Quyết định 1706/QĐ-UBND

Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 về nhập, điều chỉnh, đặt tên và thành lập mới thôn, xóm khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1706/QĐ-UBND 2019 thành lập thôn thuộc Lạc Sơn Mai Châu Lạc Thủy Kim Bôi Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NHẬP, ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, XÓM, KHU PHỐ THUỘC CÁC HUYỆN LẠC SƠN, MAI CHÂU, LẠC THỦY, KIM BÔI, LƯƠNG SƠN, ĐÀ BẮC VÀ TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26, Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1992/TTr-SNV ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhập, điều chỉnh 87 thôn, xóm, khu phố và đặt tên mới đối với 45 thôn, xóm, khu phố; đổi tên 04 xóm và thành lập mới 01 xóm của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc cthể như sau:

1. Huyện Lạc Sơn

a) Xã Ân Nghĩa: Nhập xóm Nghĩa Thành với xóm Láo, đặt tên là: Xóm Láo Thành.

b) Xã Miền Đồi

- Nhập xóm Tre với xóm Báng, đặt tên là: Xóm Tre Báng.

- Nhập xóm Thăn Trên với xóm Thăn Dưới, đặt tên là: Xóm Thăn.

- Nhập xóm Thây với xóm Voi, đặt tên là: Xóm Thây Voi.

- Nhập xóm Dóm với xóm Bái, đặt tên là: Xóm Dóm Bái.

- Nhập xóm Vôi Thượng với xóm Riêng, đặt tên là: Xóm Thượng Riêng.

c) Xã Mỹ Thành: Nhập xóm Sào Bùi với xóm Ba Rường, đặt tên là: Xóm Bùi Rường.

d) Xã Ngọc Lâu

- Nhập xóm Đầm với xóm Băng, đặt tên là: Xóm Đầm Băng.

- Nhập xóm Khộp với xóm Đèn, đặt tên là: Xóm Khộp Đèn.

- Nhập xóm Hầu 1 với xóm Hầu 2, đặt tên là: m Hầu.

e) Xã Ngọc Sơn

- Nhập xóm Cang với xóm Rộc, đặt tên là: Xóm Rộc.

- Nhập xóm Điện với xóm Khú, đặt tên là: Xóm Khú.

- Điều chỉnh 15 hộ thuộc xóm Trung Sơn nhập với xóm Bói, đặt tên là: Xóm Bói.

- Điều chỉnh 26 hộ thuộc xóm Trung Sơn nhập với xóm Vâng, đặt tên là: Xóm Vâng.

- Xóm Trung Sơn còn lại sau khi điều chỉnh, đặt tên là: Xóm Trung Sơn.

g) Xã Phú Lương

- Nhập xóm Băn với xóm Chao, đặt tên là: Xóm Băn Chao.

- Nhập xóm Duộng với xóm Rềnh, đặt tên là: Xóm Duộng Rnh.

- Nhập xóm Móng với xóm Pheo, đặt tên là: Xóm Pheo.

h) Xã Tuân Đạo

- Nhập xóm Sào với xóm Mọng, đặt tên là: Xóm Sào Mọng.

- Nhập xóm Mọi với xóm Mới, đặt tên là: Xóm Mọi Mới.

- Nhập xóm Chạo với xóm Nạc, đặt tên là: Xóm Chạo Nạc.

i) Xã Tân Lập: Đổi tên đối với xóm Chại Sào thành: Xóm Trại Sào.

k) Xã Văn Sơn

- Nhập xóm Khang với xóm Trào, đặt tên là: Xóm Khang Trào.

- Nhập xóm Răng với xóm Thiển, đặt tên là: Xóm Răng Thin.

- Nhập xóm Lội với xóm Mương, đặt tên là: Xóm Lội Mương.

l) Xã Yên Phú: Đổi tên đối với 02 xóm, như sau:

- Đổi tên xóm Cả thành: Xóm Vành.

- Đổi tên xóm Đá thành: Xóm Trắng Đá.

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên và đổi tên; huyện Lạc Sơn còn 252 xóm, phố (trong đó: 05 ph và 247 xóm).

2. Huyện Mai Châu

a) Xã Bao La

- Nhập xóm Nà Mòn với xóm Phày, đặt tên là: Xóm Phày Mòn.

- Nhập xóm Dân Tiến với xóm Pùng, đặt tên là: Xóm Chiềng Pùng.

b) Xã Chiềng Châu: Nhập xóm Nà Sò với xóm Nà Sài, đặt tên là: Bản Sài Khao.

c) Xã Cun Pheo: Nhập xóm Hin Pén với xóm Pheo, đặt tên là: Xóm Pheo.

d) Xã Nà Phòn

- Nhập xóm Nà Cụt với xóm Piềng Phung, đặt tên là: Xóm Nà Piềng.

- Nhập xóm Nà Phòn với xóm Nà Thia, đặt tên là: Xóm Nà Chiềng.

e) Xã Noong Luông

- Nhập xóm Nà Đú với xóm Noong Luông, đặt tên là: Xóm Noong Luông.

- Nhập xóm Noong Ó với xóm Piềng Đậu, đặt tên là: Xóm Hợp Thành.

g) Xã Phúc Sạn: Nhập xóm Gò Mu với xóm Gò Lào, đặt tên là: Xóm Gò Lào.

h) Xã Pù Bin: Nhập xóm Xà Lòng với xóm Nàng, đặt tên là: Xóm Nàng.

i) Xã Tân Dân: Nhập xóm Diềm 1 với xóm Diềm 2, đặt tên là: Xóm Diềm 2.

k) Xã Tân Mai

- Nhập xóm Nánh với xóm Thầm Nhân, đặt tên là: Xóm Nánh Nhân.

- Nhập xóm Đoi với xóm Khoang, đặt tên là: Xóm Tân Thủy.

l) Xã Thung Khe: Nhập xóm Thung Ảng với xóm Hoàng Tiến, đặt tên là: Xóm Chiềng An.

Sau khi nhập, đặt tên xóm; huyện Mai Châu còn 116 xóm, tiểu khu (trong đó: 08 tiểu khu và 108 xóm).

3. Huyện Lạc Thủy

a) Thị trấn Chi Nê: Nhập khu 11 với khu 12, đặt tên là: Khu 11-12.

b) Xã An Lạc

- Nhập thôn Minh Hải với thôn Lộc Thành, đặt tên là: Thôn Hợp Thành.

- Nhập thôn Liên Phú 1 với thôn Liên Phú 2, đặt tên là: Thôn Liên Phú.

c) Xã Phú Thành: Nhập thôn Tân Thành với thôn Phú Thắng, đặt tên là: Thôn Tân Thng.

Sau khi nhập, đặt tên thôn, khu; huyện Lạc Thủy còn 112 thôn, khu phố (trong đó: 14 khu phố và 98 thôn).

4. Huyện Lương Sơn.

a) Xã Hòa Sơn: Nhập thôn Đồng Táu với thôn Gò Bài, đặt tên là: Thôn Đồng Bài.

b) Xã Hp Hòa: Nhập xóm Đồng Ỷ với xóm Suối Cốc, đặt tên là: Xóm Liên Hòa.

Sau khi nhập, đặt tên thôn, xóm; huyện Lương Sơn còn 146 thôn, xóm, tiểu khu (trong đó: 14 tiểu khu, 132 thôn, xóm).

5. Huyện Kim Bôi. Nhập thôn Bãi Xe với thôn Nam Hạ, thuộc xã Nam Thượng. Đặt tên là: Thôn Nam Bãi.

Sau khi nhập huyện Kim Bôi còn 158 thôn, xóm, khu phố (trong đó: 06 khu ph và 152 thôn, xóm).

6. Huyện Đà Bắc. Thành lập mới: Xóm Bưa Cốc, thuộc xã Suối Nánh.

Sau khi thành lập mới 01 xóm, huyện Đà Bắc có 122 xóm, tiểu khu (trong đó 07 tiểu khu và 115 xóm).

7. Huyện Tân Lạc. Đổi lại tên xóm Quảng Lạng, thuộc xã Ngọc Mỹ, thành: Xóm Quạng Lảng.

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên, đi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc; giảm 41 thôn, xóm, khu phố. Toàn tỉnh còn 1.482 thôn, xóm, tổ dân ph(trong đó: 188 tổ dân ph và 1.294 thôn, xóm).

Điều 2. Htrợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, slượng và mức phụ cp đi với những người hoạt động không chuyên trách, khon kinh phí hoạt động của một s tchức ở cp xã và xóm, t dân ph; khi nghỉ việc do sp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố (kể từ khi quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực), thì được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 01 (một) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh dưới 05 năm (dưới 60 tháng).

- Hỗ trợ 02 (hai) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) đến dưới 10 năm (dưới 120 tháng).

- Hỗ trợ 03 (ba) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 10 năm trở lên.

- Đối với Công an viên ở thôn, xóm, tổ dân phố (nơi chưa bố trí Công an chính quy) có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm (180 tháng) trở lên thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và quy định khác có liên quan.

Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ n định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 kiện toàn các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chức danh những người hoạt đng không chuyên trách; btrí sắp xếp, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất các công trình phúc lợi công cộng và các lĩnh vực khác có liên quan; giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do bố trí sắp xếp li theo quy định của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các S; Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực T
ỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Ban, đoàn thể và các Sở, ngành của t
nh;
- TT Huy
n ủy, TT HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Chánh, Phó VP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V80b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(03/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1706/QĐ-UBND 2019 thành lập thôn thuộc Lạc Sơn Mai Châu Lạc Thủy Kim Bôi Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1706/QĐ-UBND 2019 thành lập thôn thuộc Lạc Sơn Mai Châu Lạc Thủy Kim Bôi Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (03/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1706/QĐ-UBND 2019 thành lập thôn thuộc Lạc Sơn Mai Châu Lạc Thủy Kim Bôi Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1706/QĐ-UBND 2019 thành lập thôn thuộc Lạc Sơn Mai Châu Lạc Thủy Kim Bôi Hòa Bình

         • 12/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực