Quyết định 2164/QĐ-UBND

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2164/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1784/TT-SGD&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính ban hành mới; 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (kèm hồ sơ);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kèm hồ sơ);
- Sở Giáo
dục và Đào tạo (kèm hồ sơ);
- Phòng TH (HCT), TTTTĐT;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

STT

TÊN TTHC

1

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

2

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

3

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

5

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)

6

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

8

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

9

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

10

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

11

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

12

Giải thể trường ph thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

13

Cho phép trường trung học ph thông hoạt động trở lại

14

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

15

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

16

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

17

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

18

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

19

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

20

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học ph thông hoạt động giáo dục

2. Danh mục thủ tục hành chính được sa đi, bổ sung

STT

Số h sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc sa đi, bổ sung, thay thế

1

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy đnh về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2

 

Thành lập trường trung học ph thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

3

 

Cho phép trường trung học ph thông hoạt động giáo dục

4

 

Sáp nhập, chia tách trường trung học ph thông

5

 

Giải thể trường trung học ph thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

6

 

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

7

 

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

8

 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

9

 

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hc)

10

 

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

11

 

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

12

 

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

3. Danh mc thủ tục hành chính b bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b 50 TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

1

 

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hot đng trong lĩnh vực giáo dục

2

 

Thành lập, cho phép thành lập trưng trung học phổ thông

3

 

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

4

 

Sáp nhập, chia tách trường trung học ph thông

5

 

Giải thể trường trung học phổ thông

6

 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

7

 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

8

 

Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học

9

 

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

10

 

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

11

 

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

12

 

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

13

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2164/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2164/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Bến Tre
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2164/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýCao Văn Trọng
     Ngày ban hành13/09/2017
     Ngày hiệu lực13/09/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2164/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2164/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Bến Tre