Quyết định 1786/QĐ-UBND

Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí tại cơ sở giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2012 2013 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1786/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2012-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 130/TTr-STC ngày 11/6/2012 và Văn bản số 524/STC-TCHCSN ngày 02/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2012-2013 (thay thế mức thu học phí tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/học sinh/tháng

STT

Ngành học, cấp học

Địa bàn

Nông thôn

Thành thị

1

Mầm non

60.000

100.000

2

Trung học cơ sở

25.000

50.000

3

Trung học phổ thông

35.000

60.000

4

Bổ túc THPT

35.000

60.000

- Học phí thu 9 tháng/năm.

- Mức thu học phí đối với học sinh ở các xã thuộc Thành phố áp dụng như mức thu ở nông thôn.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2012 2013 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2012 2013 Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1786/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực06/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2012 2013 Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2012 học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2012 2013 Thái Bình

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực