Quyết định 1888/QĐ-UBND

Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2018 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC, NHIỆM KỲ 2016-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tch và các Phó Ch tch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh, các thành viên UBND tnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch chđạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tnh, trước pháp luật về phạm vi, nội dung được phân công.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tnh có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chỉ đạo S, Ban ngành chuyên môn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản Quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trực tiếp làm Trưng Ban hoặc Phó Trưng ban chđạo (nếu có) trong phạm vi được phân công;

- Chđạo hoạt động các tổ chức Quỹ, tổ chức Hội đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (trừ các Quỹ, Hội đặc thù đã giao tại Điều 2 quyết định này); chỉ đạo hoạt động của Doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

- Quản lý, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm (trừ các dự án theo sự phân công của BTV Tnh ủy; của Chủ tịch UBND tnh), các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công, từ khi có quyết định chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, quyết toán công trình (bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng của dự án);

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương, Tnh ủy, HĐND tnh giao thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

- Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; trong phạm vi được phân công có trách nhiệm kim tra và xphạt vi phạm hành chính theo ủy quyn của Chủ tịch UBND tnh;

- Ký các văn bản báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực phân công và khi Chủ tịch UBND tnh ủy quyền.

4. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, thì Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND tỉnh.

5. Trong trường hợp Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, hoặc xét thấy cần thiết thì Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ, công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tnh và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch s dụng đt);

- Chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách;

- Công tác Kế hoạch và Đầu tư (trừ các công tác: Đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; phát trin kinh tế tập th; Công tác h trợ, phát trin doanh nghiệp).

- Công tác Nội vụ (trừ công tác: Tôn giáo; quản lý nhà nước về thanh niên).

- Công tác Xây dựng (trừ các công tác: Thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Phát triển đô thị, gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; quản lý chất thải rn thông thường; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ);

- Công tác an ninh, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân;

c) Theo dõi và chỉ đạo: SKế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp tnh; Thành phVĩnh Yên.

d) Quan hệ phi hợp giữa UBND tỉnh với với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tài chính - Ngân sách; Công Thương; Ngoại vụ; Công tác phát triển các Khu, Cụm công nghiệp (bao gồm cả nhà ở công nhân); Công tác hỗ trợ, phát trin doanh nghiệp; Quản lý thị trường;

- Các cơ chế đầu tư hỗ trợ tài chính; Giá cả, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thị trường chứng khoán; Thuế; Kho bạc; Thống kê; Hải quan;

- Công tác đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; phát triển kinh tế tập thể;

- Công tác quản lý nhà nước các Quỹ tài chính sử dụng ngân sách nhà nước;

- Công tác tổng hợp báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; SCông Thương; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Liên minh các HTX tỉnh; Ban Quản lý dự án sdụng vốn vay nước ngoài tỉnh (ODA); Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; huyện Lập Thạch, huyn Sông Lô;

- Cục Thuế tỉnh; Cục quản lý thị trường tỉnh; Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tnh; Cục Thng kê tỉnh; Hải quan Vĩnh Phúc;

c) Công tác phi hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh; các Ban Đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Tnh ủy.

3. Phó Chủ tch UBND tnh Vũ Chí Giang, y viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tư pháp; Thanh tra; Dân tộc; Tôn giáo; Du lịch; Thi hành án dân sự; Bảo vệ bí mật nhà nước; Nhân quyn; Phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Công tác Xây dựng, gồm: Thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Phát triển đô thị, gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; cơ ssản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công Viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ). Các dự án phát triển khu nhà (trừ nhà ở công nhân trong khu, cụm công nghiệp), khu đô thị mới sau khi có chủ trương đầu tư. Ký phê duyệt hồ sơ về quy hoạch theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi và chđạo: Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo (thuộc SNội vụ); Cục Thi hành án dân sự tỉnh; huyện Tam Đảo, huyện Tam Dương.

c) Giữ mối liên hệ và quan hệ công tác gia UBND tỉnh với Văn phòng Chính ph; các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tnh.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông - Vận tải; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, giá đất; Công tác phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: SNông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở giao thông - Vận tải; Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh; huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường.

c) Công tác phi hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

5. Phó Chủ tịch UBND tnh Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Văn hóa, Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo chí, Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm;

- Công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Chtịch Hội đồng giáo dục quốc phòng của tỉnh;

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; SThông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội chữ thập đỏ tỉnh; Hội văn học nghệ thuật tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thành phố Phúc Yên; huyện Bình Xuyên;

c) Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết định và thông báo trước đây có liên quan đến phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các S, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, Đo
àn ĐBQH tnh;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc T
nh ủy;
-
UBMTTQ và các đoàn th cấp tnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn t
nh;
- CPVP, CVNCTH VP UBND t
nh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1888/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành16/08/2018
       Ngày hiệu lực16/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc