Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án "Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai" do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1794/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI” DO QUỸ TOÀN CẦU VỀ KHẮC PHỤC VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ văn bản số 2150/TTg-QHQT ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai”;

Căn cứ vào Tờ trình số 375/ĐĐ ngày 06/7/2012 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão về việc xin phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai”;

Căn cứ vào ý kiến của Vụ Kế hoạch tại Văn bản số 697/KH-TL ngày 23/7/2012; Ý kiến của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường tại Văn bản số 559/KHCN ngày 26/7/2012; Ý kiến của Vụ Tài chính tại Văn bản số 307/TC ngày 23/7/2012; Ý kiến của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tại Văn bản số 212/GNTT ngày 19/7/2012 về việc điều chỉnh văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai”;

Xét đề ngh của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 44/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vnội dung văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (tài liệu kèm theo) cụ thể như sau:

a. Bổ sung vào Hợp phần 1 các nội dung:

- Xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

- Đào tạo cho cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh về GIS, bản đồ rủi ro, mô hình và viễn thám.

b. Điều chỉnh Hợp phần 2:

- Điều chỉnh sản phẩm 2.3 “Hỗ trợ các tỉnh thực hiện việc giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chiến lược” thành “Hỗ trợ thực hiện việc giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chiến lược”.

c. Bổ sung và điều chỉnh Hợp phần 3:

- Bổ sung nội dung Xây dựng tài liệu quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây dựng tài liệu truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng; Xây dựng mô hình Trung tâm phòng chống thiên tai cấp tỉnh.

- Điều chỉnh sản phẩm 3.1 “Đào tạo cấp tỉnh, huyện, xã về triển khai nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” thành “Đào tạo về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

- Các đầu ra 1.4, 2.4, 3.3 được tổng hợp lại thành đầu ra 2,4 “Trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, đào tạo, hội thảo tăng cường năng lực về quản lý thiên tai trong và ngoài nước”.

- Thời gian thực hiện dự án đến hết 31/12/2012.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung còn lại của Quyết định số 44/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Tổng cục Thủy lợi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC, NG và TP;
- Lưu: VT, HTQT(NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1794/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1794/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1794/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1794/QĐ-BNN-HTQT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHoàng Văn Thắng
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực31/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1794/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án

           • 31/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực