Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho hoạt động khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông đã được thay thế bởi Quyết định 918/QĐ-BNN-TC 2014 phê duyệt tạm thời mức hỗ trợ mức chi khuyến nông và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1742/QĐ/BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-BNN-TC ngày 4/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Tờ trình số 381/TTr-KN ngày 06/06/2012 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung “Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nội dung, mức hỗ trợ và mức chi được điều chỉnh tại Quyết định này làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và xây dựng dự toán hàng năm đối với đơn vị sử dụng kinh phí khuyến nông từ nguồn ngân sách Trung ương.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1778/QĐ-BNN-TC ngày 04/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2012.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (Vụ TCHCSN);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

I. Hội chợ, phiên chợ (gọi chung là hội chợ)

Số TT

Nội dung chi

Mức hỗ trợ tối đa (%)

Ghi chú

1

Thông tin, tuyên truyền

70,0

Theo thực tế và quy mô hoạt động, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán (áp dụng Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN).

2

Thuê mặt bằng, dàn dựng, lắp đặt gian hàng

100,0

- Theo thực tế và quy định hiện hành, theo Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN

- Đối tượng hỗ trợ: các gian hàng sản phẩm nông nghiệp, vật tư, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

3

Chi hoạt động Ban tổ chức

 

 

3.1

Thuê hội trường, thiết bị, phương tiện, nước uống, trang trí, văn phòng phẩm.

100,0

Theo thực tế và chế độ hiện hành

3.2

Tiền ngủ, đi lại

100,0

Theo thực tế và áp dụng theo Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT.

3.3

Phụ cấp công tác phí

100

Theo thực tế và áp dụng theo Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT (150.000đ/ngày người)

3.4

Hội thảo chuyên đề (nếu có)

100,0

áp dụng Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN và Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT)

3.5

Khen thưởng

100,0

Theo chế đô hiện hành

3.6

Tiền công chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phục vụ, vệ sinh

100,0

Theo thực tế, tối đa 100.000đ/công

3.7

Điện, nước

100,0

Theo thực tế, hỗ trợ từ NS trung ương tối đa 25 triệu/hội chợ

3.8

Chi khác nếu có

100

Theo quy định

II. Hội thi

Số TT

Nội dung chi

Mức hỗ trợ tối đa (%)

Ghi chú

1

Thông tin, tuyên truyền

100,0

Theo thực tế và quy mô hội thi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán, hỗ trợ từ NS trung ương tối đa 25 triệu/hội thi

2

Chi phí thuê hội trường, thiết bị, phương tiện, nước uống, trang trí, văn phòng phẩm, khai mạc, bế mạc.

100,0

Theo thực tế và chế độ hiện hành

3

Ban giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học.

100,0

- Bồi dưỡng tối đa 500.000đ/người/ngày.

- Bồi dưỡng thư ký áp dụng theo mục I phần C của Phụ lục này

- Tiền ngủ, đi lại áp dụng Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT và Thông tư 97/2010/TT-BTC.

4

Câu hỏi, đáp án.

100,0

- Câu hỏi, đáp án, thể lệ, quy chế hội thi. Mức hỗ trợ 100%. Tối đa 25.000đ/câu hỏi (kể cả đáp án);

- Chi biên soạn thể lệ, quy chế tối đa 500.000đ/hội thi;

- Chi hội đồng phê duyệt thể lệ, quy chế theo thực tế, 01 lần/hội thi và áp dụng theo mục I phần C của phụ lục này.

5

Thức ăn, hóa chất, mẫu vật, vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục vụ.

100,0

Theo thực tế và trừ phần thu hồi nếu có

6

Đạo diễn, biên tập, dàn dựng chương trình

(theo thực tế)

100,0

Quy mô cấp quốc gia tối đa 20 triệu đồng/hội thi

Quy mô cấp vùng tối đa 10 triệu/ hội thi

7

Hỗ trợ đưa đón thí sinh tập luyện và dự thi

100,0

Tiền ăn theo Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN và quy định tại Quyết định này. Tiền ngủ, nước uống, đi lại theo chế độ hiện hành. Mức hỗ trợ từ NSTW là 100%, tối đa 40 triệu/đoàn/hội thi.

8

Chi khác

 

 

8.1

Điều tra, khảo sát, chọn lọc, bình tuyển (tiền xe, công tác phí, ngủ).

100,0

Theo thực tế, tối đa 2 lần/hội thi. Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT và Thông tư 97/2010/TT-BTC và các quy định hiện hành

8.2

Ban tổ chức

100,0

Công tác phí, đi lại, ăn, ngủ, văn phòng phẩm theo chế độ hiện hành

8.3

Khen thưởng

100,0

Theo chế độ hiện hành

8.4

Tiền công chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phục vụ, vệ sinh

100,0

Tối đa 100.000đ/công

8.5

Điện, nước.

100,0

Theo thực tế, hỗ trợ từ NS trung ương tối đa 25 triệu/hội thi

8.6

Chi khác

100,0

Theo chế độ hiện hành

III- Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp

Số TT

Nội dung chi

Mức hỗ trợ, chi tối đa

Ghi chú

1

Khảo sát địa bàn (tiền xe, công tác phí, ngủ)

100%

Theo thực tế, tối đa 2 lần/diễn đàn. Theo Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT, Thông tư 97/2010/TT-BTC và các quy định hiện hành

2

Hội trường, nước uống, trang trí, văn phòng phẩm

100%

Theo thực tế và chế độ hiện hành

3

Báo cáo viên báo cáo tại diễn đàn

200.000đ/ người/ diễn đàn

Tối đa 3 BC viên/diễn đàn

Tiền viết báo cáo khoa học

500.000đ/ báo cáo

Tối đa 10 báo cáo/diễn đàn

4

Chi ban tổ chức, đoàn chủ tịch, ban cố vấn, báo cáo viên và đại biểu mời

4.1

Bồi dưỡng Đoàn chủ tọa

400.000đ/người/diễn đàn

Tối đa 5 người/diễn đàn

4.2

Bồi dưỡng Ban cố vấn khoa học

300.000đ/người/diễn đàn

Tối đa 10 người/diễn đàn

4.3

Bồi dưỡng đại biểu, khách mời

150.000đ/người/diễn đàn

Tối đa 50 người/diễn đàn

4.4

Công tác phí cho ban tổ chức; đi lại, tiền ngủ cho đoàn chủ tịch, ban cố vấn, khách mời, ban tổ chức

Theo thực tế, áp dụng QĐ số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT và chế độ hiện hành

5

Hỗ trợ đưa nông dân tham dự diễn đàn (tiền xe, tiền ngủ, nước uống, tiền ăn)

100%

Tiền ăn theo Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN và quy định tại Quyết định này. Tiền ngủ, nước uống, đi lại theo chế độ hiện hành. Mức hỗ trợ từ NS trung ương tối đa 20 triệu/đoàn/diễn đàn.

6

Đánh máy, in, đóng tập tài liệu

100%

Tài liệu phục vụ diễn đàn (in, đánh máy, đóng tập; xây dựng video clip; pano): theo thực tế.

- Tài liệu: tối đa 150 trang/diễn đàn;

- Video clip: tối đa 15phút/diễn đàn

- Pano tuyên truyền, bảng hiệu: tối đa 7chiếc/diễn đàn.

7

Quản lý phí

3%

Theo chế độ hiện hành

 

 

 

 

 

 

IV. Chi tuyên truyền khuyến nông

Số TT

Nội dung chi

Mức chi, hỗ trợ tối đa

Ghi chú

1

Nhuận bút viết bài, ảnh trên tờ tin, trang Web khuyến nông. (áp dụng Nghị định 61/2002/NĐ-CP Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC).

Yêu cầu bài viết chưa được đăng trên bất kỳ tài liệu nào. Trường hợp tin, bài, ảnh đăng lại từ các nguồn khác tính mức nhuận bút bằng 60% bài cùng thể loại tương ứng.

1.1

Ký sự, phóng sự, phỏng vấn, quy trình kỹ thuật:

Giá trị 1 đơn vị hệ số nhuận bút = 10% Mức tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức, viên chức.

1.1. Ký sự, phóng sự, phỏng vấn, quy trình kỹ thuật:

- Phản ánh hoạt động, gương điển hình: hệ số 3 - 5/bài

- Phỏng vấn, quy trình kỹ thuật: hệ số 5 - 8/bài.

- Bài viết tổng quan, chuyên đề đánh giá nhiều kỳ: hệ số 6 - 10/bài.

- Bài đặt theo yêu cầu: hệ số 1 - 15/bài.

Trường hợp tin, bài, ảnh đăng lại từ các nguồn khác hoặc đã được công bố tại các cuộc hội thảo, hội nghị được trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu nhưng không dưới 50% nhuận bút của bài cùng thể loại tương ứng.

 

Phản ánh hoạt động, gương điển hình

 

Phỏng vấn, quy trình kỹ thuật

 

Bài viết tổng quan, chuyên đề, đánh giá dài kỳ

 

Bài đặt theo yêu cầu

1.2

Trả lời bạn đọc (tính theo lần trả lời)

Trả lời bạn đọc (tính theo lần trả lời):

hệ số 1 - 4/Iần

 

1.3

Trang thơ, truyện vui, câu đối.

hệ số 2 - 3/bài thơ (bài đặt theo yêu cầu hệ số 5/bài)

Hệ số 3-5/câu đối (tối đa hệ số 10/câu đối)

 

1.4

Tin

hệ số 1 - 2/tin (tối đa hệ số 4/ tin)

 

1.5

Giới thiệu văn bản pháp luật, giới thiệu quy trình kỹ thuật

Giới thiệu văn bản pháp luật, giới thiệu quy trình kỹ thuật, tin thị trường: hệ số 1 - 2/tin, bài

 

1.6

Dịch ra tiếng nước ngoài và ngược lại

Dịch ra tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc và ngược lại: hệ số 2/trang A4

 

1.7

Nhuận ảnh

Nhuận ảnh: Hệ số 1,0/ảnh ruột, ảnh bìa hệ số 2,0/ảnh

 

 

 

 

 

2

Phụ cấp Ban Biên tập tạp chí (tờ tin) và trang Web

2.1

Tổng biên tập

1,0 mức lương tối thiểu/số

 

2.2

Phó Tổng biên tập

0,8 mức lương tối thiểu /số

 

2.3

Thư ký biên tập

0,4 mức lương tối thiểu /số

 

2.4

Biên tập, chnh sửa

Hệ số 1,0/bài (Áp dụng với bài ký sự, phóng sự, phỏng vấn, quy trình kỹ thuật)

 

2.5

Mã hóa và nhập dữ liệu

Hệ số 5,0/tháng

 

2,6

Bảo trì, quản trị website

Hệ số 5,0/tháng

 

3

Xây dựng chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng đĩa hình thông tin tuyên truyền - Theo hình thức đặt hàng; áp dụng theo Nghị định 61/2002/NĐ-CP; thông tư 30/2010/TT-BTTTT; Thông tư 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, Quyết định 382/QĐ-BTTT ngày 21/3/2011.

 

4

Tuyên truyền, nhân rộng mô hình (Tối đa 15 triệu đ/Mô hình)

4.1

Làm Pano, gắn biển mô hình trình diễn

100%

Theo thực tế và quy định hiện hành, tối đa 2.000.000đ/điểm trình diễn

4.2

Viết bài, đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

Áp dụng quy định tại điểm 1.1 mục IV Phần A của Quyết định này

4.3

Hội thảo, hội nghị tham quan

Theo quy định hiện hành và các quy định tại Quyết định này

 

 

 

 

 

V. Chi xây dựng phim tài liệu, tư liệu, tin bằng hình ảnh video:

 

Chi xây dựng phim tài liệu, tư liệu, tin bằng hình ảnh video:

- Đạo diễn, kịch bản: 1,0 mức lương tối thiểu/phim, clip

- Quay phim: 0,7 mức lương tối thiểu/clip

- Thù lao người được phỏng vấn: 0,5 mức lương tối thiểu/người/lần

- Kỹ thuật dựng, lồng tiếng: 0,5 mức lương tối thiểu/clip

- Vật tư, mẫu vật: theo thực tế

 

B. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

I. Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ khuyến nông, kỹ thuật

Đối tượng, nội dung và mức chi áp dụng theo Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010, một số nội dung và mức chi cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung chi

Mức chi, hỗ trợ tối đa

Ghi chú

1

Chi phí tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm

1.1

In tài liệu, giáo trình, bài giảng trực tiếp phục vụ phục vụ lớp học

100 %

Theo thực tế và chế độ hiện hành

1.2

Văn phòng phẩm (Giấy, bút, vở, chứng chỉ cho HV)

100 %

Theo thực tế, bình quân tối đa không quá 50.000 đ/người/khóa.

1.3

Vật tư học tập, thực hành

100%

Theo thực tế và áp dụng Thông tư số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động và TBXH

2

Chi thù lao cho giảng viên

 

2.1

Giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Nghệ nhân cấp tỉnh; là Bộ trưởng, Thứ trưởng; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và tương đương

500.000đ/buổi

- Theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 07/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Một buổi tính là 5 tiết học hoặc 4 giờ.

- Tiền thù lao đã bao gồm biên soạn tài liệu, bài giảng.

2.2

Giảng viên là lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Sở hoặc tương đương

400.000đ/buổi

2.3

Đối tượng còn lại

300.000đ/buổi

2.4

Trợ giảng, hướng dẫn thực hành, hướng dẫn tham quan

200.000đ/buổi

3

Tiền ngủ, đi lại cho giảng viên, ban tổ chức: Theo thực tế và áp dụng theo QĐ số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT và chế độ hiện hành

4

Chi phí cho học viên

 

 

 

Các lớp tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết gắn với mô hình trình diễn (Chi triển khai trong xây dựng mô hình): áp dụng theo Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010

5

Chi phí thuê mướn phục vụ tập huấn, tham quan, thực tập.

5.1

Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (đèn chiếu, máy vi tính, âm thanh, thiết bị khác....).

100%

Theo thực tế và chế độ hiện hành.

5.2

Thuê xe đưa đón giảng viên, học viên, ban tổ chức, tham quan

100%

Theo thực tế và chế độ hiện hành

5.3

Thuê điểm tham quan và thực tập

100%

Theo thực tế và chế độ hiện hành.

II/ Biên soạn giáo trình, băng hình, đĩa hình, bộ tài liệu phục vụ đào tạo, tập huấn.

Số TT

Nội dung chi

Mức hỗ trợ tối đa

Ghi chú

1

Chi xây dựng khung giáo trình, chương trình đào tạo (áp dụng Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính)

1.1

Xây dựng, biên soạn Khung giáo trình, chương trình đào tạo

100.000đ/tiết

Bao gồm cả biên tập, sửa chữa (cho đến khi hoàn thiện)

1.2

Nhận xét, phản biện

25.000đ/tiết

 

2

Biên soạn hoặc tái bản giáo trình, sách, tranh, tờ gấp

Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 01/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2002 về chế độ nhuận bút thì xuất bản phẩm tái bản hưởng thêm từ 0,5 - 2% ngoài tỷ lệ % quy định trong khung nhuận bút

2.1

Viết mới hoặc tái bản giáo trình, sách, quy trình kỹ thuật (không bao gồm ảnh): 100.000 đồng/trang A4

 

 

2.2

Biên soạn mới hoặc tái bản tranh, tờ gấp kỹ thuật: (theo hợp đồng thực tế)

 

 

2.3

Sách biên soạn tuyển tập, hợp tuyển, kỷ yếu: 8%

 

 

2.4

Người hiệu đính tác phẩm dịch hưởng từ 5 - 30% nhuận bút tác phẩm dịch, tùy theo mức độ và chất lượng hiệu đính. Trường hợp hiệu đính trên 30% tác phẩm dịch thì người hiệu đính là đồng tác giả.

 

 

2.5

Nhuận ảnh:

Hệ số 2/ảnh (ảnh bìa)

Hệ số 1/ảnh (bao gồm ảnh vẽ minh họa)

 

 

 

 

2.6

Thuê chuyên gia đánh giá, thẩm định giáo trình, sách.

1.000.000đ/bộ

Theo Thông tư liên tịch số 44/2007

3

Bộ công cụ bài giảng (đĩa hình, tranh minh họa) vật tư, mẫu vật

100%

Theo đơn đặt hàng hoặc theo quy định hiện hành

4

Chi xây dựng băng hình, đĩa hình phục vụ tập huấn đào tạo (bao gồm cả phát sóng trên truyền hình)

4.1

Chi phí sản xuất đĩa hình (đã bao gồm thuê hiện trường, chi phí chuyên gia, dựng phim…)

100%

Theo thực tế và áp dụng theo quy định về sản xuất phim tài liệu khoa học của Bộ Thông tin và Truyền thông, của các Đài truyền hình hoặc theo hình thức đặt hàng

4.2

Chi phí phát sóng, truyền dẫn

100%

Theo thực tế và áp dụng theo định mức của đơn vị do Bộ Thông tin và truyền thông quy định hoặc theo đặt hàng

5

Chi hội thảo góp ý, hội đồng duyệt đề cương và nghiệm thu (mỗi nội dung không quá 2 lần/cho 1 giáo trình, băng hình, đĩa hình, bộ tài liệu)

5.1

Thuê hội trường. phương tiện, thiết bị phục vụ, tài liệu, nước uống, văn phòng phẩm

100%

Theo thực tế và chế độ hiện hành. Áp dụng Thông tư số 139/2010/TT-BTC của BTC

5.2

Chi cho Hội đồng

100% . Mức chi cho các thành viên theo đúng tiết b điểm 1 Mục II Phần C.

Tối đa 3 triệu đồng/Hội đồng.

Tối đa 2 lần (hội đồng)/1 giáo trình, băng hình, bộ tài liệu.

5.3

Tiền tàu xe, phương tiện, tiền ngủ, công tác phí cho đại biểu, thành viên hội đồng, ban tổ chức.

Theo thực tế

Theo Quyết định số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ NN và PTNT, Thông tư 97/2010/TT-BTC

6

Tổ chức giảng thử, lấy ý kiến góp ý xây dựng giáo trình, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông

 

 

Tổ chức giảng thử, ý kiến phản hồi của học viên, kiểm tra đánh giá.

Theo quy định hiện hành hoặc theo thực tế.

(Có kiểm tra giám sát của đơn vị chủ trì thực hiện)

III/ Chi tham quan học tập trong nưc

 

Chi tham quan học tập trong nước: mức chi cho tham quan học tập trong nước, có thời gian từ 2 ngày trở lên.

- Tiền ăn: Tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc trung ương tối đa 150.000đ/ngày/người, tổ chức tại những nơi khác tối đa là 100.000đ/người/ngày.

- Tiền ngủ: thanh toán theo thực tế, có thể hình thức khoán hoặc theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 300.000đ/ngày/người đối với các quận thuộc thành phố Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Tp Hải Phòng, Tp Cần Thơ, Tp Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc các tỉnh khác; Tại các huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, tối đa không quá 250.000đ/người/ngày; Các vùng còn lại tối đa không quá 200.000đ/người/ngày.

- Thuê xe, thuê địa điểm tham quan, chi khác: theo thực tế và chế độ hiện hành.

 

- Hàng năm có nội dung chi thường xuyên để tổ chức các đoàn tham quan học tập giữa các tỉnh, thành phố. Thời gian từ 3-7 ngày/đoàn/chuyến.

- Mức chi Áp dụng theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính và QĐ số 3565/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT

 

 

 

 

 

C. QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

TT

Nội dung

ĐVT

Mức chi tối đa (đ)

Ghi chú

I- Chi Họp hội đồng đề nghị danh mục, chương trình

 

Chi họp Hội đồng

 

Hội trường, văn phòng phẩm, photo (thanh toán theo thực tế)

 

 

Tiền nưc

Người/buổi

15.000

 

 

Bồi dưỡng: - Chủ tịch Hội đồng

- Ủy viên

- Thư ký hành chính

- Khách mời

Ngưi/buổi

300.000

200.000

150.000

70.000

 

II- Chi Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, xét chọn dự án

 

1- Nhận xét, đánh giá dự án

 

a

Bồi dưỡng ủy viên Hội đồng

 

 

 

 

Dự án có tới 03 hồ sơ đăng ký

01 hồ sơ

250.000

 

 

Dự án có từ 04 hồ sơ đăng ký trở lên

01 hồ sơ

200.000

 

b

Chi họp hội đồng

 

 

 

 

Hội trường, văn phòng phẩm, photo

Theo thc tế

 

Tiền nước

Người/buổi

15.000

 

 

Bồi dưỡng: - Chủ tịch Hội đồng

- Ủy viên

- Thư ký hành chính

- Khách mời

Người/buổi

300.000

200.000

150.000

70.000

 

2- Chi thẩm định dự toán dự án

 

 

Hội trường, văn phòng phẩm, photo

Theo thc tế

 

Tiền nước

Người/buổi

15.000

 

 

Bồi dưỡng: - Tổ trưởng

- Thành viên

- Khách mời

01 Dự án

250.000

200.000

100.000

 

II- Chi Hội đồng nghiệm thu

 

 

Hội trường, văn phòng phẩm, photo

Theo thc tế

 

Tiền nước

Người/buổi

15.000

 

 

Bồi dưỡng: - Chủ tịch Hội đồng

- Ủy viên

- Thư ký hành chính

- Khách mời

Người/buổi

300.000

200.000

150.000

70.000

 

III- Chi phụ cấp thực hiện dự án

1

Chủ nhiệm dự án

Người/tháng

1.000.000

Mỗi cá nhân chủ nhiệm tối đa 2 dự án/năm.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1742/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1742/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2012
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1742/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1742/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành24/07/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC 2012 tạm thời nội dung mức hỗ trợ mức chi cho hoạt động khuyến nông