Quyết định 1702/QĐ-UBND

Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 484/TTr-STTT ngày 20/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức đ3, 4 và Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng thuộc tỉnh, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đng doanh nghiệp và trong Nhân dân.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục trực tuyến thuộc Danh mục.

b) Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thu hút đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

c) Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách ở tất cả các cấp hành chính, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện việc cập nhật Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, địa phương vào hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, bảo đảm công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện đầy đủ, thông suốt và thuận lợi.

b) Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tnh, bảo đảm hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến hoạt động ổn đnh, liên tục.

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện Quyết định này của các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 phù hợp với tình hình thực tế.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh, TT.UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CCHC t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Công báo Khánh Hòa, Đài PT-TH;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

MỨC ĐỘ

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CÁC SỞ, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG (118)

I. Sở Công Thương (4)

 

 

 

1.

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xúc tiến thương mại

3

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

2.

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Xúc tiến thương mại

3

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

3.

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xúc tiến thương mại

3

Quyết đnh số 2249/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

4.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xúc tiến thương mại

3

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

II. Sở Du lịch (12)

 

 

 

1.

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

4

Quyết đnh số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

2.

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

4

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

3.

Thủ tục cấp đối thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

4

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

4.

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành

4

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

5.

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lưu trú

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

6.

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lưu trú

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

7.

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú

4

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

8.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành

4

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

9.

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Dịch vụ du lịch khác

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

10.

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Dịch vụ du lịch khác

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

11.

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Dịch vụ du lịch khác

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

12.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

3

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

III. Sở Giao thông vận tải (13)

 

 

 

1.

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bng xe ô tô

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

2.

Cấp lại giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

3.

Cấp phù hiệu xe nội bộ

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

4.

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Vn tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

5.

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

6.

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo.

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

7.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

8.

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Vận tải đường bộ

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

9.

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải đường thủy nội địa

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

10.

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Vận tải đường thủy nội địa

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

11.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

12.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

13.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Vận tải đường thủy nội địa

3

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

IV. Sở Giáo dục và Đào tạo (2)

 

 

 

1.

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

3

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

2.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

4

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

V. Sở Khoa học và Công nghệ (4)

 

 

 

1.

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

4

Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

2.

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X quang chn đoán y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

4

Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

3.

Cấp mi và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ hạt nhân

4

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

4.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

3

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

VI. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (6)

 

 

 

1.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Lao động, tiền lương, BHXH

3

Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

2.

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Lao động, tiền lương, BHXH

3

Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

3.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc làm

3

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 4/4/2018

4.

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

4

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 4/4/2018

5.

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

4

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 4/4/2018

6.

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

An toàn lao động

3

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

VII. Sở Nội vụ (1)

 

 

 

1.

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Văn thư và Lưu trữ

3

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

VIII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (15)

 

 

 

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Chăn nuôi thú y

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

2.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cp tỉnh

Chăn nuôi thú y

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

3.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi đa bàn cấp tỉnh

Chăn nuôi thú y

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

4.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

6.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

3

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

7.

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thủy sản

3

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

8

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

4

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

9.

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

10.

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

11.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

3

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

12.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Thủy sản

3

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

13.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

3

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

14.

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá.

Thủy sản

3

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

15.

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý cấp tỉnh (gm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú ý; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh đng vật; buôn bán thuốc thú y)

Thú y

4

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

IX. Sở Tài chính (1)

 

 

 

1.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Ngân sách

3

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

X. Sở Tài nguyên và Môi trường (7)

 

 

 

1.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

2.

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

3

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

3.

Đăng ký thay đi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

3

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

4.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

3

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

5.

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ

Đo đạc, bản đồ

3

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

6.

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tài nguyên và môi trường

4

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

7.

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thi chất thải nguy hại

Môi trường

3

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

XI. Sở Thông tin và Truyền thông (8)

 

 

 

1.

Cho phép họp báo (trong nước)

Báo chí

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

2.

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Phát thanh truyền hình

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Phát thanh truyền hình

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

4.

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thông tin điện tử

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

5.

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chính chuyển phát

4

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

6.

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

7.

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

8.

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản

3

Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

XII. S Tư pháp (1)

 

 

 

1.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Lý lịch tư pháp

4

Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 25/9/2018

XIII. Sở Văn hóa và Thể thao (4)

 

 

 

1.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

3

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27/7/2016

2.

Tiếp nhận thông báo sản phẩm qung cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

3

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27/7/2016

3.

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

3

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27/7/2016

4.

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

4

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27/7/2016

XIV. Sở Xây dựng (4)

 

 

 

1.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hp đng của dự án nhóm B, C

Xây dựng

4

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

2.

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Xây dựng

4

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

3.

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Kinh doanh bất động sản

3

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

4.

Đăng tải/thay đi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

Hoạt động xây dựng

3

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

XV. S Y tế (8)

 

 

 

1.

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

3

Quyết định s 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

2.

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chng chỉ hành nghề

Khám chữa bệnh

4

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

3.

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Dược

4

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

4.

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chhành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

Dược

3

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

5.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét h

Dược

3

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

6.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược

3

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

7.

Điều chỉnh Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược

3

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

8.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Dược

4

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

XVI. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (7)

 

 

 

1.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Lao động - Tiền lương

3

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

2.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

3.

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

4.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

3

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

5.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường

3

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

6.

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

7.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

XVII. Sở Kế hoạch và Đầu tư (21)

 

 

 

1.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

2.

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

3.

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

4.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

5.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

6.

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

7.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

8.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

9.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

10.

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

11.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

12.

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

13.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

14.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

15.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

16.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

17.

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

18.

Giải thể doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

19.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

20.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

21.

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

3

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

B

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (19)

 

 

 

1.

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

4

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

3

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

3.

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phm thuốc lá

Công thương

3

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

4.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phm thuốc lá

Công thương

3

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

5.

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

3

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

6.

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

3

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

7.

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

3

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

8.

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Văn hóa thể thao

4

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

9.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

3

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

10.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet

3

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

11.

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

3

Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

12.

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động ca doanh nghiệp

Lao động, tiền lương

3

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

13.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đđiều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

4

Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

14.

Cấp đi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Y tế

3

Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

15.

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Tư pháp

3

Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

16.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

4

Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

17.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu

4

Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

18.

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

Xây dựng

4

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

19.

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cp tỉnh

Xây dựng

4

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

C

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (3)

 

 

 

1.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

3

Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

2.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

3

Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

3.

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Văn hóa

3

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019

Tổng cộng: 140 thủ tục mức độ 3, 4, trong đó thủ tục mức độ 3 là 107 (92 thủ tục cấp tnh, 12 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã), thủ tục mức độ 4 là 33 (26 thủ tục cấp tnh, 7 thủ tục cấp huyện).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1702/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1702/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực03/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1702/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1702/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành03/06/2019
       Ngày hiệu lực03/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa

           • 03/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực