Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu đã được thay thế bởi Quyết định 98/2013/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu giữ chức danh và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1769/2011/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Cấp tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,30/tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,00/tháng.

2. Cấp huyện

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,50/tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,30/tháng.

Các hệ số thù lao tính trên mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước.

3. Đối tượng áp dụng: Chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại nhiều hội thì cũng chỉ được hưởng chế độ thù lao tại một hội duy nhất.

4. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

2. Chế độ quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1769/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1769/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2011
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2013
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1769/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1769/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành 12/08/2011
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2013
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1769/2011/QĐ-UBND chế độ thù lao người đã nghỉ hưu