Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được thay thế bởi Quyết định 3489/QĐ-BVHTTDL Quy chế Ban Xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1775/QĐ- BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 149/TB -VPCP, ngày 07/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trưởng ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng lịch sử Quốc gia và vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Trưởng ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1775/ QĐ-VBHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày) trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 3903/QĐ- BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức và điều hành việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Điều 2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Là đầu mối gắn kết việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) với việc xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng);

2. Điều phối các tiểu dự án và trực tiếp thực hiện một số tiểu dự án về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia gồm:

3. Tổ chức thẩm định các tiểu dự án có liên quan đến nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

4. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lập dự toán kinh phí về xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo qui định;

5. Lập kế hoạch kinh phí hàng năm, tiếp nhận, quản lý sử dụng và thanh quyết toán với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chế độ hiện hành.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày gồm có:

Trưởng ban (do 01 Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chuyên trách);

Các Phó trưởng ban;

Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng; tài chính, hành chính.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên

1. Trưởng ban :

a) Là người đứng đầu và lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về toàn bộ hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, Trưởng ban chủ động tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; tổ chức thực hiện; xác định rõ và phân công trách nhiệm, quyền hạn cho từng thành viên trong Ban.

c) Ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc các thành viên trong Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày giải quyết công việc cụ thể trong phạm vi chuyên môn, lĩnh vực được giao;

d) Thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên môn về nội dung và hình thức trưng bày sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ;

e) Có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu tài chính của đơn vị để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán của Ban.

2. Phó Trưởng ban :

a) Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo công tác chung của Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công tác được phân công phụ trách;

b) Thay mặt Trưởng ban điều hành và giải quyết công việc của Ban khi được Trưởng ban uỷ quyền hoặc Trưởng ban vắng mặt.

3. Các thành viên

a) Có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến chức năng, lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc được ủy quyền;

c) Thường xuyên kiểm tra và có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả công việc trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công

Điều 5. Nguyên tắc và lề lối làm việc

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các thành viên chủ động lập kế hoạch công việc, trực tiếp theo dõi, đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất lãnh đạo Ban giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền, nhằm đảm bảo thực hiện dự án đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả;

Điều 6. Công tác kế hoạch

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể thực hiện công việc, kế hoạch hàng năm, hàng quí trình các Vụ chức năng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo qui định.

Điều 7. Công tác Tài chính kế toán

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu trách nhiệm quản lý sử dụng và hạch toán các nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp theo đúng qui định của Nhà nước và pháp luật hiện hành;

2. Xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán. Thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ tổng hợp tình hình thanh quyết toán tài chính, báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Xây dựng;

Điều 8. Công tác cán bộ, biên chế, lao động, tiền lương

1. Kế hoạch biên chế, số lượng, cơ cấu cán bộ, viên chức của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được xác định trên cơ sở nhiệm vụ, khối lượng công việc cụ thể của đơn vị phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Trưởng ban đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch biên chế. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;

2. Quỹ tiền lương được trích từ kinh phí hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, trên cơ sở quỹ tiền lương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện phương án chỉ trả tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo chế độ Nhà nước quy định và thỏa thuận trong hợp đồng lao động (đối với lao động hợp đồng);

3. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phí khác theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Điều 9. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sản thuộc quyền quản lý của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày phải được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị, hiện trạng và tình trạng tăng, giảm của tài sản;

2. Việc đầu tư mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày phải được thực hiện và quản lý chặt chẽ theo qui định của nhà nước và pháp luật.

Điều 10. Kinh phí hoạt động, chế độ sử dụng con dấu, tài khoản

1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được cấp trong Tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và kinh phí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;

2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được sử dụng con dấu, tài khoản của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam để giao dịch.

3. Để đảm bảo các yêu cầu về hoạt động thường xuyên, đầu tư thực hiện các tiểu dự án cũng như tiếp nhận các nguồn viện trợ, hỗ trợ, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam uỷ quyền cho Trưởng ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày mở và làm chủ tài khoản tiền gửi Việt Nam đồng và ngoại tệ để giao dịch tại Kho bạc Nhà nước;

4. Tài liệu, hồ sơ của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được lưu giữ tại trụ sở của Ban và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Quan hệ với Bộ Xây dựng

1. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; xây dựng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thông tin cần thiết, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của dự án;

2. Lập dự toán kinh phí các phần việc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thực hiện đưa vào Tổng dự toán công trình.

Điều 12. Quan hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về toàn bộ hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức

2. Đối với các Cục, Vụ, và các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu sự quản lý và hướng dẫn về đã nghiệp vụ, phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 13. Quan hệ trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Trưởng ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày là Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong Ban lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chỉ đạo các phòng chức năng của Bảo tàng thực hiện nhiệm vụ xây đựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Điều 14. Quan hệ với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản đáp ứng các yêu cầu về nội dung và tiến độ xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng lịch sử Quốc gia.

Điều 15. Quan hệ với các Bảo tàng Trung ương, bảo tàng chuyên ngành và địa phương.

Phối hợp tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản thực hiện việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Điều 16. Quan hệ với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân khác

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được quan hệ, giao dịch với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khi được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch uỷ quyền;

2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được quan hệ, làm việc, hợp tác, ký kết với các cơ quan, tổ chức quốc tế theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được quan hệ, làm việc và phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan hữu quan cùng tham gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Các thành viên của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có văn bản trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1775/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1775/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2009
Ngày hiệu lực13/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1775/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1775/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trần Chiến Thắng
        Ngày ban hành13/05/2009
        Ngày hiệu lực13/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1775/QĐ-BVHTTDL Quy chế tổ chức hoạt động Ban Xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia