Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3669/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3669/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CP TRUNG ƯƠNG

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ THC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập, cho phép thành lập trường Đại học

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

2

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

3

Sáp nhập, chia, tách trường đại học

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

4

Giải thể trường đại học

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

5

Thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

6

Cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

7

Thành lập, cho phép thành lập trường cao đng

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

8

Đi tên trường cao đng

Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

9

Cho phép trường cao đẳng hoạt động

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

10

Sáp nhập, chia tách trường cao đẳng

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

11

Giải thể trường cao đẳng

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

12

Đăng ký đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

13

Cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình đ thc sĩ, tiến sĩ

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

14

Mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

15

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

16

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

17

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

18

Tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Quyết định s4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dc Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

19

Cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Quyết định s4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dc Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

20

Gia hạn đối với chuyên gia giáo dục làm việc tại nước ngoài

Quyết định s4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dc Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

21

Tiếp nhận chuyên gia giáo dục về nước

Quyết định s4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dc Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

22

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du hc

Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

23

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào hc ti Vit Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

24

Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Thông tư liên tịch s206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

25

Xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào to

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

26

Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

27

Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài)

Thông tư s17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

28

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các sở giáo dục đại học

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục)

 

29

Đăng ký bi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Cơ sở giáo dục

 

30

Giao nhiệm vụ bi dưỡng và cấp chứng chỉ bi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục)

 

31

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tui đối với đơn vị cấp tỉnh

Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư s32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào to

Vụ Giáo dục Mm non

 

32

Xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

33

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, quan ngang Bộ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh,

Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

34

Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch s50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Dân tộc)

 

35

Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học)

 

36

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

37

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

38

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

39

Giải thtrường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

40

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp)

 

41

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định "Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

42

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định "Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

43

Giao nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định "Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

44

Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tư s23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

45

Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ) hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

 

46

Thành lập hoặc Công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ) hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

 

47

Đi tên trường đại học

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

48

Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

49

Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

50

Gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

51

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

52

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

53

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

54

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mrộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

55

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

56

Chia, tách, sáp nhập, hp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)

 

57

Cấp thẻ Kiểm định viên kim định chất lượng giáo dục

Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

58

Cấp lại thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

59

Thành lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

60

Cấp Giy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

61

Cấp lại Giy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

62

Đi tên tổ chức kim định chất lượng giáo dục

Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

63

Cấp Giy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

(Thay thế: Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp)

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Tổ chức kim định chất lượng giáo dục

 

64

Xét, cấp học bng chính sách

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ sở giáo dục

 

65

Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Thay thế thủ tục Thẩm định hồ sơ các dự án ODA của các đơn vị trực thuộc)

Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

66

Xét và công nhận tt nghiệp đại học (theo niên chế)

Quyết định s25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

Cơ sở giáo dục

 

67

Xét và công nhận tt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ

Quyết định s43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

68

Xét tt nghiệp và cấp bng thạc sĩ, bảng điểm

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào to trình đ thc sĩ

Cơ sở giáo dục

 

69

Xét cấp bng tiến sĩ

Thông tư s05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

70

Công nhận trường cao đng tư thục hoạt động không vì li nhuận

Thông tư s01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức Cán bộ)

 

71

Thành lập Hội đồng trường và bnhiệm Chủ tịch Hội đồng trường cao đẳng công lập

Thông tư s01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

 

B. LĨNH VỰC QUY CH THI, TUYN SINH

1

Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Thông tư s15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

2

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Thông tư s15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

3

Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Thông tư s01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

4

Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng học bổng Hiệp định và các học bổng khác

Thông tư s01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

5

Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng

Quyết định s740/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài)

 

6

Tuyn chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định "Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

 

7

Đăng ký xét tuyển đại học, cao đng

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Cơ sở giáo dục

 

8

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Cơ sở giáo dục

 

C. LĨNH VỰC TIÊU CHUN NHÀ GIÁO

1

Công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bnhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư, phó giáo sư

Hội đng chức danh giáo sư nhà nước; Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành; Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

 

2

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bnhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư, phó giáo sư

Cơ sở giáo dục đại học

 

3

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Thi đua - Khen thưởng)

 

4

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân". "Nhà giáo Ưu tú"

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Thi đua - Khen thưởng)

 

D. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

Cấp bản sao văn bng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định s33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định s33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

 

3

Cấp phôi bằng tiến sĩ

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

4

Cấp phôi bng tt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

5

Cấp phôi bng tt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

6

Cấp phôi bng tt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

7

Cp phôi văn bng chng chỉ Giáo dục thường xuyên

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

8

Cấp phôi văn bng chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dc và Đào to

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng)

 

9

Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp

Thông tư s26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TTHC do Trung ương ban hành

TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

4

Giải thể trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

UBND cấp tỉnh

 

 

 

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

UBND cấp tỉnh

 

 

 

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

UBND cấp tỉnh

 

 

 

9

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Quyết định s01/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

UBND cấp tỉnh

 

 

 

10

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

Quyết định s01/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

UBND cấp tỉnh

 

 

 

11

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư s48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trung tâm giáo dục thường xuyên

UBND cấp tỉnh

 

 

 

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

Thông tư s03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ng, tin học

Thông tư s03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

14

Giải thể trung tâm ngoại ng, tin học

Thông tư s03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

15

Cấp phép tổ chc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ng, tin học

Thông tư s03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

16

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

Thông tư s36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

 

 

17

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

18

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

19

Công nhận trường mm non đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp tỉnh

 

 

 

20

Công nhận trường Tiu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp tỉnh

 

 

 

21

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp tỉnh

 

 

 

22

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp tỉnh

 

 

 

23

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp tỉnh

 

 

 

24

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Quyết định s51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

25

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Quyết định s51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

26

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Thông tư s06/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

UBND cấp tỉnh

 

 

 

27

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

Thông tư s06/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX;

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

29

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

30

Cấp giy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư s42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

31

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Cơ sở giáo dục và đào tạo

 

 

 

32

Cấp Giấy chng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Sở giáo dục và đào tạo

 

 

 

33

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

34

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

UBND cấp tỉnh

 

 

 

35

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư s04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

36

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư s04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

37

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

38

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

UBND cấp tỉnh

 

 

 

39

Thành lập và công nhận Hội đng quản trị trường cao đẳng tư thục

Thông tư s01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

UBND cấp tỉnh

 

 

 

40

Thành lập và công nhận Hội đng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thông tư s01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

UBND cấp tỉnh

 

 

 

41

Công nhận huyện đạt chun phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Nghị định s20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

UBND cấp tỉnh

 

 

 

42

Cấp giy phép, gia hạn giy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

UBND cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

43

Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch s20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ sở thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH);

Thông tư số 14/2015/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Cơ sở giáo dục;

-

 

 

44

Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên

Thông tư liên tịch s03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Cơ sở giáo dục;

 

 

 

45

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại và giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dc hòa nhập

UBND cấp tỉnh

 

 

 

46

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại và giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dc hòa nhập

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

47

Tổ chức lại, giải thtrung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại và giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dc hòa nhập

UBND cấp tỉnh

 

 

 

48

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Quyết định s72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

B. LĨNH VỰC QUY CH THI, TUYỂN SINH

1

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư s02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung hc phổ thông quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

2

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư s02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung hc phổ thông quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

3

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư s02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung hc phổ thông quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

C. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

2

Công nhận văn bng tt nghiệp các cấp học phthông do cơ sở nước ngoài cấp

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA CP HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TTHC do Trung ương ban hành

TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào to

UBND cấp huyện

 

 

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào to

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào to

UBND cấp huyện

 

 

 

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào to

UBND cấp huyện

 

 

 

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

UBND cấp huyện

 

 

 

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

UBND cấp huyện

 

 

 

8

Giải thtrường tiu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

UBND cấp huyện

 

 

 

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

UBND cấp huyện

 

 

 

10

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

UBND cấp huyện

 

 

 

11

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Luật Giáo dục;

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng B Giáo dc và Đào to ban hành Điều lệ trường tiểu học

UBND cấp huyện

 

 

 

12

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ s

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp huyện

 

 

 

13

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

14

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp huyện

 

 

 

15

Giải thể trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND cấp huyện

 

 

 

16

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

UBND cấp huyện

 

 

 

17

Chuyn đi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

UBND cấp huyện

 

 

 

18

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

19

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

UBND cấp huyện

 

 

 

20

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

21

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

UBND cấp huyện

 

 

 

22

Giải thnhà trường, nhà trẻ tư thục

Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

UBND cấp huyện

 

 

 

23

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

 

 

24

Thuyên chuyn đi tượng học bổ túc THCS

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

 

 

25

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

UBND cấp huyện

 

 

 

26

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

Thông tư s21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Phòng Giáo dục và đào tạo

 

 

 

27

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

UBND cấp huyện

 

 

 

28

Giải thnhà trường, nhà trẻ dân lập

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

UBND cấp huyện

 

 

 

29

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Nghị định s20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

UBND cấp huyện

 

 

 

30

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Thông tư s59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

UBND cấp huyện

 

 

 

31

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

Cơ sở giáo dục

 

 

 

32

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

UBND cấp huyện

 

 

 

33

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

 

 

 

34

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

UBND cấp huyện (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

35

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của B Giáo dc và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015

UBND cấp huyện

 

 

 

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA CP XÃ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TTHC do Trung ương ban hành

TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thc

UBND cấp xã

 

 

 

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thc

UBND cấp xã

 

 

 

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lp mẫu giáo độc lập tư thục

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thc

UBND cấp xã

 

 

 

4

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thc

UBND cấp xã

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3669/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3669/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3669/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3669/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3669/QĐ-BGDĐT danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015

           • 18/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực