Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2017

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 157 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 17 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến hết ngày 31/12/2017, bao gồm:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ đến ngày 31/12/2017 bao gồm 27 văn bản (Phụ lục 01 kèm theo).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2017 bao gồm 01 văn bản (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành thành Tập hệ thống hóa văn bản.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2017 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 09/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

02

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017

01/4/2017

03

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

17/12/2017

04

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017

02/7/2017

05

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017

25/9/2017

06

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

09/11/2017

07

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017

13/4/2017

08

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012

Về việc ban hành Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 04/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

09

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

17/12/2017

10

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

Ban hành bảng giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

19/5/2017

11

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

09/11/2017

12

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

12/11/2017

13

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 10/02/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017

17/3/2017

14

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017

27/10/2017

15

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 07/4/2014

Về việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

16

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

17

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

18

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

19

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

Quy định về phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

11/9/2017

20

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành quy trình bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

11/9/2017

21

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

22

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

23

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 6/4/2015

Quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

01/12/2017

24

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Quy định mức giá thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

01/12/2017

25

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

24/7/2017

26

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn thực hiện

01/01/2017

27

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

02/9/2017

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điểm a, b, c, đ Khoản 2, Điều 8; Khoản 1, Điều 9; Khoản 2, Điều 13; Khoản 1, Điều 14

Bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh

30/3/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu171/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýPhan Như Nguyện
       Ngày ban hành26/01/2018
       Ngày hiệu lực26/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Bạc Liêu

           • 26/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực