Quyết định 1768/QĐ-UBND

Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 1888/QĐ-UBND về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1768/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định phân công công tác Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1888/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC, NHIỆM KỲ 2016-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2:

2. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tài chính - Ngân sách (không bao gồm: phân bổ vốn trực tiếp cho dự án do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách); Công tác Công Thương; Công tác Ngoại vụ;

- Công tác phát triển các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp (bao gồm công tác quy hoạch, đầu tư, phân bổ vốn, quyết toán, đấu giá đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp); Công tác phát triển nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

- Các lĩnh vực: Hỗ trợ tài chính, giá cả, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thị trường chứng khoán; Thuế; Kho bạc; Thống kê; Hải quan; Quản lý thị trường;

- Công tác đi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; Phát triển kinh tế tập thể;

- Công tác quản lý nhà nước các Quỹ tài chính sử dụng ngân sách nhà nước;

- Công tác tổng hp báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Liên minh các HTX tỉnh; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh (ODA); Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô;

- Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Vĩnh Phúc; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc;

c) Công tác phối hp hoạt động giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ban Đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

d) Ký các văn bản chung của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh về công tác Tài chính - Ngân sách, Kế hoạch và Đu tư để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tnh; Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Bộ, ngành Trung ương theo quy chế làm việc và theo quy định của Pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2:

“4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Các công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông - Vận tải; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, giá đất; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh;

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đt, công nhận quyền sử dụng đất;

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; SGiao thông - Vận tải; Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh; huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường.

c) Công tác phối hp hoạt động giữa UBND tỉnh vi Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, Đo
àn ĐBQH tnh;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn t
nh;
- CPVP, CVNCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1768/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1768/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1768/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1768/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định phân công công tác Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1768/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định phân công công tác Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1768/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành22/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1768/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định phân công công tác Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1768/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định phân công công tác Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực