Quyết định 177/2001/QĐ-TTg

Quyết định 177/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 177/2001/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177/2001/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2001-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 gồm các thành viên sau đây :

1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Chương trình.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực.

3. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên,

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên,

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên,

6. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên,

7. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên,

8. Thứ trưởng Bộ Y tế, ủy viên

9. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên,

10. Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi, ủy viên,

11. Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, ủy viên.

Chủ nhiệm Chương trình mời 01 đại diện Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Bộ phận giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do cán bộ của bộ phận giúp việc thuộc biên chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trụ sở làm việc của bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hà Nội.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 có nhiệm vụ :

1. Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.

2. Phối hợp với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể để tổ chức, thực hiện Chương trình.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho các thành viên.

Điều 4. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 11 năm 2001 các cơ quan có thành phần trong Điều 1 Quyết định này thông báo cho Ban Chủ nhiệm Chương trình danh sách đại diện của cơ quan mình tham gia Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2001/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 177/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/11/2001
Ngày hiệu lực 24/11/2001
Ngày công báo 22/12/2001
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 177/2001/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 177/2001/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001-2005
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 177/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Ngày ban hành 09/11/2001
Ngày hiệu lực 24/11/2001
Ngày công báo 22/12/2001
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 177/2001/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001-2005

Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/2001/QĐ-TTg thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001-2005