Quyết định 1741/QĐ-UBND

Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1741/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1741/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số: 632/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước 2015">1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015; 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015; 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015; 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015; 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015; 158/QĐ-LĐTBXH ngày 01/02/2016; 638/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2016; 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016; 1362/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2016; 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016; 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017; 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017; 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017; 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017; 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017; 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017; 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017; 2117/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017; 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018; 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018; 1685/QĐ-LĐTBXH ngày 23/11/2018; 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018; 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2019; 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019; 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04/4/2019; 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019; 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019; 902/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/6/2019; 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019; 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 79/TTr-SLĐTBXH ngày 05/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính được công bố để: Đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật và gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để thiết lập lên phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

2. Văn phòng UBND tỉnh đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi được công bố tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi và các t chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- VNPT Quảng Ngãi;
- Vietcombank Quảng Ngãi;
- Bưu điện t
nh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KGVX, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(
latin126).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1741/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1741/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/11/2019
Ngày hiệu lực 14/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 tháng trước
(24/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1741/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1741/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1741/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1741/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành 14/11/2019
Ngày hiệu lực 14/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 tháng trước
(24/12/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1741/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1741/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Ngãi

  • 14/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực