Quyết định 1729/QĐ-BTP

Quyết định 1729/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch; xác định các nhiệm vụ có liên quan để đưa vào Kế hoạch công tác hàng năm của Bộ và của các đơn vị để triển khai thực hiện. Hàng năm, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo đề nghị của Văn phòng Bộ để tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gửi Bộ Công an theo yêu cầu.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

3. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị, tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, gửi Bộ Công an theo yêu cầu hàng năm.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch, phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTg CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII nhằm tạo chuyển biến, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

1.2. Năm 2016 và những năm tiếp theo, tiếp tục duy trì và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã xác định tại Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

2.2. Phân công trách nhiệm chỉ đạo và các nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả của từng nhiệm vụ trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Nội dung nhiệm vụ; kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ; Lãnh đạo Bộ phụ trách; thời hạn thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Kết quả

Lãnh đạo Bộ phụ trách

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Căn cứ xác định nhiệm vụ

Ghi chú

I. Công tác xây dựng, kiểm tra, triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Luật đăng ký tài sản

Luật được Quốc hội ban hành

Bộ trưởng

Lê Thành Long

Năm 2017 - 2018

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016)

2.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Luật thi hành án hành chính

Luật được Quốc hội ban hành

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Năm

2018 - 2019

Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Mục II.8 Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016)

3.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật được Quốc hội ban hành

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Năm

2018 - 2019

Cục QLXLVPHC & TDTHPL

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Mục II.8, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016)

4.

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Luật được Quốc hội ban hành

Thứ trưởng

 Đinh Trung Tụng

Năm 2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Mục II.8, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

5.

Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự

Chỉ thị được Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Năm 2016

Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

Mục II.7, II.8, Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được giao tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 15/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp.

6.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm

Các báo cáo gửi Chính phủ, Quốc hội

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

 

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

7.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện đúng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Các báo cáo gửi Chính phủ, Quốc hội

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

MụcII.8, III.2, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

8.

Theo dõi và thực hiện các kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

Các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Bộ

Theo các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, luật

Các đơn vị chủ trì xây dựng các kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, luật đã được thông qua

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

9.

Chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự trong phạm vi quản lý của Bộ, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ

Các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

10.

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật thi hành án dân sự, nhất là các văn bản hướng dẫn Luật thi hành án dân sự

Các văn bản được rà soát, sửa đổi

Thứ trưởng

 Trần Tiến Dũng

Quý II/2016

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Kiểm tra văn bản QPPL; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Mục II.8 Chương trình hành động của Chính phủ

 

11.

Kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, xử lý

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Thường xuyên

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục QLXLVPHC & TDTHPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

II. Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

12.

Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước

Báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Hệ thống Thi hành án dân sự

Mục II.7, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

13.

Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong cao hơn so với năm 2015 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự

Báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Thường xuyên

Hệ thống Thi hành án dân sự

Mục II.7, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

14.

Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về kinh phí; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, đầu tư xây dựng đủ kho vật chứng và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự

Các văn bản được ban hành

Bộ trưởng

Lê Thành Long

Năm 2016-2017

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tổng cục Thi hành án dân sự

Mục II.9, Chương trình hành động của Chính phủ

 

15.

Kiểm tra thường xuyên, kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính.

Các kế hoạch kiểm tra được ban hành

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Thường xuyên

Hệ thống Thi hành án dân sự

Mục II.10, Chương trình hành động của Chính phủ

 

16.

Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật

 

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Thường xuyên

Hệ thống Thi hành án dân sự

Mục II.7, Chương trình hành động của Chính phủ

 

17.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

 

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Thường xuyên

Hệ thống Thi hành án dân sự

Mục II.7, Chương trình hành động của Chính phủ

 

18.

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, tránh đùn đẩy trách nhiệm, không để việc khiếu kiện kéo dài

 

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Thường xuyên

Hệ thống Thi hành án dân sự

 

 

III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

19.

Hoàn thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTG ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

Các Bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Năm 2016

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016)

20.

Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp.

Hệ thống thông tin

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Năm 2016

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016)

IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

21.

Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Các tài liệu, văn bản

Lãnh đạo Bộ

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật

Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

22.

Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Các Hội nghị được tổ chức; các chuyên trang, chuyên mục được xây dựng

Lãnh đạo Bộ

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật

Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Văn phòng Bộ, Báo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

23.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, gắn kết chặt chẽ với giáo dục gia đình và xã hội

Kế hoạch phổ biến, giáo dục hằng năm

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

24.

Chú trọng, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm

Kế hoạch phổ biến, giáo dục hằng năm

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Mục II.2 Chương trình hành động của Chính phủ

 

25.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

 

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Theo yêu cầu của Đề án

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ

Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

26.

Đổi mới mạnh mẽ các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin, đảm bảo sự tương tác cao giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp

 

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Thường xuyên

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cục Công nghệ thông tin

 và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ

Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ

 

V. Các nhiệm vụ khác

27.

Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, tránh đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp, không để việc khiếu kiện kéo dài.

 

Thứ trưởng

 Phan Chí Hiếu

Hằng năm

Thanh tra Bộ

Các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ

Mục II.6 Chương trình hành động của Chính phủ

 

28.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Kế hoạch thanh tra hằng năm

Lãnh đạo Bộ

Hằng năm

Thanh tra Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Mục II.3 Chương trình hành động của Chính phủ

 

29.

Tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao, bảo đảm chất lượng cán bộ có chức danh tư pháp, phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị, địa phương

Kế hoạch thanh tra hằng năm

Bộ trưởng

 Lê Thành Long

Hằng năm

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Thi hành án dân sự

Mục II.10 Chương trình hành động của Chính phủ

 

30.

Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng

Lồng ghép vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành hằng năm

Bộ trưởng

 Lê Thành Long

Hằng năm

Vụ Tô chức cán bộ

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp

Mục II.4 Chương trình hành động của Chính phủ

 

31.

 Tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng Báo cáo về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội

Báo cáo gửi Bộ Công an

Thứ trưởng

Đinh Trung Tụng

Hằng năm

Cục QLXLVPC &TDTHPL

Các đơn vị thuộc Bộ

Mục IV.4 Chương trình hành động của Chính phủ

 

32.

Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Báo cáo gửi Bộ Công an

Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng

Hằng năm

Văn phòng Bộ

Tổng cục THADS, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục QLXLVPC &TDTHPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Mục V.2 Chương trình hành động của Chính phủ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1729/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1729/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1729/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1729/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016

         • 18/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực