trì đầy đủ, kịp thời, chính xác. Các tài khoản quản trị nội dung được đảm bảo bảo mật

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

2.3

Đào tạo, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2015

Các Cục THADS được đào tạo, tập huấn và thực hiện quản lý, biên tập, cập nhật trang thông tin

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

III

Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng

1

Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Tháng 1 /Năm 2015

Phần mềm Quản lý công văn đi/đến được triển khai cho các Cục Thi hành án dân sự

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

2

Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự

Giai đoạn 2015-2016

 

Phần mềm quản lý cán bộ và chức danh tư pháp được chính thức đưa vào sử dụng và khai thác tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự

3

Triển khai thí điểm việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ một số Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp có đủ điều kiện

Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp

Phân hệ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp của Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp được triển khai thí điểm tại một số Cục Thi hành án dân sự

4

Xây dựng và triển khai thí điểm Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thi hành án dân sự (Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin

 

Giai đoạn 2015-2016

Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự được xây dựng và triển khai thí điểm cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định tại Cục Thi hành án dân sự tp. Hồ Chí Minh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

5

Nghiên cứu , đề xuất những dịch vụ hành chính công có khả năng cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật

Tổng cục Thi hành án dân sự (Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ƯDCNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Giai đoạn 2015-2016

 

Danh mục, biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ của những dịch vụ hành chính công có khả năng cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

6

Khảo sát, đánh giá, lập dự án Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ

- Lập đoàn khảo sát Phần mềm của Thanh tra Chính phủ.

- Nếu phần mềm của Thanh Tra Chính phủ không phù hợp, tiến hành nghiên cứu, lập Dự án Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự

7

Nghiên cứu phương án nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan)

Cục Công nghệ thông tin

- Đánh giá nhu cầu nâng cấp phần mềm.

- Nghiên cứu phương án nâng cấp Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

IV

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1

Tăng cường việc tuyển dụng cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ

 

Giai đoạn 2015-2016

 

Đảm bảo tăng cường biên chế về cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách tại Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số lượng và chất lượng

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

2

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự

Kiến thức về CNTT được lồng ghép trong các đợt tập huấn của Bộ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự

V

Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự

 

Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Giai đoạn 2015-2016

Một số cán bộ phù hợp được cử tham gia khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm, tham dự hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1701/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1701/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1701/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1701/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự

            • 24/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực