Quyết định 1788/QĐ-TTg

Quyết định 1788/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1788/QĐ-TTg năm 2013 xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Kế hoạch này bao gồm các đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (không bao gồm làng nghề, làng có nghề);

b) Bệnh viện;

c) Bãi rác;

d) Cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân; Trường, Trung tâm giáo dưỡng; Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an nhân dân;

đ) Cơ sở bảo trợ xã hội; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

e) Các đơn vị huấn luyện quân sự từ cấp quân khu trở lên; các cơ sở xử lý vũ khí, chế tài, trang thiết bị quân sự.

2. Kế hoạch này không bao gồm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức phải bị tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU

1. Rà soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước;

2. Hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

3. Phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ

1. Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được triển khai đồng bộ với các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh mới các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời.

2. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm thực hiện xử lý triệt để. Trong thời gian xử lý triệt để, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và của cộng đng; đng thời bảo đảm quyn lợi chính đáng của người lao động; trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức phải bị tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động thì sẽ bị tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách, kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực quốc tế để xử lý và khắc phục triệt để ô nhiễm đối với cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích; đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện xử lý triệt để.

IV. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn đến năm 2015:

a) Xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, bao gồm:

- 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Quá thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật hiện hành quyết định tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động;

- 20 bãi rác, 10 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;

- 08 bãi rác cấp tỉnh quản lý, 05 bệnh viện trực thuộc các Bộ, 42 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, 02 bệnh viện tư nhân, 21 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động - xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội và 108 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý tại Mục 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

b) Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở mới được rà soát, thống kê:

- Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để đối với 27 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tiếp tục rà soát thống kê, bổ sung hàng năm danh mục các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh phải xử lý triệt để:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phi hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phê duyệt theo thẩm quyền và lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, phát hiện cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Tổ chức xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm.

đ) Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Từ năm 2014, bổ sung chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Xử lý nghm cơ quan, tổ chức, cá nhân về trách nhiệm để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

a) Xử lý triệt để, dứt điểm 222 cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, bao gồm:

- Hoàn thành xử lý 104 bãi rác cấp huyện quản lý, 118 bệnh viện tuyến huyện đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý tại Mục 2, Phụ lục I kèm theo Quyết định này;

- Hoàn thành xử lý triệt để các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh được rà soát, thống kê hàng năm đến năm 2020.

b) Tiếp tục rà soát, thống kê, phê duyệt danh mục và tổ chức xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm.

c) Tổng hp, đánh giá chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát trin kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

d) Đẩy mạnh kiểm soát, chấm dt tình trạng phát sinh mới cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Tăng cường xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Tổng hợp, đánh giá chỉ tiêu giảm phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để:

a) Hướng dẫn, đôn đốc cơ s gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện nghiêm các yêu cầu sau đây:

- Áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Xây dựng kế hoạch xử lý triệt để của cơ s, báo cáo cơ quan chđạo xử lý triệt để. Kế hoạch phải chi tiết đến từng tháng, bảo đảm hoàn thành xử lý triệt để theo đúng tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt.

- Niêm yết bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở và trụ sỦy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý triệt để với cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để đ theo dõi, giám sát.

b) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Đẩy mạnh công khai thông tin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

a) Công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt đtrên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra việc xử lý triệt để của cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

c) Hàng năm, công khai thông tin rộng rãi về tiến độ, kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhim môi trường nghiêm trọng của từng Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trưng nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

a) Về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Hướng dẫn áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian thực hiện biện pháp xửtriệt để;

- Quy định về cơ chế giám sát của cộng đồng đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong thanh tra, kiểm tra và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Có cơ chế công khai thông tin đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước cho thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích;

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi triển khai xử lý ô nhiễm triệt để;

- Chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động, người dân bị ảnh hưởng tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để;

- Hướng dẫn việc thống kê, đánh giá hàng năm chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

b) Về kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Hướng dẫn việc thống kê, đánh giá hàng năm chtiêu giảm phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Xây dựng cơ chế xác định và xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

4. Đa dạng hóa nguồn lực tài chính thực hiện Kế hoạch:

a) Kinh phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do cơ sở tự chi trả;

b) Tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa và cơ chế hợp tác công - tư (PPP), huy động vốn ODA, vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bố trí vốn ngân sách nhà nước để xử lý triệt để các cơ sở thuộc khu vực công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với phần thuộc trách nhiệm của Nhà nước;

c) Áp dụng cơ chế tài chính, chính sách linh hoạt đối với từng dự án cụ thể trong quá trình thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

d) Bảo đảm bố trí đủ kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, rà soát, thống kê lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tăng cường, cng cố Ban Chđạo liên ngành thực hiện Kế hoạch trên cơ sở kiện toàn lại Ban Chđạo liên ngành theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung thành viên là đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Chỉ đạo liên ngành có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ca Bộ, địa phương.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để; rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh;

c) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế công khai thông tin việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện công khai thông tin thường xuyên danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên cng thông tin điện tcủa Bộ;

d) Chủ trì thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại các cơ sgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thanh tra trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức rà soát, lập danh mục, xử lý triệt để hoặc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đánh giá tính hiệu quả, tiến độ triển khai các dự án xử lý ô nhiễm triệt để được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;

đ) Chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các Bộ, ngành và địa phương;

e) Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và triển khai cơ chế huy động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích;

h) Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hoàn thiện quy định của pháp luật vsử dụng ngân sách để triển khai dự án xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trước mắt tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay; bổ sung cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là đối tượng được ưu tiên vay vn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án xử lý triệt để ô nhiễm.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và hướng dẫn tổ chức thực hiện; căn cứ khả năng ngân sách để bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch hàng năm; huy động và thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác nhằm xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi thực hiện biện pháp xử lý triệt để; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.

6. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

7. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế có nhiệm vụ:

a) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trng;

b) Phi hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ nhằm hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện xử lý triệt để.

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai thông tin về tình hình xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các cơ sở không thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý triệt để theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, có nhiệm vụ:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch tới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, cơ quan, tổ chức có liên quan; rà soát, phát hiện, phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức cưỡng chế, tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp cố tình chậm hoàn thành xử lý triệt để theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn;

b) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn;

c) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương;

d) Bố trí kịp thời kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, rà soát lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm; hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; bố trí hỗ trợ vốn từ ngân sách của địa phương để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

11. Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh mục và biện pháp xử lý đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ:

a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của cơ sở theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian xử lý triệt đ;

b) Hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để của cơ sở;

c) Chđạo tchức niêm yết tại cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

d) Thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các cơ quan báo chí;

đ) Chủ động đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ cho từng dự án xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi trách nhiệm.

12. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm:

a) Thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt đtheo danh mục và biện pháp xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Báo cáo ngay cơ quan chđạo thực hiện xử lý triệt để về kế hoạch xử lý triệt để của cơ sở; định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch để kiểm tra, theo dõi, giám sát;

c) Thực hiện xử lý triệt để, đảm bảo hoàn thành theo đúng nội dung, tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt;

d) Niêm yết bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để theo dõi, giám sát.

13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương giám sát việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại tng bộ, ngành, địa phương.

14. Các Bộ, ngành, địa phương hàng năm kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ CÓ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được rà soát, thống kê và phê duyệt tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để đến năm 2015

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Đơn vị thực hiện xử lý trit để

Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để

Biện pháp xử lý triệt để

Thời hạn xử lý

Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

 

An Giang

1

Bệnh viện đa khoa tnh An Giang

S2 đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013 - 2015

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thi rắn y tế

2

Bệnh viện tim mạch An Giang

Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại

2013 - 2015

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

3

Bãi rác thị xã Tân Châu

Xã Long Phú, thị xã Tân Châu

Bãi rác

UBND thị xã Tân Châu

UBND tnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013 - 2014

Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang

Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh

Chế biến hi sản

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang

UBND tnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xlý nước thi

2013

Giảm công suất sản xuất

5

Công ty TNHH Hoàng Vương

T11, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Sơ chế hải sản

Công ty TNHH Hoàng Vương

UBND tnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

6

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga

Ấp An Thạch, xã An Ngãi, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cp, cải tạo hệ thống xlý nước thi

2013

Giảm công suất sản xuất

7

Chi nhánh 1 Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh

Ấp Phước Thái, xã Phước Tnh, huyện Long Điền

Sơ chế hải sn

Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh

UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

8

Công ty TNHH Thương mại Chí Nguyên

p Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Sơ chế hải sản

Công ty TNHH Thương mại Chí Nguyên

UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cp, ci tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thi

9

Công ty TNHH Phước Mạnh

T3, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Sơ chế hải sản

Công ty TNHH Phước Mạnh

UBND tỉnh Bà Ra- Vũng Tàu

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thi

10

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhất

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhất

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

11

Chi nhánh Công ty TNHH TMSX Thun Hu

Số 81, tnh lộ 44, Khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền

Sơ chế hải sản

Công ty TNHH TMSX Thuận Huệ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xlý nước thải

2013 -2014

Giảm công suất sản xuất

12

Chi nhánh 4 - Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải

Tổ 01, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Đin

Sơ chế hải sản

Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013 -2014

Giảm công suất sản xuất

13

Doanh nghiệp tư nhân Bình Thi

Xã Phước Hưng, huyện Long Đin

Chế biến hải sản

Doanh nghiệp tư nhân Bình Thi

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thi

14

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chế biến hải sn 30/4

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hi sản

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chế biến hải sản 30/4

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013 -2014

Giảm công suất sản xuất

15

Doanh nghiệp tư nhân Đức Mạnh

Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Chế biến hi sản

Doanh nghiệp tư nhân Đức Mạnh

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ci tạo hệ thống xử lý nước thi

2013

Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thi

16

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoàn

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến bột cá

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoàn

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất

17

Doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng

Xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc

Chế biến tinh bột mì

Doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sn xuất

18

Hộ kinh doanh Đặng Văn Tuyển

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Đặng Văn Tuyển

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hthống xử lý nước thi, khí thải

2013

Giảm công suất sn xuất

19

Hộ kinh doanh ĐThị Len

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sn

Hộ kinh doanh Đỗ Thị Len

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

20

Hộ kinh doanh Phạm Văn Công

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Phạm Văn Công

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xlý nước thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

21

Hộ kinh doanh Ngô Thị Tốt

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Ngô Thị Tốt

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thng xử lý nước thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

22

Hộ kinh doanh Hoàng Huy Lý

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Hoàng Huy Lý

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước, thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

23

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lụa

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sn

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lụa

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xlý nước thải, khí thải

2013

Gim công suất sản xuất

24

Hkinh doanh Trần Thị Vui

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Trần Thị Vui

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

25

Hộ kinh doanh Lê Đẳng

Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Chế biến hải sản

Hộ kinh doanh Lê Đng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thi

2013

Giảm công suất sản xuất

26

Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Khang

p Làng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành

Chế biến thy sản

Công ty TNHH Phước An

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

27

Công ty TNHH thủy sn Changhua Việt Nam

Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Chế biến thủy sn

Công ty TNHH thủy sản Changhua Việt Nam

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất

28

Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính

KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

Cơ khí

Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ khí thải trước khi thi ra môi trường

29

Công ty TNHH sản xuất bao bì, giấy nhựa Vũng Tàu

KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Sản xuất bao bì, giấy, nhựa

Công ty TNHH sản xuất bao bì, giấy nhựa Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ khí thải trước khi thi ra môi trường

30

Công ty dược phẩm Leung Kai Food

KCN Mỹ Xuân A2, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

Dược phẩm

Công ty dược phẩm Leung Kai Food

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ khí thi trước khi thải ra môi trường

 

Bắc Giang

31

Bệnh viện Tâm Thần tnh Bắc Giang

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tnh Bắc Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nước thải

32

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Bắc Giang

Xã Quế Nham, Tân Yên, tnh Bắc Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bc Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nước thải

33

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tnh Bắc Giang

Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bc Giang

UBND tnh Bắc Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nước thải

34

Bãi xử lý và chôn lấp rác tập trung thành phố Bc Giang

Xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tnh Bắc Giang

Bãi rác

UBND thành phố Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang

Chôn lấp hợp vệ sinh

2013

Xử lý sơ bộ nước rỉ rác

 

Bắc Ninh

35

Công ty CP giấy Thuận Thành

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bc Ninh

Sn xut giấy, bột giấy

Công ty CP giấy Thuận Thành

UBND tỉnh Bc Ninh

Di dời sang địa điểm mới

2013

Dừng công đoạn sản xuất tại vị trí cũ

36

Cụm công nghiệp Phú Lâm

Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tnh Bắc Ninh

Cụm công nghiệp

BQL Cụm công nghiệp Phú Lâm

UBND tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng hệ thống xlý nước thải tập trung

2013

Các cơ sở trong cụm công nghiệp xây dựng hthống xử lý nước thải tạm thời

 

Bình Dương

37

Công ty TNHH Cao su Mardec Sài Gòn

p 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương

Chế biến mủ cao su

Công ty TNHH Cao su Mardec Sài Gòn

UBND tỉnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất cho phù hợp vi hệ thống xử lý nước thải hiện có

38

Công ty CP Greatree Industrial

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An

Sn xut, gia công, chế biến đồ gỗ gia dụng xuất khẩu

Công ty CP Greatree Industrial

UBND tỉnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi

2013

Giảm công suất sản xuất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

39

Công ty TNHH Hà Hi

p Cựa Gà, xã Tam Luận, huyện Dầu Tiếng

Chế biến m cao su

Công ty TNHH Hải Hà

UBND tỉnh Bình Dương

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất

40

Công ty TNHH Cao su Minh Tân

Ấp 6, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng

Chế biến mủ cao su

Công ty TNHH Cao su Minh Tân

UBND tỉnh Bình Dương

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất

41

Cơ sở chế biến bột mì Hùng Mạnh

p Ninh Dưỡng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương

Chế biến bột mỳ

Cơ sở chế biến bột mì Hùng Mạnh

UBND tỉnh Bình Dương

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất cho phù hợp với hệ thng xử lý nước thi hiện có

42

Hộ kinh doanh cá thể Anh Tuấn

p An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương

Sản xuất cuộn giấy

Hộ kinh doanh cá thể Anh Tuấn

UBND tnh Bình Dương

Ngừng hoạt động

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường

43

Công ty TNHH nông sản Đài Việt

Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát

Chăn nuôi gia súc

Công ty TNHH nông sản Đài Việt

UBND tnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý nước thi

2013

Giảm quy mô chăn nuôi

44

Nhà máy chế biến mủ cao su - DNTN Phúc Thành Vinh

Ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên

Chế biến mủ cao su

DNTN Phúc Thành

UBND tỉnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý nước thi

2013

Giảm công suất sản xuất

45

Công ty TNHH Minh Trường

Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát

Chế biến hạt điều

Công ty TNHH Minh Trường

UBND tỉnh Bình Dương

Ngừng hoạt động

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường

46

Công ty TNHH MTV nguyên liệu gỗ Sài Gòn tại Bình Dương

Khu phố Bình Thung, phường Bình An, Bình Dương

Sản xuất, chế biến gỗ

Công ty TNHH MTV nguyên liệu gỗ Sài Gòn tại Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương

Xây dựng hệ thống xử lý khí thải

2013

Giảm công suất sản xuất

47

Công ty CP sản xuất gỗ nhân tạo Tiến Phát

Ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, Bình Dương

Sản xuất gỗ nhân tạo

Công ty CP sản xuất gỗ nhân tạo Tiến Phát

UBND tỉnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý khí thi lò hơi

2013

Giảm công suất sản xuất

48

Công ty TNHH Đại Phước Tài

Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chế biến mủ cao su

Công ty TNHH Đại Phước Tài

UBND tỉnh Bình Dương

Cải tạo hệ thống xử lý nước thi

2013

Giảm công suất sản xuất

 

Bình Định

49

Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc

Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Chế biến thy sản

Cụm công nghiệp huyện Hoài Nhơn

UBND tỉnh Bình Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất

2013

Giảm công suất sản xuất; xử sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường

 

Bình Thuận

50

Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận

Xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thi

2013-2014

Không nâng quy mô giường bệnh; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường

51

Bệnh viện Lao và Bnh phi Bình Thuận

Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

2013-2014

Không nâng quy mô giường bnh; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

52

Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc

Đường Ngô Sỹ Liên, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết

Khám chữa bệnh

Công ty TNHH Bệnh viện Tâm Phúc

UBND tỉnh Bình Thuận

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

2013-2014

Không nâng quy mô giường bệnh; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đm bo đạt QCCP

53

Bệnh viện đa khoa An Phước

Đường Trần Phú, phường Phú Trinh, thành phPhan Thiết

Khám chữa bệnh

Công ty TNHH Bệnh viện An Phước

UBND tỉnh Bình Thuận

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

2013-2014

Không nâng quy mô giường bệnh; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

54

Trại nuôi heo giống Sông Phan

Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Ông Nguyễn Xuân Tường

UBND huyện Hàm Tân

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất sản xuất; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

55

Trang trại chăn nuôi heo giống và hậu b Song Hà

Thôn Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Doanh nghiệp tư nhân Song Hà

UBND tỉnh Bình Thuận

Ci tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

56

Trang trại chăn nuôi heo nái đ Nam Hà

Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Ông Từ Nam

UBND tỉnh Bình Thuận

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

57

Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Phước Dung

Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Công ty TNHH trang trại chăn nuôi heo hậu bị Phước Dung

UBND tỉnh Bình Thuận

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Tăng cưng vận hành hệ thống xử lý nước thải đm bảo đạt QCCP

58

Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Bình Dương

Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Công ty TNHH TM&DV Bình Dương

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

59

Trang trại heo giống Nam Bắc

Thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Ông Lê Giang Nam

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

60

Trang trại heo giống Phú Hùng Mạnh

Thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

61

Trang trại chăn nuôi heo - cá Bình Thuận

Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Công ty TNHH Hồng Thiên Phúc

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường

62

Trang trại chăn nuôi heo nái đCường Hoa

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Công ty chăn nuôi Cường Hoa

UBND tnh Bình Thuận

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý ớc thải đảm bảo đạt QCCP

63

Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản Duy Cường

Xã Trà Tân, huyện Đc Linh, Bình Thuận

Chăn nuôi gia súc

Công ty CP chăn nuôi Duy Cường

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo QCCP

2013

Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thi trước khi thải ra môi trường

64

Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết

Khu Nam Cảng cá Phan Thiết, Đạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận

Chế biến thủy sản

Công ty CP xây lắp thủy sản Việt Nam

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2015

Tạm thời không cấp phép xây dng đối với các cơ sở trong khu chế biến cho đến khi đầu tư xong hệ thống xử lý nước thải; Xử lý sơ bộ nước thải ớc khi thi ra môi trường

65

Cơ sở chế biến cao su Long Châu

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chế biến cao su

DNTN Long Châu

UBND tnh Bình Thuận

Xây dựng hthống xử lý nước thải

2013-2014

Giảm công suất hoạt động; Xử lý nước thải sơ bộ và lưu chứa trong phạm vi cơ sở, không thi ra môi trường

66

Bãi rác Bình Tú, thành phố Phan Thiết

Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Bãi rác

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết

UBND tỉnh Bình Thuận

Xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh

2013-2015

Chôn lấp, phun chế phẩm sinh học; Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

 

Bộ Quốc phòng

67

Bệnh viện quân y 7B, Quân khu 7

Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khám chữa bệnh

Quân khu 7

Bộ Quốc phòng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Vận hành hệ thống xử lý nưc thi cũ

68

Bệnh viện quân y 87/BTL Hải Quân

Đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang, tnh Khánh Hòa

Khám chữa bệnh

BTL Hải Quân

Bộ Quốc phòng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Vận hành hệ thống xử lý nước thải cũ

 

Cà Mau

69

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Châu

KCN Hòa Trung, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty TNHH chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Châu

UBND tỉnh Cà Mau

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

70

Nhà máy chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Biển Tây

Cụm công nghiệp Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc

Chế biến thủy sản

Công ty TNHH MTV thủy sản Tư Thao

UBND tỉnh Cà Mau

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

71

Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau V

Số 969 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, T.p Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

72

Nhà máy Chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái

Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thi Bình, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty TNHH Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái

UBND tỉnh Cà Mau

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

73

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Nhật Đức

Số 234 Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Bình Định, tnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty TNHH Nhật Đức

UBND tỉnh Cà Mau

Ci tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

74

Phân xưởng II - Công ty cổ phần Việt Nam Organics

KCN Hòa Trung, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty cổ phần Việt Nam Organics

UBND tỉnh Cà Mau

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Ci tạo hệ thống xlý nước thải

75

Nhà máy sản xuất Chytin-D- Glucosamine Jbichera Cà Mau

p Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Công ty c phn quốc tế Jbichem

UBND tỉnh Cà Mau

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

 

Đắk Lắk

76

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên

Số 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam. Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Đại học Tây Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh Đk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

77

Bệnh viện Tâm thần tnh Đắk Lắk

Km 4, tỉnh lộ 1, phường Thành Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

UBND tnh Đắk Lắk

Xây dng hệ thống xử lý chất thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

78

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đk Lắk

Số 07 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

UBND tnh Đắk Lắk

Ci tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải, ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hi

79

Bệnh viện đa khoa khu vực 333

Km 61, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

UBND tnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hi

80

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tnh Đắk Lắk

Km 4, tnh lộ 1, phường Thành Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

UBND tnh Đắk Lắk

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý cht thải nguy hi

81

Bãi chôn lấp chất thi rắn thành phố Buôn Ma Thuột

Xã Cư Bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tnh Đk Lắk

Bãi rác

Công ty TNHH MTV Quản lý Đô thị và Môi trường Đk Lắk

UBND tnh Đắk Lắk

Đóng cửa bãi rác và xây dựng các công trình xử lý chất thải

2013

Xây dựng, lp đặt ô chôn lp mới đúng quy trình kỹ thuật; Xây dựng khu xử lý chất thải y tế; Phun chế phẩm sinh học để giảm thiu ô nhiễm

 

Đắk Nông

82

Nhà máy sản xuất đũa giấy thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp BMC

Sản xuất giấy và bột giấy

Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

UBND tnh Đắk Nông

Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép

2013

Sử dụng chế phẩm, hóa chất; xây dựng bể chứa chống thấm

 

Đồng Nai

83

Công ty TNHH sản xuất hàng mây gỗ Đồng Nai - Bochang

Khu công nghiệp Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Công ty TNHH sản xuất hàng mây gỗ Đồng Nai - Bochang

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

84

Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình (Công ty Lobimex)

Khu công nghiệp Loteco, thành phố Biên Hòa, tnh Đồng Nai

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Công ty Lobimex

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công sut sản xuất

85

Công ty TNHH giấy Hưng Long

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất giấy, bột giấy

Công ty TNHH giấy Hưng Long

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009; Lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

86

Công ty TNHH Thái Nguyên 1

Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trng Bom, tnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH Thái Nguyên 1

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu ca Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

87

Công ty liên doanh dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế TNHH (ANCO)

Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tnh Đồng Nai

Chế biến thức ăn chăn nuôi

Công ty liên doanh dinh dưng nông nghiệp quốc tế TNHH (ANCO)

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cu của Quyết định s 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

88

Công ty cổ phần chăn nuôi heo Phú Sơn

Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Chăn nuôi gia súc

Công ty cổ phn chăn nuôi heo Phú Sơn

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết đnh số 333/QĐ-UBND ngày 11/02/2009; Lp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

89

Công ty TNHH IL KWANG VINA

Huyện Trng Bom, tnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH IL KWANG VINA

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

90

Công ty TNHH Shin Fung industrial

KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH Shin Fung industrial

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

91

Công ty TNHH công nghiệp Vit Shuenn

KCN HNai, huyện Trảng Bom

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH công nghiệp Viet Shuenn

UBND tnh Đồng Nai

Thực hiện các bin pháp xử lý theo yêu cầu ca Quyết định s3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009; Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tđộng, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

92

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn đầu tư IMC

Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng, xã HNai 3, huyện Trảng Bom, tnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty cphần thương mại và tư vấn đầu tư IMC

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

93

Công ty liên doanh TNHH Nafovanny (Công ty liên doanh nuôi và phát triển khViệt Nam)

Xã Tam Phưc, huyện Long Thành, tnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty liên doanh nuôi và phát trin khViệt Nam

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009; Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

94

Công ty TNHH An Thiên Lý

KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH An Thiên Lý

UBND tnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

95

Xưởng sơ chế mủ cao su Tân Định

Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Chế biến mủ cao su

Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

96

Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam

Km80, phường Xuân Bình, Quốc lộ 1A, thị xã Long Thành, Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu ca Quyết định s 414/QĐ- UBND ngày 07/02/2012

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

97

Công ty CP đường Biên Hòa

KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mía đường

Công ty CP đường Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi tờng; không nâng công suất sản xuất

98

Xí nghiệp liên doanh bia Power Đồng Nai

Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất bia

Công ty CP bia Sài Gòn Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu ca Quyết định s 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

99

Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafood)

Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến nông sn

Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

100

Công ty CP mía đường La Ngà

Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Mía đường

Công ty CP mía đường La Ngà

UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định s 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009

2013

Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

 

Đồng Tháp

101

Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Sa Đéc

Xã Tân Phú, thị xã Sa Đéc, tnh Đồng Tháp

Bãi rác

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp số 1

UBND tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Đã xây dựng hồ chứa nước rỉ rác, xử lý tạm thời bằng hồ sinh học

 

Gia Lai

102

Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai

Thành phố Pleiku, tnh Gia Lai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rn

2013

Xử lý sơ bộ chất thi trước khi thải ra môi trường

103

Bệnh viện đa khoa khu vực An Khê

Thị xã An Khê, tnh Gia Lai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thi rắn

2013

Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

104

Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thi rắn

2013

Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

105

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thành phố Pleiku, tnh Gia Lai

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tnh Gia Lai

UBND tnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013

Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

106

Trung tâm Phòng - Chống bệnh xã hội tnh Gia Lai

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trung tâm giáo dục lao động xã hi

Sở Y tế tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thi rắn

2013

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thi ra môi trường

107

Bãi rác thành phố Pleiku

Xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND thành phố Pleiku

UBND tnh Gia Lai

Nâng cp bãi rác

2013

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng

 

Hà Giang

108

Bãi rác thành phố Hà Giang

Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Bãi rác

UBND thành phố Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Đóng cửa bãi rác

2013

Sdụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước r rác

109

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh

Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2015

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

 

Hà Nam

110

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

Xã Liêm Chính, tnh phố Ph Lý, tnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

111

Bệnh viện Phong và Da Liễu

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Hà Nam

UBND tnh Hà Nam

Xây dng hệ thng thu gom, xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thi cho đến khi hoàn thành hthống xử lý chất thải

 

Hải Dương

112

Doanh nghiệp tư nhân gà tươi Mạch Hoạch

Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Chế biến gia cầm

Doanh nghiệp tư nhân gà tươi Mạch Hoạch

UBND tỉnh Hi Dương

Xử lý nước thải và chất thải rắn

2013

Đình chcác hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường cho đến khi xử lý triệt để ô nhiễm môi trường

113

Công ty TNHH may Trấn An

Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Dệt may

Công ty TNHH may Trấn An

UBND tỉnh Hải Dương

Đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

2013

Đẩy nhanh tiến độ dự án

114

Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên

Khu 2, phường cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tnh Hải Dương

Sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên

UBND tỉnh Hải Dương

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Đẩy nhanh tiến độ dự án

 

Hậu Giang

115

Bệnh viện lao và bnh phổi tnh Hậu Giang

Khu vực 4, Phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Hậu Giang

UBND tnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Đã xây dựng xong hệ thống thu gom, chưa lắp đặt thiết bị xử lý

116

Bãi rác Hỏa Tiến

Xã Hỏa Tiến, Thành Ph VThanh, tỉnh Hậu Giang

Bãi rác

Công ty c phn Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang

UBND tnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước r rác

2013-2014

Khẩn trương hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm đã được ngân sách hỗ trợ

 

Hưng Yên

117

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hưng Yên

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội

Sở Lao động Thương binh xã hội Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường, hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý cht thi rắn

 

Khánh Hòa

118

Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang

Thành phố Nha Trang

Khám chữa bệnh

Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh Khánh Hòa

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

2013-2015

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn cho đến khi hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý chất thi rắn

 

Lâm Đồng

119

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (Đà Lạt)

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Lâm Đồng

UBND tnh Lâm Đồng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xây dựng bể tự hoại

 

Lào Cai

120

Trung tâm chữa bệnh, lao động xã hội thành phố Lào Cai

Thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

UBND thành phố Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2015

Nước thải xử lý bằng bể tự hoại, rác thải được đốt thủ công

121

Trung tâm giáo dục Sở Lao động thương binh xã hội tnh Lào Cai

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thi rắn

2013-2015

Nước thải xử lý bằng bể tự hoại, rác thải được đốt thủ công

 

Long An

122

Bệnh viện Y học ctruyền tnh Long An

Số 34 Bạch Đằng, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Long An

UBND tỉnh Long An

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

123

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua

Phường Tân Khánh, TP Tân An, tnh Long An

Sản xuất nhôm định hình

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua

UBND tỉnh Long An

Buộc di dời công đoạn nấu nhôm, nhúng keo bề mặt và các công đoạn phát sinh nước thải sản xuất

2013

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

124

Công ty CP Ngọc Phong

KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bc, huyện Đức Hòa, tnh Long An

Khu Công nghiệp

Công ty CP Ngọc Phong

UBND tỉnh Long An

Ci tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom nước thải về hồ sinh thái

125

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Long An

Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tnh Long An

Cụm Công nghiệp

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Long An

UBND tỉnh Long An

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Các doanh nghiệp thứ cấp xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi vào hệ thống thoát nước chung

126

Lò giết mổ DNTN Năm Xuân

Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Giết mổ gia súc

Lò giết mổ DNTN Năm Xuân

UBND tnh Long An

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Xlý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

127

Xí nghiệp chế biến Thủy sản Trọng Nhân

Số 31, Nguyễn Thị By, phường 6, thành phố Tân An, tnh Long An

Chế biến thủy sản

Xí nghiệp chế biến Thủy sản Trọng Nhân

UBND tỉnh Long An

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

128

Cơ sở giết mổ Huỳnh Lm

Ấp 4, Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Giết mổ gia súc

Cơ sở giết mHuỳnh Lm

UBND tỉnh Long An

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nưc thải trước khi thải ra môi trường

 

Nam Định

129

Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định

Thành phố Nam Định, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

130

Bệnh viện Tâm thần

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

131

Bệnh viện Lao và Phổi

Thành phố Nam Định, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

132

Bệnh viện Phụ sản

Thành phố Nam Định, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

133

Bệnh viện Mắt

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

 

Nghệ An

134

Trung tâm giáo dục lao động xã hội II

Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý tạm thời qua bể tự hoại

 

Ninh Bình

135

Bệnh viện Tâm thần tỉnh

Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế

2013

Xử lý tạm thời bằng chế phẩm sinh học BIO-EM.

 

Ninh Thuận

136

Bệnh viện giao thông vận tải Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Khám chữa bệnh

Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh Ninh Thuận

Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2015

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế

 

Phú Yên

137

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên

Thông Long Thủy, xã An Phú, tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế

2013-2015

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

 

Quảng Bình

138

Chợ Ba Đồn

Thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Chợ

UBND huyện Qung Trạch

UBND tỉnh Quảng Bình

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thi đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

2013-2015

Thu gom, xử lý sơ bộ chất thải

139

Chợ Đồng Hới

Thành phĐồng Hi, tỉnh Qung Bình

Chợ

Ban Quản lý Chợ thành phố Đồng Hi

UBND tỉnh Quảng Bình

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

2013-2015

Thu gom, xử lý sơ bộ chất thải

 

Quảng Nam

140

Bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Qung Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Ci tạo hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Tiếp tục xử lý nước thi qua hệ thống cũ

141

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Phường An Mỹ, thành phố Quảng Nam, tnh Qung Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Quảng Nam

UBND tỉnh Qung Nam

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

142

Nhà máy tuyển rửa cát - Chi nhánh Vicosimex miền Trung

KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Qung Nam

Sản xuất vật liệu xây dựng

Nhà máy tuyển rửa cát - Chi nhánh Vicosimex miền Trung

UBND tỉnh Quảng Nam

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013

Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý nước thải hiện có

 

Quảng Trị

143

Bệnh viện điều dưỡng Cửa Tùng

Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Qung Trị

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải

2013-2014

Xử lý sơ bộ nước thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

144

Lò giết mgia súc phường 2, thị xã Quảng Trị

Phường 2, thành phố Quảng Trị, tnh Quảng Trị

Giết mổ gia súc

Lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Qung Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý nước thải bng hầm biogas

145

Lò giết mổ gia súc phường 1, Đông Hà

Phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Giết m gia súc

Lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà

UBND tỉnh Qung Trị

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý nước thải bằng hồ lắng và hồ sinh học

146

Nhà máy tinh bột sắn Focosev Hải Lăng

Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chế biến bột sắn

Công ty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư FOCOSEV

UBND tỉnh Quảng Trị

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý nước thải bằng hồ sinh học kỵ khí và các hsinh học tùy nghi

147

Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Giết mổ gia súc

Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh

UBND tỉnh Quảng Trị

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

148

Chợ Khe Sanh

Huyện Hướng Hóa, tnh Qung Trị

Chợ

Ban Quản lý Chợ Khe Sanh

UBND tỉnh Quảng Trị

Xây dng hệ thng xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

149

Chợ Bồ Bản

Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Chợ

Ban Quản lý Chợ Bồ Bn

UBND tỉnh Quảng Trị

Xây dựng hệ thng xử lý nước thi

2013

Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

150

Chợ Mỹ Chánh

Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chợ

Ban Quản lý Chợ Mỹ Chánh

UBND tỉnh Quảng Trị

Cải tạo tuyến thu gom và xây dựng hệ thng xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

151

Chợ Cam Lộ

Huyện Cam Lộ, tnh Quảng Trị

Chợ

Ban Quản lý Chợ Cam Lộ

UBND tỉnh Quảng Trị

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

152

Chợ Cầu

Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Chợ

BQL Chợ Cầu

UBND tỉnh Qung Trị

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xlý nước thải

2013

Thu gom, xử lý bộ nước thi trước khi thi ra môi trường

 

Sóc Trăng

153

Bãi rác phường 7 thành phố Sóc Trăng

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Sóc Trăng

Bãi rác

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng

Đóng cửa và lập dự án xử lý ô nhiễm trit đ

2013-2015

Đầu tư hệ thống xử lý tạm thời nước r rác, thực hiện các biện pháp giảm thiu mùi hôi phát sinh

 

Sơn La

154

Bệnh viện Tâm thần tnh Sơn La

Thành phố Sơn La, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

155

Trung tâm giáo dục lao động tnh Sơn La

Huyện Mai Sơn, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

156

Trung tâm giáo dục lao động thành phố Sơn La

Thành phố Sơn La, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

157

Trung tâm giáo dục lao động huyện Mai Sơn

Huyện Mai Sơn, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

158

Trung tâm giáo dục lao động huyện Bắc Yên

Huyện Bắc Yên, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

159

Trung tâm giáo dục lao động huyện Phù Yên

Huyện Phù Yên, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

160

Trung tâm giáo dục lao động huyn Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

161

Trung tâm giáo dục lao động huyện Thuận Châu

Huyện Thuận Châu, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

162

Trung tâm giáo dục lao động huyện Mường La

Huyện Mường La, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

163

Trung tâm giáo dục lao động huyện Sông Mã

Huyện Sông Mã, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

164

Trung tâm giáo dục lao động huyn Yên Châu

Huyện Yên Châu, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

165

Trung tâm giáo dục lao động huyện Sốp Cộp

Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

166

Trung tâm giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai

Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2014

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

 

Thái Bình

167

Bệnh viện Y học ctruyền

Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, ci tạo hệ thống xử lý cht thải y tế

2013

Xử lý sơ bộ, khử khun nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

168

Bệnh viện Tâm thần

Phường Quang trung, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thng xử lý cht thải y tế

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thi rn

169

Bệnh viện Phụ sản

Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013

Xử lý sơ bộ, khkhuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thi rắn

170

Bệnh viện Nhi

Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hthống xử lý chất thải y tế

2013

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thi. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

 

Thái Nguyên

171

Bệnh viện Tâm thần

Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013

Xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; Xử lý sơ bộ chất thải y tế, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý

172

Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân

Tổ 31, phường Cam Giá, thành ph Thái Nguyên

Chế biến xỉ thi

Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân

UBND tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp dây chuyên nghiền, nâng cp nhà xưởng

2013

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

173

ng tuyển xỉ chì

Xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

Chế biến xỉ chì

Công ty TNHH Hồng Hưng

UBND tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng hệ thng xử lý nước thải

2013

Không hoạt động sn xuất

174

Công ty cổ phần cp pha thép Việt Trung

Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

Sản xuất cốp pha thép

Công ty cổ phần cốp pha thép Việt Trung

UBND tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

 

Thanh Hóa

175

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

Nâng cp cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thi rắn Y tế

2013

Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

176

Bệnh viện Mắt

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải y tế

2013-2014

Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

177

Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải y tế

2013-2014

Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể thoại

 

Thừa Thiên Huế

178

Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế

Số 322 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Y tế

2013-2014

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

 

Tây Ninh

179

Bệnh viện đa khoa tnh Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Khám chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế

2013

Vận hành thường xuyên 1 hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

180

Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Khám chữa bệnh

Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế

2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

181

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tnh Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Khám chữa bnh

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế

2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

 

Trà Vinh

182

Công ty TNHH sản xuất thương mại Định An

p chợ, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Sản xut, kinh doanh

Công ty TNHH sản xuất thương mại Định An

UBND tỉnh Trà Vinh

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công suất 80m3/ ngày đêm

 

Yên Bái

183

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình

Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chế biến tinh bột sắn

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình

UBND tỉnh Yên Bái

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Giảm công suất sản xuất, đồng thời có các giải pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

184

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Văn Yên

Xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tnh Yên Bái

Chế biến tinh bột sắn

Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013-2014

Giảm công suất sản xuất, đồng thời có các giải pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Hà Giang

185

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hà Giang

Thôn Nà Trà, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Xây dựng hệ thống xử nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

186

Trung tâm bảo trợ xã hội tnh Hà Giang

Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tnh Hà Giang

Trung tâm bảo trợ xã hội

Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Xây dựng hệ thống xử nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

2. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được rà soát, thống kê và phê duyệt tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để đến năm 2020

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Đơn vị thực hiện xử lý trit để

Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để

Biện pháp xử lý triệt để

Thời hạn xử lý

Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

 

An Giang

1

Bệnh viện đa khoa Thành phố Long Xuyên

Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

2

Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu

Tỉnh lộ 953 ấp Long Thành B, TT. Tân Châu, thị xã Tân Châu, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

3

Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn

Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

5

Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

6

Bệnh viện đa khoa huyện An Phú

Thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

7

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

8

Bãi rác thị trấn Phú Mỹ

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang

Bãi rác

UBND huyện Phú Tân

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng ca không tiếp nhận rác mới

9

Bãi rác thị trấn An Phú

Thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang

Bãi rác

UBND huyện An Phú

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

10

Bãi rác thị trấn Bình Long

Thị trấn Bình Long, huyện An Phú, An Giang

Bãi rác

UBND huyện An Phú

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

11

Bãi rác thị trấn Cái Dầu

Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang

Bãi rác

UBND huyện Châu Phú

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

12

Bãi rác thị trấn Núi Sập

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang

Bãi rác

UBND huyện Thoại Sơn

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

13

Bãi rác thị trấn Chợ Mới

Thi trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Bãi rác

UBND huyện Chợ Mới

UBND tỉnh An Giang

Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới

2013-2017

Thực hiện che chn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

 

Bắc Giang

14

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế

Huyện Yên Thế, tnh Bc Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải

15

Bệnh viện đa khoa huyn Tân Yên

Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải

16

Bãi rác thải tập trung huyện Việt Yên

Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bc Giang

Bãi rác

UBND huyện Việt Yên

UBND tnh Bắc Giang

Chôn lấp hp vệ sinh

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước r rác

17

Bãi chôn lấp rác thải tập trung thị trn Thng - Hiệp Hòa

Xã Ngọc Sơn, thị trấn Thắng, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bc Giang

Bãi rác

UBND huyện Hiệp Hòa

UBND tỉnh Bắc Giang

Chôn lấp hợp vệ sinh

2013-2016

Xử lýbộ nước rỉ rác

 

Bạc Liêu

18

Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình

p thị trấn A, thị trn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

 

Cà Mau

19

Bãi rác thị trấn Đầm Dơi

Khóm IV, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bãi rác

UBND huyện Đầm Dơi

UBND tnh Cà Mau

Đóng cửa bãi rác

2013-2016

Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học đ gim mùi hôi và rác mau phân hy

20

Bãi rác thị trấn Năm Căn

Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tnh Cà Mau

Bãi rác

UBND huyện Năm Căn

UBND tỉnh Cà Mau

Cải tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý

2013-2016

Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

21

Bãi rác thị trấn Cái Nước

Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tnh Cà Mau

Bãi rác

UBND huyện Cái Nước

UBND tỉnh Cà Mau

Ci tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý

2013-2016

Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

22

Bãi rác thị trấn Thi Bình

Khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tnh Cà Mau

Bãi rác

UBND huyện Thới Bình

UBND tỉnh Cà Mau

Cải tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý

2013-2016

Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

 

Cao Bằng

23

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm, tnh Cao Bng

Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tnh Cao Bằng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

Cải tạo hệ thống cống rãnh thu gom, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

2013-2017

Xử lý bằng bể tự hoại

24

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lạc, tnh Cao Bằng

Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

UBND tnh Cao Bằng

Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

2013-2017

Xử lý bằng bể tự hoại

25

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Lĩnh, tnh Cao Bằng

Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Băng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bng

Xây dựng hộ thống xử lý nước thải tập trung

2013-2017

Xử lý bng bể tự hoại

26

Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Thị trn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tnh Cao Băng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

2013-2017

Xử bằng bể tự hoại

27

Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tnh Cao Bằng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bng

Xây dng hệ thống xử lý nước thi tập trung

2013-2017

Xử lý bằng btự hoại

28

Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Nguyên Bình, huyện Ngun Bình, tnh Cao Bằng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bng

Xây dng hệ thống xử lý nước thi tập trung

2013-2017

Xử lý bằng btự hoại

29

Bãi rác thtrấn Nước Hai, huyện Hòa An, tnh Cao Bằng

Đồi Khuôn Tùng, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Bãi rác

UBND huyện Hòa An

UBND tỉnh Cao Bng

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải và hthống thu gom xử lý nước rỉ

2013-2017

Phun chế phẩm EM, rắc vôi bột, lấp đất

30

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tnh Cao Bằng

Kéo Lả, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tnh Cao Bằng

Bãi rác

UBND huyện Trà Lĩnh

UBND tỉnh Cao Bằng

Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải và hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước r rác

2013-2017

Phun chế phẩm EM, rắc vôi bột, lấp đất

 

Đắk Lắk

31

Bệnh viện đa khoa huyện M'Đrắk

Thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

32

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana

Thôn Đạt Lý 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

33

Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp

Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

34

Bệnh viện đa khoa huyn Ea H'leo

82 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh ĐăkLắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

35

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng

Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

36

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông

Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

37

Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar

Số 78 Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

38

Bệnh viện đa khoa huyn Ea Kar

Khối 2, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

39

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin

Km13, quốc lộ 27, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

40

Bệnh viện đa khoa huyện Lk

Thôn 3, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

41

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk

Số 147 Lê Duẩn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

42

Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn

Thôn Ea Duốt, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

43

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Số 12 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tnh Đk Lắk

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;

Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

44

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Ea Kar

Khối 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Bãi rác

UBND huyện Ea Kar

UBND tỉnh Đắk Lắk

Xây dựng công trình xử lý chất thi rắn

2013-2018

Phun các chế phẩm sinh học để gim thiểu ô nhiễm tại khu vực bãi chôn lấp

 

Đắk Nông

45

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút

Thị trấn EaT'linh, huyện Cư Jút, tnh Đk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

46

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk G'long

xã Qung Khê, huyện ĐăkG'long

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

47

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô

Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tnh Đắk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

48

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R'lấp

Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, tnh Đắk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

49

Bệnh viện đa khoa huyên Đăk Mil

Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tnh Đắk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

50

Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức

Thị trấn Đăk Buk so, huyện Tuy Đức, tnh Đắk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi

51

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song

Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tnh Đắk Nông

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Đk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xây dựng, cải tạo lại hệ thống xử lý chất thi

52

Bãi chôn lấp chất thi rắn huyện Cư Jút

Xã Cư Nia, huyện Cư Jút, Đk Nông

Bãi rác

UBND huyện Cư Jút

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng ca bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sdụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhm hạn chế ô nhim môi trường

53

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk G'long

Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, Đk Nông

Bãi rác

UBND huyện Đk Knông

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng ca bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhm hạn chế ô nhiễm môi trường

54

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô

Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô Đắk Nông

Bãi rác

UBND huyện Krông Nô

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng ca bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

55

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk Song

Xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song, Đắk Nông

Bãi rác

UBND Huyện Đăk Song

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng ca bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sdụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thi sinh hoạt

56

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk R'lấp

Thôn 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, Đắk Nông

Bãi rác

UBND Huyện Đăk R'lấp

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng ca bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thi sinh hoạt

57

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đắk Mil

Xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, Đắk Nông

Bãi rác

UBND Huyện Đăk Mil

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

58

Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tuy Đức

Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Bãi rác

UBND huyện Tuy Đức

UBND tỉnh Đắk Nông

Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh

2013-2018

Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xlý chất thi sinh hoạt

 

Đồng Tháp

59

Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự

Xã Thướng Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tnh Đồng Tháp

Khám chữa bệnh

S Y tế tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Không có

60

Bệnh viện đa khoa Lấp Vò

Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tnh Đồng Tháp

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Tạm thời lưu chứa nước thải (đã xây dựng hồ chứa) cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

61

Bãi chôn lấp chất thải rắn Đập đá huyện Cao Lãnh

xã Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bãi rác

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp s 1

UBND tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Đã xây dựng hồ cha nước r rác

62

Bãi Rác Thanh Bình

Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tnh Đồng Tháp

Bãi rác

Công ty TNHH MTV Tấn Phát

UBND tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống xử lý chất thi rắn

2013-2017

Đã xây dựng hồ chứa nước r rác

63

Bãi rác thị xã Hồng Ngự

Xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Bãi rác

Ban Qun lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự

UBND tỉnh Đồng Tháp

Mrộng, nâng cấp bãi rác đang hoạt động

2013-2017

Đã xây dựng hồ chứa nước r rác

 

Gia Lai

64

Bệnh viện đa khoa huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang, tnh Gia Lai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thi rắn

2013-2016

Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

65

Bệnh viện đa khoa huyện Đắc Pơ

Huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2016

Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

66

Bãi rác th xã An Khê

Thôn An Thượng, xã Song An, huyện An Khê, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyn An Khê

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2016

Xử lý sơ bộ

67

Bãi rác thị xã Ayun Pa

Xã Sao lao, thị xã Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND thị xã Ayun Pa

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mi

2013-2016

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

68

Bãi rác huyn Chư Sê

Xã la Pai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Chư Sê

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2016

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

69

Bãi rác huyện Đăk Đoa

Xã Tân Bình, huyn Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Đăk Đoa

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2016

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

70

Bãi rác huyện Chư Păh

Hoà Phúm huyện Chư Păh, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Chư Păh

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2017

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

71

Bãi rác huyện Đức Cơ

Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Đức Cơ

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2017

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

72

Bãi rác huyện Mang Yang

Thị trấn Kon Downg, huyện Mang Yang, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Mang Yang

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2018

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

73

Bãi rác huyện Đắc Pơ

Xã An Thành, huyện Đc Pơ, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Đắc Pơ

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2018

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

74

Bãi rác huyện Chư Pưh

Xã Chư Don, huyện Chư Pư, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Chư Pưh

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

75

Bãi rác huyện Phú Thiện

Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Phú Thiện

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

76

Bãi rác huyện Chư Prông

Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prong, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Chư Prông

UBND tnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

77

Bãi rác huyện Krông Pa

Xẵ Phú Cần, huyện Krông Pa, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Krông Pa

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

78

Bãi rác huyện Ia Grai

Thị trấn la Grai, huyện la Grai, tnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện la Grai

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

79

Bãi rác huyện K'bang

Xã Đông, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện K'bang

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

80

Bãi rác huyn la Pa

Huyện la Pa, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện la Pa

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

81

Bãi rác huyện Kông Chro

Xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Bãi rác

UBND huyện Kông Chro

UBND tỉnh Gia Lai

Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới

2013-2019

Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

 

Hà Giang

82

Bãi rác huyện V Xuyên

Huyện Vị Xuyên, tnh Hà Giang

Bãi rác

UBND huyện V Xuyên

UBND tỉnh Hà Giang

Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải

2013-2016

Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

83

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang

Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tnh Hà Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2018

Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thi ra môi trường

 

Hà Nam

84

Bệnh viện đa khoa thành phố Phủ Lý

Thành ph PhLý, tỉnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thi

85

Bệnh viện đa khoa Nam Lý

Xã Tiến Thng, huyện Lý Nhân, tnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ trước khi thi ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

86

Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân

Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

87

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm

Huyện Thanh Liêm, tnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thi cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thi

88

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng

Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

 

Hà Tĩnh

89

Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng lò đốt chất thải rắn y tế và hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải nguy hại, thu gom và xử lý lắng lọc sơ bộ nước thải.

90

Bãi chôn lấp chất thải rắn thị trấn Kỳ Anh

Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tnh Hà Tĩnh

Bãi rác

Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Lắng lọc sơ bộ qua các hsinh học

 

Hậu Giang

91

Bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ

Thị trấn Long Mỹ huyện Long Mỹ tnh Hậu Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa vận hành (đang nâng cấp bệnh viện và hệ thống thu gom)

92

Bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp

Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Nước thải được xlý bằng hầm tự hoại

93

Bãi rác Kinh Cùng

Thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tnh Hậu Giang

Bãi rác

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang

UBND tnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rrác và các ô chôn lấp rác đúng kỹ thuật

2013-2017

Đã xây dựng đê bao ngăn cách; phun chế phẩm xử lý mùi hôi

94

Bãi rác Tân Long

Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Bãi rác

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ

UBND tỉnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác và các ô chôn lấp rác đúng kỹ thuật

2013-2017

Thi công đáy chống thấm và phbạt sau khi lấp đầy ô chứa rác

95

Bãi rác Long Mỹ

Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bãi rác

Công ty cổ phần Cp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước r rác

2013-2017

Khẩn trương hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm đã được ngân sách hỗ trợ

 

KonTum

96

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi

Thị trấn Plei K ần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Kon Tum

UBND tnh Kon Tum

Cải tạo hệ thống xử lý khí thải

2013-2017

Vận hành lò đốt đúng công suất, đúng quy trình kỹ thuật

97

Bãi rác huyện Đăk Glei

Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Bãi rác

UBND huyện Đăk Glei, tnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum

Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới

2013-2017

Phun chế phẩm vi sinh để x lý mùi hôi.

 

Lâm Đồng

98

Bệnh viện Y học ctruyền Bảo Lộc

Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xây dựng btự hoại

 

Lào Cai

99

Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2018

Xử lý nước thải qua bể tự hoại, chất thải rắn được đt thủ công

100

Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa

Huyện Sapa, tnh Lào Cai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

Xậy dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2018

Xử lý nước thải qua bể tự hoại, chất thải rắn được đốt thủ công

101

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương

Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn

2013-2018

Xử lý nước thải qua btự hoại, chất thải rắn được đốt thủ công

 

Long An

102

Bãi rác huyện Vĩnh Hưng

Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng

Bãi rác

UBND huyện Vĩnh Hưng

UBND tỉnh Long An

Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm

2013-2016

Phủ bạt chống thấm

103

Bãi rác huyện Bến Lức

Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Bãi rác

UBND huyện Bến Lức

UBND tỉnh Long An

Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm

2013-2017

Thu gom, lưu chứa nước thải về các hầm chứa

104

Bãi rác huyện Đức Huệ

Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Bãi rác

UBND huyện Đức Huệ

UBND tỉnh Long An

Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm

2013-2017

Phủ bạt chng thấm

 

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

105

Bệnh viện đa khoa huyn Ý Yên

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

106

Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng

Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

SY tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

107

Bệnh viện đa khoa Xuân Trường

Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

108

Bệnh viện đa khoa Nghĩa Bình

Huyện Nghĩa Hưng, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

109

Bệnh viện đa khoa Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Xây dựng hthống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

110

Bệnh viện đa khoa Giao Thủy

Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

111

Bệnh viện đa khoa Nam Trực

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xlý sơ bộ, khkhuẩn nước thải.

112

Bệnh viện đa khoa Thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

113

Bệnh viện đa khoa Trực Ninh

Huyện Trực Ninh, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

114

Bệnh viện đa khoa Vụ Bản

Huyện Vụ Bản, tnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ, khkhun nước thải.

115

Bệnh viện đa khoa Hải Hậu

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

2013-2017

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

 

Nghệ An

116

Bãi rác thị xã Thái Hòa

Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Bãi rác

UBND thị xã Thái Hòa

UBND tỉnh Nghệ An

Di chuyển sang vị trí mới và đóng cửa bãi rác cũ

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

117

Bãi rác thị xã Ca Lò

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Bãi rác

UBND thị xã Cửa Lò

UBND tỉnh Nghệ An

Xây dựng hệ thống xử lý môi trường

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chn phát tán nước rỉ rác

 

Ninh Bình

118

Bãi rác thung Quèn Khó

Xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bãi rác

UBND thị xã Tam Điệp

UBND tỉnh Ninh Bình

Xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác

2013-2016

Sử dụng chế phẩm EM phân hủy rác, phun thuốc khử mùi.

 

Phú Thọ

119

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Phú Thọ

UBND tnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

120

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lập

Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

121

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn

Thị trấn Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tnh Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khun trước khi thải ra môi trường

122

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba

Thị trấn Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

123

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông

Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tnh Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trưng

124

Bệnh viện đa khoa huyn H Hòa

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh PThọ

Khám chữa bnh

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thải, khử khun trước khi thải ra môi trường

125

Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyn Đoan Hùng, Phú Thọ

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ chất thi, khử khuẩn trước khi thi ra môi trường

126

Bãi xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Lập

Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Bãi rác

UBND huyện Yên Lập

UBND tỉnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo, xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh

2013-2016

Ngưng tiếp nhận rác, khoanh vùng cô lập

127

Bãi rác thải sinh hoạt huyện Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng, tnh Phú Thọ

Bãi rác

UBND huyện Đoan Hùng

UBND tnh Phú Thọ

Nâng cấp, cải tạo, xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh

2013-2016

Ngưng tiếp nhận rác, khoanh vùng cô lập

 

Phú Yên

128

Bệnh viện đa khoa Thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông cầu, tỉnh Phú Yên

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế

2013-2018

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

 

Quảng Bình

129

Bãi rác Cửa Truông

Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tnh Qung Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Quảng Bình

Đóng cửa, xử lý nước thải, khí thải

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

130

Bãi rác Quảng Long

Xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tnh Quảng Bình

Đóng cửa, xử lý nước thải, khí thi

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

131

Bãi rác huyện Qung Trạch

Xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Quảng Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải

2013-2016

Sử dụng hóa chất khmùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

132

Bãi rác huyện Tuyên Hóa

Lưu Thuận, Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Qung Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải

2013-2016

Sử dụng hóa chất khmùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

133

Bãi rác huyện Minh Hóa

Xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tnh Qung Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Qung Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thi

2013-2016

Sử dụng hóa chất khmùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

134

Bãi rác Khu du lịch Phong Nha

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tnh Quảng Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải

2013-2016

Sdụng hóa chất khmùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

135

Bãi rác huyện Thanh Trạch

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Quảng Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thi

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn phát tán nước rỉ rác

136

Bãi rác huyện Lệ Thủy

Xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Quảng Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải

2013-2016

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

137

Bãi rác huyện Quảng Ninh

Xã Vĩnh Ninh, huyện Qung Ninh, tỉnh Quảng Bình

Bãi rác

UBND cấp quận/huyện

UBND tỉnh Qung Bình

Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải

2013-2016

Sử dụng hóa chất khmùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

 

Quảng Nam

138

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước

Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Qung Nam

UBND tỉnh Qung Nam

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

139

Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình

Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Xây dựng hthống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thi ra môi trường

140

Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ

Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Qung Nam

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

141

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn

Khám chữa bnh

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

UBND tnh Qung Nam

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

2013-2016

Tiếp tục nuôi cấy vi sinh và giảm công suất giường bệnh

 

Quảng Trị

142

Bãi rác thị trấn Khe Sanh

Huyện Hướng Hóa, tnh Quảng Trị

Bãi rác

UBND huyện Hướng Hóa

UBND tnh Qung Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

143

Bãi rác thị trấn Hải Lăng

Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Bãi rác

UBND huyện Hi Lăng

UBND tỉnh Quảng Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

144

Bãi rác huyện Đakrông

Huyện Đakrông, tnh Quảng Trị

Bãi rác

UBND huyện Đakrông

UBND tỉnh Qung Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

145

Bãi rác thị trấn Hồ Xá

Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Qung Trị

Bãi rác

UBND huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Khoanh vùng, cô lập khng chế ô nhiễm

146

Bãi rác thị trấn Ái T

Huyện Triệu Phong, tnh Quảng Trị

Bãi rác

UBND huyện Triệu Phong

UBND tỉnh Qung Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

147

Bãi rác thị trấn Cam Lộ

Huyện Cam Lộ, tnh Qung Trị

Bãi rác

UBND huyện Cam Lộ

UBND tỉnh Quảng Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Nâng cấp cải tạo bãi rác thị trấn Cam lộ

148

Bãi rác thị trấn Gio Linh

Huyện Gio Linh, tnh Qung Trị

Bãi rác

UBND huyện Gio Linh

UBND tỉnh Quảng Trị

Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới

2013-2016

Nâng cấp cải tạo bãi rác thị trấn Gio Linh

 

Sóc Trăng

149

Bãi rác thị xã Vĩnh Châu

Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Xử lý chất thải

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng

Lập dự án xử lý ô nhiễm triệt để

2013-2017

Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

 

Sơn La

150

Bệnh viện đa khoa II huyện Phù Yên

Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

151

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, Sơn La

Khám cha bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

152

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

153

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Sơn La

UBND tnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

154

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bphốt; chôn lấp chất thi y tế

155

Bệnh viện đa khoa huyn Bắc Yên

Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thi y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

156

Bệnh viện đa khoa huyện Qunh Nhai

Thị trấn Phiềng Lanh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

157

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu

Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

158

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thi y tế

159

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

160

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Thị trấn Mường La, huyện Mường La, Sơn La

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Xử lý rác thải y tế và nước thải

2013-2017

Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

 

Thái Bình

161

Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, kh khun nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

162

Bệnh viện đa khoa Hưng Hà

Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

163

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

164

Bệnh viện đa khoa Phụ Dực

Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

165

Bệnh viện đa khoa Thái Ninh

Xã Thái Ninh, huyện Thái Thụy, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

166

Bệnh viện đa khoa Đông Hưng

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái nh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

167

Bệnh viện đa khoa Kiến Xương

Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

168

Bệnh viện đa khoa Tiền Hi

Xã Tây Giang, huyện Tiền Hi, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thi y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khkhuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thi rắn

169

Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải

Nam Trung, huyện Tiền Hi, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

170

Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

171

Bệnh viện đa khoa Thái Thụy

Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

172

Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Khám chữa bệnh

S Y tế tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thi y tế

2013-2016

Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

173

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi

Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Quỳnh Phụ

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sdụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

174

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn An Bải

Thị trấn An Bi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Quỳnh Phụ

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chn phát tán nước rỉ rác

175

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Đông Hưng

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Đông Hưng

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

176

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hưng Hà

Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Hưng Hà

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

177

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Hưng Nhân

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Hưng Hà

UBND tnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa cht khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

178

Bãi chôn lấp rác thi sinh hoạt thị trấn Diêm Điền

Thị trấn Diêm Điền, huyn Thái Thụy

Bãi rác

UBND huyện Thái Thụy

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

179

Bãi chôn lấp rác thi sinh hoạt thị trấn Kiến Xương

Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Kiến Xương

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

180

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Tiền Hi

Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hi, tỉnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Tiền Hài

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

181

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Vũ Thư

Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Bãi rác

UBND huyện Vũ Thư

UBND tỉnh Thái Bình

Cải tạo, di dời

2013-2018

Sử dụng hóa chất khử mùi, có bin pháp ngăn chn phát tán nước r rác

182

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc