Quyết định 1770/QĐ-UBND

Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 23/2016/QĐ-UBND thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan chuyên môn Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu của Đề án

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công theo hướng chuyên trách nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hiện nay ở tỉnh; đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận tiện và có hiệu quả.

2. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện ở tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh.

3. Nhiệm vụ: Xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

a) Chức năng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho các bộ phận chuyên môn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Thực hiện quy trình tiếp nhận, chuyển giao, trả kết quả, thu phí, lệ phí:

+ Công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các nội dung cần thông báo của cơ quan hành chính đối với tổ chức, cá nhân;

+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

+ Chuyển giao hồ sơ đến cơ quan chuyên môn có liên quan giải quyết theo thẩm quyền;

+ Nhận lại kết quả giải quyết từ các cơ quan chuyên môn; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

+ Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

- Báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Bảo quản và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị; thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật có liên quan phục vụ công tác chuyên môn.

c) Quyền hạn của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn cấp huyện giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình và thời gian quy định.

- Đề xuất với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và kiến nghị với cơ quan cấp trên về thực hiện các sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính.

- Đề xuất trang bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tùy điều kiện thực tế có thể được thực hiện các dịch vụ photocopy, đánh máy vi tính các tài li ệu, văn bản khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

d) Nhiệm vụ của người tiếp nhận và trả kết quả:

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung theo điểm b, điểm c Khoản 3 Điều này, người tiếp nhận và trả kết quả còn phải thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn bằng văn bản (phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ) nêu rõ những nội dung cần thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, ký tên vào phiếu hướng dẫn và chịu trách nhiệm cá nhân về việc hướng dẫn này; việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần, nếu cá nhân, tổ chức đã thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu mà hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết thì người hướng dẫn phải có trách nhiệm chủ động giúp cá nhân, tổ chức thực hiện việc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đúng, đủ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ (phải ghi ngày hẹn trả kết quả theo quy định), vào sổ theo dõi, lập phiếu kiểm soát quy trình kèm theo hồ sơ (nếu có), chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết. Đến thời gian trong giấy hẹn mà chưa trả được kết quả, lãnh đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải công khai xin lỗi người dân, ghi rõ lý do trễ, xác định ngày sẽ trả kết quả lần hai vào mặt sau của giấy hẹn, ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn xác định rõ trách nhiệm cá nhân đã gây ra việc trễ hẹn, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

đ) Mối quan hệ công tác của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp huyện và sự quản lý trực tiếp của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tổ chức, công dân theo quy định.

- Trong nội bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, từng thành viên trực tiếp chịu trách nhiệm ở lĩnh vực được phân công phụ trách và đảm bảo tinh thần hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.

e) Tổ chức, nhân sự của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có tối đa 03 (ba) viên chức chuyên trách có trình độ từ trung cấp trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công việc được giao, thực hiện chế độ lao động theo quy định của Luật Viên chức.

g) Các lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Lĩnh vực đăng ký kinh doanh;

- Lĩnh vực đất đai;

- Lĩnh vực xây dựng;

- Lĩnh vực nhà ở;

- Lĩnh vực hành chính tư pháp;

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội và chính sách người có công.

h) Phòng làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có diện tích tối thiểu 80 m2.

- Trang thiết bị

+ Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét bố trí các trang thiết bị, tối thiểu cần có: máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt mát và các trang thiết bị khác đáp ứng nhu cầu làm việc và phục vụ tổ chức, cá nhân;

+ Khuyến khích việc hiện đại hóa trang thiết bị và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân;

i) Kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện gồm các khoản chi: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc; trang bị cơ sở vật chất, tiền điện, nước, văn phòng phẩm dùng chung; tiền lương viên chức chuyên trách;

- Kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện do ngân sách cấp huyện đảm bảo, được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và sử dụng;

- Hàng năm, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong năm tiếp theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

4. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Sở Nội vụ quyết định giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012 từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để bố trí cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo Đề án này, hoàn thành trước quý 3 năm 2012 và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). Bao gồm các công việc sau:

+ Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; tuyển chọn nhân sự, hợp đồng với người lao động đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ năng lực và phẩm chất làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;

+ Ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;

+ Quyết định cấp hoặc cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;

+ Chỉ đạo niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí;

+ Mở sổ, hòm thư góp ý, công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan các lĩnh vực thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xem xét, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ cho các chuyên trách của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo Đề án này; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của cấp huyện trong quá trình thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài chính cấp huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp kinh phí hoạt động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1770/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1770/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1770/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1770/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýDương Minh Điều
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động