Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT

Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 13/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức Cán bộ và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các phương án, đề án, quy hoạch về công tác tổ chức; Quản lý thống nhất công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ.

3. Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện; quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp và các vấn đề có liên quan về xây dựng và phát triển công tác tổ chức, cán bộ.

5. Tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

6. Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

7. Chủ trì thực hiện công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

8. Nghiên cứu, xây dựng phần tổ chức các chủ trương, biện pháp cụ thể và hướng dẫn việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

9. Tổ chức xây dựng, thực hiện, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các quy chế, thủ tục về công tác quản lý, tuyển dụng cán bộ công chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

10. Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễm nhiệm, điều động, xếp lương, nâng bậc lương, thi nâng ngạch cán bộ công chức thuộc diện Bộ quản lý; Hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn, thanh tra công chức;

11. Trình Bộ trưởng phê duyệt các quyết định cử cán bộ đi công tác, học tập ở trong nước và nước ngoài.

12. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện về biên chế, quỹ tiền lương, định mức lao động, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; quy định chức danh tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trình Bộ trưởng; Phân bổ chỉ tiêu, quản lý biên chế của Bộ; Thẩm định đơn giá tiền lương theo thẩm quyền.

13. Tổ chức thống kê ngạch công chức thuộc Bộ. Quản lý hồ sơ cán bộ công chức của Bộ theo quy định hiện hành. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

14. Tổ chức hoặc hướng dẫn tổ chức việc thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Chính phủ.

15. Tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

16. Tham mưu với Bộ trưởng về quản lý các hoạt động báo chí của Bộ.

17. Tham gia quản lý các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

18. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban cán sự Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

19. Quản lý công tác dự bị, động viên và dân quân tự vệ của Bộ.

20. Tham gia nghiên cứu góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành khác trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, chính sách xã hội.

21. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, tài liệu của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ do Vụ trưởng phụ trách, có các Phó Vụ trưởng và cán bộ công chức chuyên môn giúp việc.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Vụ trưởng có trách nhiệm giúp Vụ trưởng trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn trong Vụ do Vụ trưởng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2003/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2003/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2003
Ngày hiệu lực18/02/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2003/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2003/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đỗ Trung Tá
        Ngày ban hành18/02/2003
        Ngày hiệu lực18/02/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2003/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ