Quyết định 1704/QĐ-UBND

Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2008 Công bố bãi bỏ những văn bản có nội dung quy phạm pháp luật do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp từ ngày 01 tháng 07 năm 1989 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008 đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 1704/QĐ-UBND 2008 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1704/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ NHỮNG VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 1989 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 25 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ những văn bản có nội dung quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp từ ngày 01 tháng 07 năm 1989 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

 CÁC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TỪ 01/7/1989  ĐẾN 31/3/2008 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1704/QĐ-UBND ngày  30  tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh )

 

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

1.        

Quyết định

533/QĐ-UB

16/05/1990

Về việc quản lý và sử dụng thống nhất các loại biểu mẫu hộ tịch.

2.        

Chỉ thị

38/CT-UB

24/10/1991

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất.

3.        

Quyết định

282/QĐ-UB

06/03/1993

Về việc quy định tạm thời mức thù lao cho Luật sư khi giúp đỡ pháp lý cho công dân và các tổ chức kinh tế - xã hội.

4.        

Chỉ thị

02/CT-UBND

10/01/1994

Về việc triển khai thực hiện Luật Đất đai và Nghị định số 64 của Chính
phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân.

5.        

Quyết định

330/QĐ-UB

25/01/1994

Về việc thực hiện các việc công chứng.

6.        

Công văn

498/CV-UB

16/05/1994

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát văn bản pháp quy.

7.        

Quyết định

1064/QĐ-UB

06/08/1994

Về việc quy định mức phụ cấp bồi dưỡng cho Giám định viên kỹ thuật hình sự.

8.        

Công văn

1071/CV-UB

15/09/1994

Về việc củng cố và thành lập thêm phòng công chứng Nhà nước.

9.        

Chỉ thị

47/CT-UBND

29/10/1994

Về việc triển khai thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

10.     

Quyết định

1340/QĐ-UB

23/06/1995

Về việc ban hành quy chế đấu giá nhận quyền sử dụng đất.

11.     

Thông báo

2270/TB-UB

27/10/1995

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tư pháp, Phòng thi hành án và Phòng công chứng Nhà nước tỉnh.

12.     

Chỉ thị

13/CT-UBND

20/05/1996

Về việc triển khai thực hiện Bộ Luật Dân sự.

13.     

Công văn

948/CV-UB

30/07/1996

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động công chứng Nhà nước.

14.     

Công văn

1198/CV-UB

11/09/1996

Về việc triển khai thực hiện Bộ Luật Dân sự và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Dân sự.

15.     

Quyết định

2967/QĐ-UB

16/09/1996

Về việc quy định tạm thời mức thu lệ phí hành chính hộ tịch.

16.     

Chỉ thị

02/CT-UBND

24/01/1997

Về việc tổ chức triển khai Pháp lệnh về dân quân tự vệ.

17.     

Chỉ thị

03/CT-UB

25/01/1997

Về việc triển khai công tác công chứng nhà nước.

18.     

Kế hoạch

418/KH-UB

26/05/1997

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật bầu cử đại biểu QH khoá X.

19.     

Chỉ thị

30/CT-UB

18/09/1997

Về việc triển khai Luật Ban hành văn bản và Công tác Tổng rà soát văn bản QPPL.

20.     

Công văn

1800/NC-UB

21/11/1997

Về việc Chế độ bồi dưỡng cho tổ rà soát văn bản QPPL.

21.     

Chỉ thị

04/1998/CT-UB

25/02/1998

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác ban hành văn bản QPPL.

22.     

Công văn

1757/NC-UB

25/09/1998

Về việc triển khai những vấn đề trong công tác thi hành án dân sự.

23.     

Quyết định

2647/QĐ-UB

15/12/1998

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, công tác giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế.

24.     

Chỉ thị

01/1999/CT-UB

02/01/1999

Về việc tăng cường công tác thực hiện các Luật thuế mới.

25.     

Chỉ thị

08/CT-UB

29/01/1999

Về việc triển khai, thi hành Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 về đăng ký hộ tịch.

26.     

Chỉ thị

16/1999/CT-UBND

22/03/1999

Về việc tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra thực hiện Luật thuế mới.

27.     

Thông báo

649/TB-UB

06/04/1999

Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại buổi tổng kết công tác Tổng rà soát văn bản QPPL.

28.     

Công văn

1034/CV-UB

31/05/1999

Về việc triển khai Luật khiếu nại tố cáo và Luật Đất đai.

29.     

Công văn

1156/CV-UB

15/06/1999

Về việc triển khai Nghị định số 17/1999/CP.

30.     

Thông báo

1492/TB-UB

28/07/1999

Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

31.     

Công văn

1810/KN-UB

06/09/1999

Về việc triển khai Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/08/1999 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

32.     

Công văn

2073/HC-UB

05/10/1999

Về việc mẫu trình bày văn bản Quản lý Nhà nước.

33.     

Kế hoạch

883/KH-UB

17/04/2000

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 1997 - 1999

34.     

Chỉ thị

17/CT-UB

15/05/2000

Về việc tổ chức thi hành Luật Hình sự năm 1999.

35.     

Kế hoạch

1463/KH-BCĐ

28/06/2000

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL của Tổ chuyên môn chuyên ngành.

36.     

Chỉ thị

34/CT-UB

30/08/2000

Về việc giải quyết thủ tục cho trẻ em sinh ra chưa được đăng ký khai sinh.

37.     

Công văn

2118/UB-NN

14/09/2000

Về việc thực hiện đúng quy định về hình thức văn bản.

38.     

Công văn

2697/TH-UB

01/12/2000

Về việc thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ công ích.

39.     

Chỉ thị

75/CT-UB

05/04/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2001/NĐ-CP về công chứng, chứng thực.

40.     

Quyết định

1078/QĐ-UB

21/05/2001

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh

41.     

Chỉ thị

83/CT-UBND

08/6/2001

Về việc tổ chức triển khai Nghị định 83/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ.

42.     

Kế hoạch

1746/KH-UB

05/09/2001

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/2001/CT-TTg về việc Tổng kết 10
năm thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

43.     

Công văn

2010/CV-UB

01/10/2001

Về việc chấm dứt hoạt động môi giới nuôi con nuôi.

44.     

Công văn

2581/NC-UB

12/12/2001

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng chứng thực

45.     

Chỉ thị

05/CT-UB

14/01/2002

Về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự.

46.     

Công văn

1017/NC-UB

07/05/2002

Về việc triển khai thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh (Về việc tổ chức Giám định pháp y trên địa bàn tỉnh).

47.     

Kế hoạch

994/KH-UB

06/05/2003

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007

48.     

Kế hoạch

1356/KH-UB

09/06/2003

Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật các năm 2000-2002

49.     

Kế hoạch

722/KH-UB

02/04/2004

Kế hoạch triển khai học tập thi hành Luật Biên giới quốc gia.

50.     

Chỉ thị

11/2004/CT-UBND

07/04/2004

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

51.     

Công văn

1604/NĐ-UB

08/07/2004

Về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003

52.     

Đề án

39/ĐA-UB

22/07/2004

Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2004 - 2005.

53.     

Công văn

1983/NĐ-UB

17/08/2004

Về việc triển khai Luật Đất đai năm 2003

54.     

Công văn

2481/UB-NN

07/10/2004

Về việc triển khai 3 Pháp lệnh có liên quan đến ngành Nông nghiệp-PTNN

55.     

Công văn

3049/NC-UB

25/11/2004

Về việc thực hiện kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

56.     

Quyết định

480/QĐ-UBND

26/01/2005

Về việc Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

57.     

Công văn

334/UB-GT

17/02/2005

Về việc triển khai Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

58.     

Công văn

873/TC-UB

04/04/2005

Về giải quyết một số vướng mắc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
tài sản.

59.     

Công văn

2482/UBND-NC

17/08/2005

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh giám định tư pháp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1704/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1704/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2008
Ngày hiệu lực30/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1704/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1704/QĐ-UBND 2008 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1704/QĐ-UBND 2008 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1704/QĐ-UBND 2008 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

          • 30/07/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/07/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực