Quyết định 2245/QĐ-UBND

Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1702/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1360/STTTT-KHTC ngày 30/7/2018 và Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Cổng Thông tin CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, ĐL, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2245 ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

MỨC ĐỘ

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

3

Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

2.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

3

Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

3.

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Xây dựng

3

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

4.

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Xây dựng

3

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2245/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2245/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2245/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2245/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành08/08/2018
       Ngày hiệu lực08/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2245/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trực tuyến Khánh Hòa