Quyết định 1704/QĐ-UBND

Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1704/QĐ-UBND 2017 thủ tục Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1704/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3669/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 77/TTr-SGDĐT ngày 07/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam gồm: thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) cấp tỉnh: 53 thủ tục; TTHC cấp huyện: 34 thủ tục; TTHC cấp xã: 05 thủ tục (có phụ lục danh mục TTHC và phụ lục nội dung TTHC đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
: NV, TP;
- Lưu VT, NC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng

 

PH LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh)

PHẦN I:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
(53 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

A

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (47 TTHC)

01

Thành lập, cho phép thành lập trường THPT

02

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT

03

Sáp nhập, chia tách trường THPT

04

Giải thể trường THPT

05

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

06

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

07

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

08

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

09

Thành lập TTGDTX

10

Sáp nhập, giải thể TTGDTX

11

Xếp hạng TTGDTX

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

14

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

15

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

16

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

17

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

18

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

19

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

20

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

21

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

22

Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

23

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

24

Chuyển trường đối với học sinh THPT

25

Xin học lại tại trường khác đi với học sinh trung học

26

Thành lập trường THPT chuyên

27

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

29

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường THPT; trường ph thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường ph thông dân tộc nội trú cp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

30

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với TTGDTX

31

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

32

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

33

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

34

Hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn

35

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

36

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

37

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

38

Thành lập và công nhận hội đng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

39

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

40

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

41

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

42

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cp THPT

43

Đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh

44

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

45

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

46

Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

47

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

B

Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh (03 TTHC)

01

Đăng ký dự thi THPT quốc gia

02

Phúc khảo bài thi THPT quốc gia

03

Đặc cách tt nghiệp THPT

C

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ (03 TTHC)

01

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

02

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

03

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

PHẦN II:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
(34 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

02

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

03

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

04

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

05

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

06

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

07

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

08

Giải thể trường tiểu học

09

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

10

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

11

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

12

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

13

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

14

Giải thể trường trung học cơ sở

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mm non dân lập

16

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.

17

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

18

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

19

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

20

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

21

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

22

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

23

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

24

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

26

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiu

27

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

28

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

29

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

30

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tui

31

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

32

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

33

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

34

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

PHẦN III:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ
(5 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

02

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

03

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

04

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

05

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1704/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1704/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1704/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1704/QĐ-UBND 2017 thủ tục Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1704/QĐ-UBND 2017 thủ tục Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1704/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1704/QĐ-UBND 2017 thủ tục Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1704/QĐ-UBND 2017 thủ tục Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam

            • 17/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực