Quyết định 177/QĐ-BHXH

Quyết định 177/QĐ-BHXH năm 2016 về Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 177/QĐ-BHXH phần mềm quản lý thu SMS 7.0 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU SMS

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Lut Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tng Giám đc Bảo him xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 (viết tt là SMS 7.0).

Điều 2. Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và là phn mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết đnh s829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT (4 bản)
.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 177/QĐ-BHXH phần mềm quản lý thu SMS 7.0 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 177/QĐ-BHXH phần mềm quản lý thu SMS 7.0 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu177/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành17/02/2016
       Ngày hiệu lực17/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 177/QĐ-BHXH phần mềm quản lý thu SMS 7.0 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/QĐ-BHXH phần mềm quản lý thu SMS 7.0 2016

           • 17/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực