Quyết định 1777/QĐ-UBND

Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2010 về hỗ trợ thay thế xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1777/QĐ-UBND xe công nông cơ giới thô sơ đình chỉ tham gia giao thông 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THAY THẾ XE CÔNG NÔNG; XE CƠ GIỚI BA BÁNH; XE THÔ SƠ BA, BỐN BÁNH THUỘC DIỆN BỊ ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; Thông tư số 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới thô sơ ba bốn bánh đình chỉ tham gia giao thông">122/2009/TT-BTC ngày 17.6.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đợt II; cụ thể như sau:

1. Phân bổ 50% kinh phí hỗ trợ còn lại cho các huyện, thành phố đã có Quyết định của UBND cấp huyện về đối tượng và mức hỗ trợ; số tiền là: 3.160 triệu đồng (Ba tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng).

- Thành phố Bắc Ninh: 540 triệu đồng.

- Huyện Thuận Thành: 1.410 triệu đồng.

- Huyện Yên Phong: 1.210 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2010.

Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương chi trả kinh phí cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Bắc Ninh, Thuận Thành, Yên Phong; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1777/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1777/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2010
Ngày hiệu lực 14/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1777/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1777/QĐ-UBND xe công nông cơ giới thô sơ đình chỉ tham gia giao thông 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1777/QĐ-UBND xe công nông cơ giới thô sơ đình chỉ tham gia giao thông 2010
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1777/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành 14/12/2010
Ngày hiệu lực 14/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1777/QĐ-UBND xe công nông cơ giới thô sơ đình chỉ tham gia giao thông 2010

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1777/QĐ-UBND xe công nông cơ giới thô sơ đình chỉ tham gia giao thông 2010

  • 14/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực