Quyết định 1797/QĐ-UBND

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 03 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1797/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1395/TT-SGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công bố tại Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Ch
tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND t
nh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm hồ sơ)
- Phòng KSTT (HCT), KG-VX, TTPVHCC;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

STT

Tên TTHC

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hin

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phBến Tre

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về diều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

20 ngày làm việc

3

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

4

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, b sung

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Số TTHC

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

15 ngày làm việc

285350

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trung tâm số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của Nghị định số 46/2017/-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc

285206

3

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Không quy định

285353

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thủ tục: Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

- Trình tthực hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

c 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong thi hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Khi có văn bản thẩm định Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại hoặc bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu không cho phép).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

- Số lưng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện th tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau thời gian đình chỉ, trung tâm giáo dục thường xuyên khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một sđiều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Thủ tục: Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhp công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm h tr và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

- Trình tthực hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu b sung.

Bước 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tchức thm định. Khi có văn bản thẩm định Sở Giáo dục và Đào tạo trình y ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do (nếu không đồng ý).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

+ Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập theo quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Số lưng hồ : 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tc hành chính:

Việc thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập, cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục phải phù hp với quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đi với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã được cơ quan quản lý nhà nước có thm quyn phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Thủ tục: Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

- Trình tthực hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Khi có văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do (nếu không đồng ý).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại trung tâm;

+ Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);

+ Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể của trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập và thời hạn xử lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm hỗ trợ và phát trin giáo dục hòa nhập;

+ Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một sđiều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

4. Thủ tục: Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

- Trình tthực hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Khi có văn bản thẩm định Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

+ Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Công văn đề nghị tổ chức thm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

+ Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một sđiều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

5. Thủ tục: Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tun (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển đến Sở Giáo dục kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định.

Khi có văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hoặc văn bản nêu rõ lý do (nếu không cho phép).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thành phần, số lưng hồ sơ:

+ Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

- Số lưng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết đnh thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đội ngũ cán bộ quản và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

- Có đ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

- Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một s điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định vđiều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung sửa đi, b sung.

6. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thưng xuyên

- Trình tự thc hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trc tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phBến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trkết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Khi có văn bản thẩm định Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh hoặc bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu không đồng ý).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

Công văn đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Đ án sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

- Có đcác phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xut;

- Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ pháp lý của th tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một sđiều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung sửa đi, b sung.

7. Thủ tục: Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

- Trình t thc hiện:

Bước 1: Đại diện của tchức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tchức thẩm định. Khi có văn bản thm định Sở Giáo dục và Đào tạo trình y ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoặc bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu không đng ý).

Bước 4: Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 5: Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

+ Đ án giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một s điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính ph quy định vđiều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vc giáo dục.

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1797/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực22/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1797/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1797/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1797/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành22/08/2019
       Ngày hiệu lực22/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1797/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1797/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Bến Tre

           • 22/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực