Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 270/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 270/2007/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 127/TTr-SXD ngày 05 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 270/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức (Bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài) trừ những công trình xây dựng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (quy định tại Điều II Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức (Bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài) đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho các tổ chức có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân (Bao gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

a). Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 11

“Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức

1. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Sở Xây dựng đối với công trình xây dựng ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế đối với công trình xây dựng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

2. Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế (gọi tắt là cơ quan cấp giấy) có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nếu có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi Biên nhận hồ sơ (phụ lục 08) hẹn thời gian giao giấy chứng nhận, nếu không đủ hồ sơ thì hướng dẫn để tổ chức đề nghị cấp giấy nộp đủ hồ sơ theo quy định”.

a). Sửa đổi cụm từ “Sở Xây dựng” tại các khoản 3, 4, 5 ,6, 7 Điều 11 thành cụm từ “cơ quan cấp giấy”.

3. Sửa đổi, bổ sung Mục 2 Điều 15:

“Điều 15. Xác nhận việc thay đổi sau khi cấp giấy Chứng nhận:

2. Thủ tục xác nhận việc thay đổi như sau:

a) Chủ sở hữu nộp hồ sơ:

- Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy Chứng nhận tại Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế”.

4. Bổ sung Điều 23:

“Điều 23. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế:

1. Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức theo thẩm quyền phân cấp;

b) Báo cáo kết quả cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu công trình cho Sở Xây dựng (theo phụ lục 14)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và là một phần của Quyết định số 270/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng hoàn chỉnh các phụ lục, hướng dẫn kèm theo; tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2009
Ngày hiệu lực 04/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/08/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Phạm Văn Tân
Ngày ban hành 25/03/2009
Ngày hiệu lực 04/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/08/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh