Quyết định 1705/QĐ-UBND

Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 255/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban cấp xã Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1489/TTr-SGD&ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND
tỉnh;
- Sở GD&ĐT (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTTHC (kèm h
sơ), TTTTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới:

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

25 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

25 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

2. Danh mục th tục hành chính thay thế:

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

3

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

25 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

25 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (bị thay thế):

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc thay thế thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã).

1

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

 

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1705/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1705/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1705/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1705/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành16/08/2018
        Ngày hiệu lực16/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1705/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban nhân dân cấp xã Bến Tre