Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt khai thác tỉnh Kon Tum

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 51/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN QUẶNG SẮT KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu làm cơ sở để tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, thu mua tài nguyên khoáng sản quặng sắt trên địa bàn tỉnh Kon Tum có trách nhiệm kê khai tính thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định của nhà nước hiện hành.

Giao Cục thuế thông báo và hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, thu mua tài nguyên khoáng sản quặng sắt trên địa bàn tỉnh trong việc kê khai nộp thuế.

Điều 3. Mức giá quy định tại Điều 1 là mức giá tối thiểu để tính thu thuế tài nguyên theo quy định hiện hành, không có giá trị thanh toán.

Khi giá cả có biến động từ 20% trở lên, giao các ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh kịp thời.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

 

BẢNG PHỤ LỤC GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN QUẶNG SẮT

(Kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Loại tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

Ghi chú

 

Quặng sắt

 

 

 

1

Hàm lượng Fe ≥ 55%

đ/tấn

800.000

 

2

Hàm lượng 35% ≤ Fe < 55%

đ/tấn

450.000

 

3

Hàm lượng Fe < 35%

đ/tấn

320.000

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2011
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành 15/08/2011
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2011/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt Kon Tum