Quyết định 2778/QĐ-UBND

Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2778/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG, ĐIỆN TỬ ĐỐI VI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯC CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Phụ lục 1 kèm theo);

2. Các quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với các th tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Phụ lục 2 kèm theo);

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm kết nối, tích hp nội dung thủ tục hành chính t Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cập nhật các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với từng thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ lên phần mm Một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn 10 ngày k từ ngày nhận được Quyết định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01/6/2017, Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2017, Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, t chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê Văn Hùng,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan niêm yết TTHC

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ Bưu chính công ích

Quyết định công bố

Ghi chú

tỉnh

huyện

mức 3

mức 4

Thực hin

Không thc hiện

1

TGG-288397

Cho phép t chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

G08-NG08

x

 

x

 

x

 

3859/QĐ- UBND ngày 13/12/2011

 

2

TGG-288398

Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, t chức nước ngoài

G08-NG08

x

 

x

 

x

 

nt

 

Tổng cộng

2

0

2

0

2

0

 

 

Tổng cộng 02 thủ tục đã công khai trên cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Ghi chú

G08-NG08: Hoạt động của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu song phương


PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công gọi chung là Bộ phận Một cửa

- (1) là quy trình tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Thời gian giải quyết tại bước 2 được tính vào thời gian giải quyết tại bước 3 - phần việc của chuyên viên).

- (2) là quy trình tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công khi được thành lập.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐI NGOẠI NHÀ NƯỚC

Nhóm các thủ tục:

Cho phép t chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối vi các cơ quan, tổ chc Việt Nam

Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối vi các cơ quan, tổ chc nước ngoài

a. Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hp cần ý kiến xác minh của Công an thì không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b. Quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình điện tử:

b1. Trường hp không lấy ý kiến xác minh của Công an tỉnh (56 giờ)

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2778/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Tiền Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Tiền Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2778/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýLê Văn Nghĩa
     Ngày ban hành30/08/2019
     Ngày hiệu lực30/08/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Tiền Giang

         • 30/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực