Quyết định 1829/QĐ-UBND

Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013 HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2041/TTr-STP ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 51 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực, gồm:

1. Quyết định hết hiệu lực do đối tượng điều chỉnh không còn, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội: 21 văn bản.

2. Quyết định hết hiệu lực do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã được thay thế bằng văn bản khác: 30 văn bản.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Stt

Tên gọi văn bn

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

Số 70/QĐ-UB
ngày 12/6/1990

Về việc ban hành Quy chế hoạt động giám định tư pháp

Do Nghị định số 117-HĐBT, ngày 21/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về Giám định tư pháp là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định này đã được thay thế bằng Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2005

1/1/2005

2

Quyết định

Số 71/QĐ-UBND
 ngày 12/6/1990

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật đã quy định Thông tư số 1119/TTQLTPK, ngày 24/12/1987 của Bộ Tư pháp về công tác dịch vụ pháp lý là căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực

26/6/2003

3

Quyết định

Số 141/QĐ-UB
ngày 19/11/1990

Về việc ban hành Quy định tạm thời về mức thù lao cho hoạt động dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do không còn đối tượng điều chỉnh

26/6/2003

4

Quyết định

Số 138/1998/QĐ-UB
 ngày 12/11/1998

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp

Do đối tượng điều chỉnh của Quyết định không còn (Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP đã quy định trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp).

1/10/2011

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

Số 07/QĐ-UB
ngày 14/01/1991

Về việc quy định miễn thuế nông nghiệp đối với đất khai hoang phục hóa

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2013

2

Quyết định

S 114/QĐ-UB
ngày 10/5/1991

Về việc trích tỷ lệ % thu thuế thực nộp vào NSNN cho ngành thuế

Hết hiệu lực do Luật Quản lý thuế bãi bỏ

7/1/2007

3

Quyết định

Số 01/QĐ-UB
ngày 03/01/1995

Tạm thời quy định việc phân phối quỹ chống hành vi kinh doanh trái pháp luật cho ngân sách xã

Bãi bỏ bằng Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt do vi phạm hành chính

21/10/2005

4

Quyết định

S 39/QĐ-UB
ngày 10/4/1995

Về việc quy định mức thuế sát sinh

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2013

5

Quyết định

Số 103/QĐ-UB
ngày 02/10/1995

Quy định tạm thời vé tham quan Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2013

6

Quyết định

Số 24/QĐ-UB
ngày 12/3/1996

Ban hành những quy định tạm thời về chế độ thu nộp, phân phối các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Do pháp lệnh phí, lệ phí bãi bỏ

1/1/2002

7

Quyết định

Số 240/QĐ-UB
ngày 20/6/1997

Điều chỉnh các khoản điều tiết 100% cho Ngân sách huyện, xã

Đối tượng điều chỉnh không còn

1/1/2002

8

Quyết định

Số 14/1998/QĐ-UB
 ngày 03/02/1998

Ban hành quy định tạm thời mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Do căn ban hành Quyết định là Quyết định số 276/QĐ-HĐBT ngày 28/8/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí đã hết hiệu lực (căn cứ pháp lý ban hành văn bản không còn hiệu lực)

30/1/1999

9

Quyết định

Số 344/2000/QĐ-CT
 ngày 19/4/2000

Điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

31/12/2013

10

Quyết định

Số 461/2000/QĐ-CT
ngày 10/5/2000

Điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

31/12/2013

11

Quyết định

Số 287/2003/QĐ-UB
ngày 4/4/2003

Phê duyệt phương án giá bán nước máy, giá thuê bao đồng hồ, giá mua nước thô đầu vào

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

31/12/2013

12

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND
ngày 13/11/2007

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức áp dụng trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

7/1/2009

13

Quyết định

Số 15/2008/QĐ-UBND
ngày 17/3/2008

Ban hành quy định về xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do căn cứ pháp lý không còn hiệu lực (Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

11/1/2010

14

Quyết định

Số 03/2009/QĐ- UBND
ngày 13/01/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

5/1/2012

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

Số 80/2000/QĐ-UB
ngày 18/09/2000

Ban hành quy định một số nội dung giải quyết tranh chấp đất đai; quy định trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bải bỏ bởi Luật Đất đai năm 2003

7/1/2003

2

Quyết định

Số 74/2003/QĐ-UB
ngày 27/08/2003

Điều chỉnh một phần nội dung tranh chấp đất đai; quy định trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2000/QĐ-UB 18/9/2000 của UBND tỉnh Tây Ninh

Bải bỏ bởi Luật Đất đai năm 2003

7/1/2003

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

Số 148/QĐ-UB
Ngày 16/7/1992

Ban hành những quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật

Việc quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được thay thế bằng Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư số 03/2013/BNNPTNT, ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật

27/11/1993

2

Quyết định

Số 412/UB-QĐ
ngày 29/9/1993

Ban hành quy định lập quỹ “Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai”

Trái với quy định tại Nghị định số 50/CP, ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

25/5/1997

3

Quyết định

Số 539/QĐ-UB
ngày 06/8/1994

Ban hành “Quy chế quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Trái với quy định Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ngày 06/7/1995 (trái thẩm quyền xử phạt vi phạt hành chính)

1/8/1995

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

Số 113/QĐ-UB
ngày 15/9/1988

Về việc ban hành bản quy chế hoạt động của đội kiểm soát quản lý thị trường tỉnh và các huyện, thị xã

Đối tượng điều chỉnh không còn

1/1/2014

2

Quyết định

Số 17/QĐ-UB
ngày 28/4/1989

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và quản lý chợ

Bị bãi bỏ bằng Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

15/3/2003

3

Quyết định

Số 753/QĐ-UB
ngày 17/10/1994

Về việc phụ thu vào giá điện để tạo nguồn đầu tư phát triển lưới điện trong tỉnh

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1/1/2014

4

Quyết định

Số 352/QĐ-UB
ngày 27/9/1997

Về việc ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, chống trốn, lậu thuế và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 96/TTg, ngày 18/02/1995 là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định này đã được thay thế bằng Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

15/12/2010

VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

Số 378/QĐ-UB
ngày 30/12/1992

Ban hành bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Tây Ninh

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1/1/2014

2

Quyết định

Số 559/QĐ-UB
ngày 23/12/1993

Quy định tạm thời thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong khi chờ quy hoạch chính thức các thị trấn trong tỉnh

Đối tượng điều chỉnh (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) không còn do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

12/10/2009

3

Quyết định

Số 153/QĐ-UB
ngày 09/9/1996

Ban hành bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Tây Ninh

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1/1/2014

4

Quyết định

Số 440/1997/QĐ-UB
ngày 08/12/1997

Ban hành tạm thời định mức và đơn giá bả ximăng trắng trộn matic và sơn silicat kết cấu đã bả

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1/1/2014

5

Quyết định

Số 238/QĐ-UB
ngày 16/6/1997

Ban hành quy định tạm thời định mức và đơn giá bổ sung chuyên ngành thủy lợi và cầu đường

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

1/1/2014

6

Quyết định

Số 92/QĐ-UB ngày 27/02/1997

Về việc cấp giấy sở hữu nhà ở khu vực ngoài đô thị

Đối tượng điều chỉnh (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) không còn do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

12/10/2009

7

Quyết định

Số 270/2007/QĐ-UBND
ngày 27/4/2007

Ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đối tượng điều chỉnh (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) không còn do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

12/10/2009

8

Quyết định

Số 40/2008/QĐ-UBND
ngày 26/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý kiến trúc

7/4/2010

9

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND
ngày 25/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 270/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh Tây Ninh

Đối tượng điều chỉnh (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) không còn do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

12/10/2009

 

 

 

 

 

 

3

Quyết định

Số 106/2002/QĐ-CT
ngày 22/4/2002

Về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm

Quyết định số 97/2001/QĐ-BTC ngày 02/10/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC ngày 05/4/2005 về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

20/4/2005

4

Quyết định

Số 178/2002/QĐ-UB
ngày 28/6/2002

Về việc ban hành Quy chế cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP ngày 23/8/2002 của Chính phủ quy định về trình tự thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

25/6/2004

5

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND
ngày 03/8/2007

Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 hết hiệu lực thi hành

6/3/2008

6

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND
ngày 03/8/2007

Về việc ban hành Quy định xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện

Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 hết hiệu lực thi hành

6/3/2008

7

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND
ngày 03/8/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy hồi gia

Nghị quyết số 16/2003/QH11, ngày 17/6/2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 hết hiệu lực thi hành

6/3/2008

8

Quyết định

Số 76/2008/QĐ-UBND
ngày 10/9/2008

Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Tây Ninh

Thông tư số 117/2007/TT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bằng Thông tư số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

10/4/2012

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1

Quyết định

Số 57/2002/QĐ-UB
ngày 06/7/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Do không còn đối tượng điều chỉnh

01/01/2006

2

Quyết định

Số 32/2004/QĐ-UB
ngày 09/04/2004

Quy định tạm thời về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Sở Ban, ngành và UBND địa phương trong Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh

Luật Đầu tư năm 2005 đã bãi bỏ

7/1/2006

3

Quyết định

Số 63/2006/QĐ-UBND ngày

Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Do không còn đối tượng điều chỉnh

2/11/2011

IX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

1

Quyết định

Số 230/QĐ-UB
ngày 26/5/1993

Quy định thực hiện Nghị định số 42 và Nghị định số 289/HĐBT về quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời có Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 02/01/2001 hướng dẫn trực tiếp thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000

18/8/2000

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND
ngày 25/5/1988

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng chống tham nhũng

Không còn đối tượng điều chỉnh do Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng chống tham nhũng bị giải thể theo Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

16/7/2013

XI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

Số 26/QĐ-UB
ngày 03/3/1995

Điều chỉnh giá cước qua phà Bến Sỏi đường tỉnh ĐT.781 thuộc huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

1/1/2014

2

Quyết định

Số 68/QĐ-UB
ngày 28/6/1995

Ban hành bản quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra các loại xe có tải trọng lớn và xe bánh xích hoạt động trên đường bộ tại Suối Sâu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

1/1/2014

Tổng số: 51 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1829/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày hiệu lực 13/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1829/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày hiệu lực 13/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1829/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ quy phạm pháp luật Tây Ninh đến 31/12/2013 hết hiệu lực

  • 13/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực