Quyết định 1713/QĐ-UBND

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cơ quan nhà nước 2011 2015 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO Hành chính công tại Công văn số 651/BCĐ ngày 09/10/2014 về việc báo cáo và đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Long (được ban hành kèm theo Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Mở rộng đối tượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) đối với 102 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành tỉnh (Kèm theo Danh sách).

2. Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL): Mỗi đơn vị sự nghiệp xây dựng áp dụng chung một HTQLCL, bao gồm: Lãnh đạo, các phòng/ban trực thuộc, các cá nhân có liên quan đối với toàn bộ các hoạt động điều hành, xử lý công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan được kiểm soát bằng HTQLCL đã xây dựng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 và quy định pháp luật hiện hành.

II. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2014 đến 31/12/2015 tổ chức triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 102 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí còn dư theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mức chi: Thực hiện theo Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 thì thực hiện theo nội dung Thông tư mới.

Tổng kinh phí dự toán: 5.610.000.000 đồng (năm tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Khoa học và Công nghệ).

- Căn cứ các quy định hiện hành, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được duyệt theo đúng kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính cân đối, phân bổ, cấp phát kinh phí thực hiện Kế hoạch theo Thông tư số 159/2009/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 theo kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo cung cấp đủ các nguồn lực để phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan tư vấn tổ chức triển khai việc đào tạo, xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ, công bố HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Sở Khoa học và Công nghệ) và cơ quan chủ quản để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng TCVN ISO 9001:2008 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ÁP DỤNG HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

NĂM 2015

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

I

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

 

 

CẤP TỈNH

1

Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm

2

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long

3

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

4

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

5

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

6

Trung tâm Giám định y khoa

7

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

8

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y

9

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

10

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long

11

Trường Trung cấp Y tế

 

CẤP HUYỆN

 

12

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

13

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long

14

Bệnh viện Y Dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long

15

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ

17

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

18

Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Thít

19

Trung tâm Y tế huyện Vũng Liêm

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm

21

Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

22

Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình

23

Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

24

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh

25

Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân

26

Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

27

Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

28

Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn

II

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

CẤP TỈNH

 

29

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

 

30

Trung tâm Phát triển Hỗ trợ trẻ khuyết tật hoà nhập cộng đồng

 

31

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long

 

CẤP HUYỆN

32

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Vĩnh Long

33

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Long Hồ

34

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mang Thít

35

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vũng Liêm

36

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Trà Ôn

37

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tam Bình

38

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bình Tân

39

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TX Bình Minh

40

Trường THPT Lưu Văn Liệt

41

Trường THPT Nguyễn Thông

42

Trường THPT Vĩnh Long

43

Trường THCS và THPT Trưng Vương

44

Trường THPT Phạm Hùng

Huyện Long Hồ

45

Trường THCS và THPT Hoà Ninh

46

Trường THCS-THPT Phú Quới

47

Trường THPT Mang Thít

Huyện Mang Thít

48

Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt

49

Trường THCS  và THPT Mỹ Phước

50

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Huyện Vũng Liêm

51

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

52

Trường THPT Hiếu Phụng

53

Trường THCS và THPT Hiếu Nhơn

54

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Huyện Tam Bình

55

Trường THPT Phan Văn Hoà

56

Trường THPT Tam Bình

57

Trường THCS và THPT Long Phú

58

Trường THCS và THPT Phú Thịnh

59

Trường THPT Dân tộc nội trú

60

Trường THPT Trà Ôn

Huyện Trà Ôn

61

Trường THPT Lê Thanh Mừng

62

Trường THPT Vĩnh Xuân

63

Trường THPT Hựu Thành

64

Trường THCS và THPT Hoà Bình

65

Trường THPT Bình Minh

TX. Bình Minh

66

Trường THPT HoàngThái Hiếu

67

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận

68

Trường THPT Tân Quới

Huyện Bình Tân

69

Trường THPT Tân Lược

III

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

70

Trung tâm Giống Nông nghiệp

 

71

Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn

72

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Nông thôn

73

Trung tâm Khuyến nông

IV

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

74

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

V

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

 

75

Trung tâm Thẩm định Tư vấn Dịch vụ Tài chính

VI

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

76

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

VII

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ XÂY DỰNG

 

77

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

78

Trung tâm Quy hoạch Đô thị

VIII

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

79

Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông

80

Trung tâm Thẩm định Kiểm định công trình giao thông

81

Cảng vụ đường thuỷ nội địa

 

82

Bến xe khách Vĩnh Long

 

IX

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

 

83

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển doanh nghiệp

X

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

84

Trường Văn hoá Nghệ thuật Vĩnh Long

85

Thư viện Vĩnh Long

XI

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

86

Trung tâm Giới thiệu việc Làm

87

Trung tâm Công tác xã hội

88

Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội

89

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

XII

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

90

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

91

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

XIII

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TƯ PHÁP

 

92

Phòng Công chứng số 1.

93

Phòng Công chứng số 2.

94

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

95

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

XIV

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

96

Trung tâm Công nghệ thông tin địa chính

97

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

98

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

99

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

XV

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

100

Trung tâm Tin học

 

101

Trung tâm Công báo

XVI

ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NỘI VỤ

 

102

Chi cục Văn thư Lưu trữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2014
Ngày hiệu lực 18/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cơ quan nhà nước 2011 2015 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cơ quan nhà nước 2011 2015 Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 18/11/2014
Ngày hiệu lực 18/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cơ quan nhà nước 2011 2015 Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1713/QĐ-UBND 2014 chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cơ quan nhà nước 2011 2015 Vĩnh Long

  • 18/11/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/11/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực