Quyết định 1749/QĐ-UBND

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 1749/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 3833/QĐ-UBND 2018 danh mục bưu chính ngành thông tin truyền thông Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1749/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: 1749/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN, KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Số liệu tổng hợp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Phụ lục 2 kèm theo).

3. Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Phụ lục 3 kèm theo).

Các phụ lục kèm theo Quyết định này được chuyển qua Văn phòng điện tử.

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Giao các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm tổ chức triển khai, niêm yết Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có). Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

PHỤ LỤC 1

SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH THỰC HIỆN, KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1749/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Đơn vị

Số TTHC thực hiện

Ghi chú

Qua dịch vụ Bưu chính

Không qua dịch vụ Bưu chính

1

Sở Công Thương

122

0

 

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

28

43

 

3

Sở Xây dựng

2

42

 

4

Sở Y tế

103

100

 

5

Sở Thông tin và Truyền thông

38

0

 

6

Sở Ngoại vụ

3

0

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28

99

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

20

45

 

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

83

 

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

46

 

11

Sở Tư pháp

100

31

 

12

Sở Giao thông vận tải

95

30

 

13

Sở Nội vụ

50

13

 

14

Sở Tài chính

0

11

 

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

61

64

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

92

 

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

0

46

 

18

Thanh tra tỉnh

0

10

 

 

Tổng cộng

676

755

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

A. SỞ CÔNG THƯƠNG

I

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

 

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép đtrực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

III

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

2

Xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

IV

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

 

1

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

 

2

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

3

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

V

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyn hàng công nghiệp nguy hiểm

 

2

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa cht

 

4

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

7

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

10

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

12

Cấp lại Giy chứng nhận sản xuất đng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

13

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự chóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

 

14

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

 

VI

LĨNH VỰC ĐIỆN

 

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

4

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 

5

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

6

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

7

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 

8

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại đa phương

 

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thm quyền cấp của Sở Công Thương (trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ)

 

11

Xác nhận sự phù hợp của các công trình điện với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

 

12

Đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

 

13

Đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

 

VII

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG

 

1

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C

 

2

Xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép đtrực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo

 

VIII

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

2

Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

IX

LĨNH VỰC DẦU KHÍ

 

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

X

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

3

Thông báo thực hiện khuyến mại.

 

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

5

Xác nhận thay đi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

6

Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đso sánh với hàng thật

 

XI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

 

1

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

2

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 

3

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

XII

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

13

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

19

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

27

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

30

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

31

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

34

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

35

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

37

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

38

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

39

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

40

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

42

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

43

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

44

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

47

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

51

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

XIII

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

 

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyn cấp của Sở Công Thương

 

XIV

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

XV

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký du nghiệp vụ giám định thương mại

 

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

XVI

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

 

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

 

B. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

1

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

 

2

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc hp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có)

 

3

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

 

4

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

6

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

7

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tui vào làm việc

 

8

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

9

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

 

II

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 

III

LĨNH VỰC PHÒNG, CHNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

 

2

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

3

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

 

4

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

5

Gửi thỏa ước lao động tập thcấp doanh nghiệp

 

V

LĨNH VỰC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

1

Thông báo về việc chuyn địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

 

2

Báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động

 

3

Báo cáo về việc thay đi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

VI

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

1

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

2

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

 

3

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

 

C. SỞ XÂY DỰNG

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

2

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

 

D. SỞ Y TẾ

I

LĨNH VỰC MỸ PHẨM

 

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

 

2

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

 

II

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

 

1

Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

2

Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

 

5

Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)

 

7

Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố

 

8

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

 

10

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

 

11

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

 

12

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mt, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

 

III

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

 

2

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

3

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

4

Cấp Giấy tiếp nhn bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

5

Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh/thành phố

 

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

 

7

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

8

Cấp đối Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

11

Cấp đi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

12

Cấp đi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

13

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống và cá nhân trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

14

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)

 

15

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

16

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2015/TT-BYT

 

17

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

18

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tỉnh

 

19

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

20

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2015/TT-BYT

 

21

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

IV

LĨNH VỰC KHÁM - CHỮA BỆNH

 

1

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

 

2

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

 

3

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

 

4

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

5

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

7

Cấp điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 

8

Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nht, sáp nhập

 

9

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

10

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

12

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

13

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

14

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

 

15

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

16

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng chn trị y học ctruyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

17

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

18

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

19

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

20

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

21

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

22

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

 

23

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

24

Cấp giấy phép thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

25

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

26

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

27

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

28

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

 

29

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

 

30

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

31

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

32

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

33

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

34

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

35

Cấp Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

36

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

37

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

38

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

39

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

 

40

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

 

41

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

42

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

43

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

44

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

45

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

46

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

47

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

48

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

 

49

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

50

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

51

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

52

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

53

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

54

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

55

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

56

Cấp Giấy phép hot đng khám bệnh, chữa bệnh nhân đo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

57

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

 

58

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

59

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh

 

60

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

61

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

62

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám cha bệnh

 

63

Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

64

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

 

65

Công bcơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

 

66

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

67

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

68

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

Đ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

I

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

 

1

Cấp Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh.

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn.

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

 

5

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

 

6

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện.

 

7

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

II

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

 

1

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

2

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

3

Cấp Giấy phép hoạt động in

 

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

 

5

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

6

Đăng ký hoạt động cơ sở in hoặc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

7

Cấp Giấy phép nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

9

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photo màu

 

10

Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

11

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

12

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

13

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

14

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

15

Thông báo lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

16

Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

17

Cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

III

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

 

1

Cấp phép thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Tiền Giang

 

2

Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

 

3

Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo

 

4

Cấp phép phát hành thông cáo báo chí

 

5

Cho phép đăng tin, bài, phát biu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

 

6

Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)

 

7

Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

 

IV

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

 

1

Thẩm định và đề nghị cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí tại địa phương

 

2

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

4

Cấp gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

5

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

V

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYN HÌNH

 

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

E. SỞ NGOẠI VỤ

 

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚC

 

1

Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

 

2

Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

 

II

LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

 

1

Xét, cho phép và quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh

 

G

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

I

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

 

1

Công bố hợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy)

 

2

Công bhợp quy thuộc lĩnh vực chăn nuôi (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)

 

3

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa chăn nuôi được sản xuất trong nước để xuất khẩu.

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa chăn nuôi được sản xuất trong nước để xuất khẩu.

 

5

Cấp giấy quảng cáo thức ăn chăn nuôi

 

II

LĨNH VỰC THÚ Y

 

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mt, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

3

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

 

8

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

11

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

15

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

1

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

 

2

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

 

3

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

4

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

7

Công bố hợp quy của cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông thủy sản đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy.

 

8

Công bố hợp quy của cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông thủy sản đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

 

H

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

I

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

1

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

 

II

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

 

1

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

III

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

2

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

3

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tim n yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

4

Giao quyn sở hữu, quyn sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

5

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

7

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

8

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

 

9

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

 

10

Xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

 

11

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

12

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

13

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 

IV

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

 

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

 

3

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

4

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

5

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy him là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

I

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

I

LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

2

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

 

III

LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

 

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

IV

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

 

1

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

 

3

Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội thể thao ở địa phương

 

V

LĨNH VỰC LỮ HÀNH

 

1

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

2

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

3

Đi thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

4

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

VI

LĨNH VỰC KHÁCH SẠN

 

1

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

 

2

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.

 

K

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (hệ giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên)

 

2

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên)

 

II

LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

 

1

Chuyn trường đối với học sinh trung học phthông (ngoài tỉnh)

 

2

Xin học lại tại các lớp đầu cấp trung học phổ thông.

 

3

Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phthông Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

 

4

Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

 

5

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

6

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

 

L

SỞ TƯ PHÁP

 

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

2

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

3

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

II

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

1

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

2

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

 

3

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

III

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

IV

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

 

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

 

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

 

V

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

1

Cấp bản sao văn bản công chứng

 

2

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

3

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

4

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

5

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

6

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

 

7

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

8

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

9

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

 

10

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

 

11

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

 

12

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

 

13

Cấp lại Thẻ công chứng viên

 

14

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

 

15

Thành lập Văn phòng công chứng

 

16

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

17

Thay đi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

 

18

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

 

19

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

 

20

Hợp nht Văn phòng công chứng

 

21

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nht

 

22

Sáp nhập Văn phòng công chứng

 

23

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

 

24

Chuyn nhượng Văn phòng công chứng

 

25

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

 

26

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

 

27

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyn đi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

 

28

Thành lập Hội công chứng viên

 

VI

LĨNH VỰC LUẬT SƯ

 

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hp danh

 

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

6

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

7

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

 

8

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

 

9

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

 

10

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

 

11

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

13

Hợp nhất công ty luật

 

14

Sáp nhập công ty luật

 

15

Chuyn đi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

 

16

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

 

17

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

18

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

 

19

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

 

20

Giải thể Đoàn luật sư

 

21

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

 

22

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 

23

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

VII

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

 

4

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

 

5

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

 

6

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

 

7

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

 

8

Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

 

9

Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn

 

10

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

 

11

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

 

12

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

 

VIII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

3

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

 

4

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

 

5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

 

6

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

 

7

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp

 

8

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

 

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

 

10

Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động

 

11

Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

 

12

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hp danh của Văn phòng

 

13

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

 

IX

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

2

Chm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

 

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

 

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

 

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

11

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

 

12

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

13

Đăng ký danh sách đu giá viên

 

M

SỞ GIAO THÔNG VN TẢI

 

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kim định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

 

2

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

 

3

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

 

4

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

5

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

 

6

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của các nút giao đấu nối vào đường tỉnh

 

7

Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào đường tỉnh

 

8

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác

 

9

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

 

10

Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

 

11

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh đang khai thác

 

12

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh đang khai thác

 

13

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

 

14

Chp thuận xây dựng bin quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác

 

15

Gia hạn chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh đang khai thác

 

16

Cấp phép thi công xây dựng bin quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

 

17

Đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

 

18

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

 

19

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

20

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

 

21

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

 

22

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

23

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

24

Đi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

25

Cấp Giấy phép xe tập lái

 

26

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

27

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

28

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

29

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

 

30

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

31

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

 

32

Cấp phù hiệu xe nội bộ

 

33

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

34

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

35

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyn

 

36

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

 

37

Đăng ký khai thác tuyến

 

38

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

 

39

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

 

40

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 

41

Cấp bin hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

42

Cấp lại bin hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

43

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

44

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

 

45

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

 

46

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

 

47

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam

 

48

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam

 

49

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

50

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

51

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

52

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cđịnh

 

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

1

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề

 

2

Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

 

3

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa

 

4

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

5

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

6

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

 

7

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

8

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

9

Chp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

10

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

 

11

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

 

12

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 

13

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 

14

Phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm

 

15

Chp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cđịnh bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

16

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

 

17

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

 

18

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ

 

20

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

 

21

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

 

22

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

23

Đăng ký ln đu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

24

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

25

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

26

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

27

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đi cơ quan đăng ký phương tiện

 

28

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

30

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

 

31

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

 

32

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

33

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

34

Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

 

35

Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam Campuchia cho phương tiện

 

36

Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thViệt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia

 

37

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

 

38

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

 

39

Công bố lại cảng thủy nội địa

 

40

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

 

41

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

 

42

Cấp lại bin hiệu phương tiện thủy vận chuyn khách du lịch trong trường hợp bin hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

 

43

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

 

N

SỞ NỘI VỤ

 

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

 

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

 

2

Thành lập hội

 

3

Phê duyệt điều lệ hội

 

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

5

Đổi tên hội

 

6

Hội tự giải thể

 

7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

8

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

 

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

2

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

3

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

4

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

5

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

6

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

7

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

8

Đổi tên quỹ

 

9

Quỹ tự giải th

 

III

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thẩm đnh việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thđơn vị sự nghiệp công lập

 

IV

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

1

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

 

V

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

 

1

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

2

Giải thtổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

3

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

VI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

VII

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

4

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

5

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

 

6

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

 

7

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

 

8

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

 

VIII

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

1

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khon 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

2

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

3

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

4

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

 

5

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

 

6

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

7

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

8

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

 

9

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

10

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

11

Đăng ký thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

 

12

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

 

13

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

14

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP .

 

15

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

16

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

 

17

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

 

O

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

2.1

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

 

 

2.2

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

 

 

2.3

Đăng ký thay đổi thành viên hp danh

 

 

2.4

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH, Công ty Cổ phần

 

 

2.5

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

 

 

2.6

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

2.7

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn mt thành viên

 

 

2.8

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

 

2.9

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

3.1

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

 

3.2

Thông báo thay đổi vn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

 

3.3

Thông báo thay đổi thông tin của cđông sáng lập công ty cổ phần

 

 

3.4

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cphần chưa niêm yết

 

 

3.5

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

4

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hp danh)

 

5

Công bnội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hp danh)

 

6

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hp danh)

 

7

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

 

 

7.1

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hp danh)

 

 

7.2

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

 

7.3

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

7.4

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

 

8.1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cphần, công ty hp danh)

 

 

8.2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

 

8.3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

9

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

 

10

Thông báo cập nhật thông tin cđông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của c đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

11

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

12

Bán doanh nghiệp tư nhân

 

13

Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

 

 

13.1

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

13.2

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

13.3

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

 

14

Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

 

 

14.1

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

14.2

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

14.3

Thành lập mới công ty được tách là công ty cphần

 

15

Hợp nhất doanh nghiệp

 

 

15.1

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

15.2

Thành lập mới công ty hp nht là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

15.3

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

 

16

Sáp nhập doanh nghiệp

 

 

16.1

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

16.2

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

16.3

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cphần

 

17

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

18

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

19

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

20

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

21

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

22

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

23

Giải thể doanh nghiệp

 

24

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

25

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

27

Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

 

27.1

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

 

27.2

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

Mục 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

1

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

 

2

Hợp nhất, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý

 

3

Chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

 

4

Tạm ngừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

5

Giải thcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Mục 3. Cơ quan khác

1

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

 

2

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

 

3

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

 

P

S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (Áp dụng cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam)

 

1

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

2

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

3

Cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

5

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

A. SỞ LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

3

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

4

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

6

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

8

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

 

9

Giám định vết thương còn sót

 

10

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

11

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

12

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

13

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

14

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

15

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

16

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

17

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

18

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

19

Giải quyết chế độ ưu đãi của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

20

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

21

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

22

Mua Bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

23

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

 

24

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

25

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

26

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

27

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

28

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

29

Lập stheo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

30

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

31

Hỗ trợ, di chuyn hài cốt liệt sĩ

 

II

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

2

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

3

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

4

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

5

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

6

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

III

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

1

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

2

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

 

3

Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục - Lao động xã hội

 

4

Trợ cấp 1 phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có thẻ bảo hiểm y tế

 

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

1

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

2

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

B. SỞ XÂY DỰNG

 

I

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

3

Về chuyn nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

 

II

LĨNH VỰC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 

1

Gia hạn nộp tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

 

IV

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

3

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

 

V

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

 

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

 

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

 

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng

 

5

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

 

6

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

 

7

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

 

8

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến

 

9

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị

 

10

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

 

11

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

 

12

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

 

13

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

 

14

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

15

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

16

Cấp lại giấy phép xây dựng

 

17

Ý kiến về thiết kế cơ sở đi với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kthuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do người quyết định đầu tư yêu cầu.

 

VI

LĨNH VỰC NHÀ Ở

 

1

Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

 

2

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

 

3

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

4

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

5

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

6

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

 

7

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

8

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

 

9

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

 

10

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

11

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

VII

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; Tổ chức lập quy hoạch xây dựng; Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng công trình; Tổ chức giám sát thi công xây dựng; Tổ chức kiểm định xây dựng; Tổ chức quản lý, thm tra chi phí đầu tư xây dựng

 

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (Chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đi tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

3

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/ cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kim định xây dựng; Định giá xây dựng

 

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

 

VIII

LĨNH VỰC THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

2

Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

C. SỞ Y TẾ

 

I

LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH

 

1

Kiểm tra đcông nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

 

4

Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

 

5

Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

 

6

Cấp Giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

 

7

Khám sức khỏe định kỳ

 

8

Cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe

 

9

Khám sức khỏe định kcủa người lái xe ô tô

 

II

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

1

Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế đxác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý

 

2

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

 

3

Đnghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên

 

4

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tui

 

5

Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhim với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

6

Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012

 

7

Khám giám định y khoa đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

 

8

Cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

 

9

Giám định thương tật ln đu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

10

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

11

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

12

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

13

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

14

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

15

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

16

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

17

Giám định đhưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

 

18

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện

 

19

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện

 

20

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện

 

21

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện

 

22

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện

 

III

LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

1

Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

3

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

4

Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

 

IV

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG - HIV

 

1

Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

2

Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

3

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

 

4

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

 

5

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

 

6

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 

7

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

 

8

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động

 

9

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 

10

Chuyn tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

 

11

Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện

 

12

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 

13

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp tỉnh

 

14

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

15

Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

 

16

Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

 

20

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

 

21

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

 

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

 

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

 

24

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

 

25

Duyệt Dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

26

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh

 

27

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

 

V

LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

3

Tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D

 

VI

LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

 

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

VII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ

 

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuc UBND tỉnh/ thành phố

 

VIII

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

 

1

Cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo đối với cơ sở tiếp nhận viện trực thuộc tỉnh và thuốc nhận viện trợ là các thuốc Generic

 

2

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ngày 21/4/2008 của Bộ Y tế và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có hiệu lực đến ngày 31/12/2010 thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

4

Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

 

6

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) phù hợp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực)

 

8

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp, còn hiệu lực)

 

9

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp)

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mt, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc

 

11

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

 

12

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

 

13

Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)

 

14

Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)

 

15

Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT)

 

16

Cho phép tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch đối với thuốc thành phẩm không chứa hoạt chất là thuốc gây nghiện

 

17

Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải), cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y - dược

 

18

Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT

 

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

 

20

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

 

21

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

 

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

 

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

 

24

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

 

25

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

 

26

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

 

IX

LĨNH VỰC MỸ PHẨM

 

1

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

2

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

 

3

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

 

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

6

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

D

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

 

I

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

 

2

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm.

 

3

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

6

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

7

Chứng nhận thủy sản khai thác

 

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyn nhượng quyền sở hữu

 

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

 

13

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

 

16

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

17

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

 

18

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

 

19

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

20

Cấp đi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

21

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

 

22

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

 

23

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

 

24

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

 

25

Xác nhận đăng ký tàu cá

 

26

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

 

27

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

 

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với tàu cá từ 90 CV trở lên, cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất ban đầu có nguồn gốc thủy sản

 

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với tàu cá từ 90 CV trở lên, cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất ban đầu có nguồn gốc thủy sản do Giấy chứng nhận sắp hết hạn.

 

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với tàu cá từ 90 CV trở lên; cơ sở nuôi trng thủy sản và cơ sở sản xuất ban đầu có nguồn gốc thủy sản do Giấy chứng nhận bị mt, hỏng, tht lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm

 

31

Công bố hợp quy giống thủy sản, thức ăn thủy sản đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

 

32

Công bhợp quy giống thủy sản, thức ăn thủy sản đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

 

II

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

1

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

 

2

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập

 

3

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

 

4

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

 

5

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

 

6

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư đthực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

 

7

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

 

8

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)

 

9

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

 

10

Giao rừng cho tổ chức

 

11

Cho thuê rừng cho tổ chức

 

12

Xác nhận của Chi cục Kim lâm đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

 

13

Xác nhận của Chi cục Kim lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu (đối với hộ gia đình, cá nhân và cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của nhà nước); lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng

 

14

Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

 

15

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

 

16

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng phòng hộ của tổ chức

 

17

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

18

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyn chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

 

19

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

 

20

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES

 

22

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 

23

Giao nộp gấu cho Nhà nước

 

24

Xác nhận của Chi cục Kim lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu

 

25

Cấp đi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

26

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

27

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

 

28

Đóng dấu búa kim lâm

 

29

Cp Giấy phép vận chuyển gấu

 

30

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

 

III

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

1

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

3

Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy li

 

4

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

IV

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

1

Cấp Giấy chứng nhận kim dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

 

2

Cp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

3

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vthực vật

 

V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1

Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)

 

2

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)

 

3

Tiếp nhận Bản Công bố hợp quy giống cây trồng đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

 

4

Tiếp nhận Bản Công bố hợp quy giống cây trồng đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng

 

5

Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

 

6

Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

7

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

8

Công bố hợp quy hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

VI

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đng lớn

 

2

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

 

3

Công nhận làng nghề

 

4

Công nhận nghề truyền thống

 

5

Công nhận làng nghề truyền thống

 

6

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

7

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

8

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

 

VII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch cho lô nguyên liệu nhuyễn thế hai mảnh vỏ

 

2

Cấp đi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thhai mảnh vỏ

 

3

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

 

4

Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn

 

5

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn lần đu.

 

6

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và an toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ lần đầu)

 

VIII

LĨNH VỰC THÚ Y

 

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

3

Kim dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

IX

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

1

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau đây gọi là Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

 

2

Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 

Đ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

I

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

2

Cp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

II

LĨNH VỰC NĂNG LƯNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC X VÀ HẠT NHÂN

 

1

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

2

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

4

Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

5

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

6

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

III

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

 

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

 

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

 

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

 

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

 

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

 

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

 

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

 

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

 

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

 

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

 

17

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng

 

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ

 

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

 

26

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

 

27

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

 

28

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

29

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

 

IV

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

1

Đăng ký kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

 

2

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

 

3

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

4

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

 

5

Đăng ký công bhợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

6

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

 

7

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

 

8

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

 

E

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BNG, CHỨNG CHỈ

 

1

Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp.

 

2

Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

II

LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

 

1

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học ph thông

 

2

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học ph thông

 

3

Xin học lại đối với học sinh trung học phổ thông tại trường khác (ngoài tỉnh)

 

4

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh hệ giáo dục thường xuyên

 

5

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với Giáo dục phổ thông

 

6

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do

 

7

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên

 

8

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên (thí sinh tự do)

 

9

Đặc cách tốt nghiệp THPT do bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong bui thi đầu tiên, không thể dự thi

 

10

Đặc cách tốt nghiệp THPT do bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

 

11

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

 

III

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO

 

1

Xét danh hiệu Nhà Giáo nhân dân, Nhà Giáo ưu tú

 

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông

 

2

Thuyên chuyn giáo viên từ các tỉnh khác về

 

3

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 

5

Công nhận trường Tiu học đạt chuẩn Quốc gia

 

6

Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)

 

7

Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)

 

8

Cử tuyn vào Đại học, Cao đng

 

9

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

10

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

11

Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

12

Giải thTrung tâm Giáo dục thường xuyên

 

13

Thủ tục xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

14

Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

 

15

Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tng hp - hướng nghiệp

 

16

Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tng hp - hướng nghiệp

 

17

Giải thTrung tâm kỹ thuật tng hp - hướng nghiệp.

 

18

Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

19

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

 

20

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

 

21

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

 

22

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông

 

23

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục

 

24

Sáp nhập, chia tách Trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

25

Thành lập trường Trung học phổ thông

 

26

Sáp nhập, chia, tách trường Trung học phổ thông

 

27

Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông

 

28

Giải thtrường Trung học phổ thông

 

29

Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

30

Sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

31

Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

32

Giải thtrường Trung cấp chuyên nghiệp

 

G

SỞ NỘI VỤ

 

I

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC

 

1

Thi tuyn công chức

 

2

Xét tuyn công chức

 

3

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

4

Thi nâng ngạch công chức

 

5

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

 

6

Xét chuyn cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

 

7

Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài

 

II

LĨNH VỰC VIÊN CHỨC

 

1

Đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

2

Thi tuyn viên chức

 

3

Xét tuyn viên chức

 

4

Xét tuyn đặc cách viên chức

 

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

 

2

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

 

H

SỞ TƯ PHÁP

 

I

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1

Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý

 

2

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

3

Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

4

Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

5

Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

6

Khiếu nại về từ chi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

7

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

 

8

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 

9

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 

10

Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 

II

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

2

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

3

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

III

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

1

Công chứng bản dịch

 

2

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

 

3

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

 

4

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

5

Công chứng Hợp đồng ủy quyền

 

6

Công chứng Di chúc

 

7

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

 

8

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

 

9