Quyết định 1732/QĐ-UBND

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1732/QĐ-UBND 2019 Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 ca Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 16 vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phân công trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện danh mục vị trí việc làm:

1. Liên minh Hợp tác xã tnh:

a) Hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm gắn với số lượng người làm việc cụ thể và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu (nếu có) theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, trình cơ quanthẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện đúng danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, làm cơ scho việc tuyn dụng, nâng ngạch, chuyn ngạch, xây dựng cơ cấu viên chức theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn, thẩm định bản mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí việc làm gắn với số lượng người làm việc và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu cụ thể theo danh mục vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Tổng hợp, theo dõi, quản lý việc thực hiện danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chtịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đơn vị/vị trí việc làm

Số lượng vị trí

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

16

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, qun lý điều hành

08

1.1

Chủ tịch

01

1.2

Phó Chủ tịch

01

1.3

Chánh Văn phòng

01

1.4

Phó Chánh Văn phòng

01

1.5

Trưởng phòng và tương đương

01

1.6

Phó Trưởng phòng và tương đương

01

1.7

Giám đốc Trung tâm

01

1.8

Phó Giám đốc Trung tâm

01

2

Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghề nghiệp

04

2.1

Thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế tập th

01

2.2

Tham mưu, hướng dẫn chính sách phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hợp tác xã

01

2.3

Tư vn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã

01

2.4

Kiểm tra, giám sát

01

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

04

3.1

Hành chính - Tng hợp

01

3.2

Kế toán

01

3.3

Văn thư - Thủ quỹ

01

3.4

Lái xe

01

 

Tổng cộng (1+2+3)

16

(Danh sách này có 16 vị trí việc làm)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày hiệu lực 19/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1732/QĐ-UBND 2019 Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1732/QĐ-UBND 2019 Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày hiệu lực 19/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1732/QĐ-UBND 2019 Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1732/QĐ-UBND 2019 Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế

  • 19/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực