Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO, THIÊN TAI” DO QUỸ TOÀN CẦU VỀ KHẮC PHỤC VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;
Căn cứ văn bản số 2150/TTg-QHQT ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 3468/BNN-HTQT ngày 27/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ Chủ dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Xét tờ trình số 142/ĐĐ ngày 30/3/2011 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi xin phê duyệt văn kiện dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, Ngân hàng Thế giới tài trợ;
Căn cứ vào ý kiến thẩm định văn kiện dự án tại văn bản số 171/TC ngày 18/4/2011 của Vụ Tài chính, văn bản số 178/KH-TL ngày 20/4/2011 của Vụ Kế hoạch, văn bản số 247/KHCN ngày 18/4/2011 của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (tài liệu kèm theo) sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, Ngân hàng Thế giới, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

2. Tên nhà tài trợ: Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, Ngân hàng Thế giới.

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ dự án: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: 14 tỉnh Miền Trung

6. Thời gian thực hiện: 16 tháng.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án.

a. Mục tiêu

+ Mục tiêu dài hạn.

Tăng cường năng lực cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, từ việc thực hiện các hoạt động sau thiên tai tới việc hoàn chỉnh hướng tiếp cận giảm nhẹ thiên tai. Góp phần vào quá trình phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

+ Mục tiêu ngắn hạn.

Hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực trong quản lý thiên tai cấp trung ương, cấp vùng, cấp tỉnh và cộng đồng cơ sở nhằm thực hiện thành công chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

b. Kết quả

b.1) Hợp phần 1: Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai các cấp thông qua việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro khẩn cấp cấp tỉnh (ERPP) tại 14 tỉnh ven biển miền Trung.

- Sản phẩm 1. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch ERPP của 14 tỉnh ven biển miền Trung trong vùng dự án.

- Sản phẩm 2. Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai cho các xã thí điểm, thường xuyên gặp nhiều rủi ro thiên tai.

- Sản phẩm 3. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp trong việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro khẩn cấp.

- Sản phẩm 4. Xây dựng tài liệu, trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm tại các diễn đàn trong và ngoài nước về hoạt động lập kế hoạch ứng phó thiên tai.

b.2) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực về quản lý, giám sát việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến 2020 có lồng ghép với việc thực hiện trong Khung hành động Hyogo.

- Sản phẩm 1. Xây dựng công cụ và hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai các cấp.

- Sản phẩm 2. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ các cấp thực hiện việc giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

- Sản phẩm 3. Hỗ trợ các tỉnh thực hiện việc giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện chiến lược.

- Sản phẩm 4. Trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm tại các diễn đàn trong và ngoài nước về hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược.

b.3) Hợp phần 3: Hỗ trợ việc thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Sản phẩm 1. Đào tạo cấp tỉnh, huyện, xã về triển khai nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Sản phẩm 2. Mô hình cơ quan quản lý thiên tai cấp tỉnh với đủ chức năng tại một tỉnh được chọn, bao gồm cả nâng cấp trụ sở và trang thiết bị.

- Sản phẩm 3. Xây dựng tài liệu, trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm tại các diễn đàn trong và ngoài nước về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

8. Tổng mức đầu tư: 918.448 USD

- Vốn viện trợ: 900.000 USD

- Vốn đối ứng: 18.488 USD (tương đương 350.000.000 VND)

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Tổng cục Thủy lợi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TN&MT; KH&ĐT, TC, NG và TP;
- NHNN;
- Tổng cục TL, Cục QLĐĐ&PCLB (TCTL);
- Lưu: VT, HTQT(NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 944/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu944/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 944/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu944/QĐ-BNN-HTQT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýĐào Xuân Học
       Ngày ban hành09/05/2011
       Ngày hiệu lực09/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai