Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí đối với người cao tuổi, người bệnh tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí đã được thay thế bởi Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TỰ ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN CÓ NHU CẦU VÀO SỐNG Ở TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRUNG TÂM BẢO TRỢ NGƯỜI TÂM THẦN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2869/TTr-STC ngày 06 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người bệnh tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần thuộc tỉnh quản lý như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Người cao tuổi không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP nhưng không có điều kiện sống ở gia đình.

b) Người khuyết tật với dạng tật thần kinh, tâm thần không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật nhưng không có điều kiện sống ở gia đình.

c) Đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều này có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

d) Đơn vị tiếp nhận đối tượng (đối tượng tự đóng góp các khoản chi phí và đối tượng ngân sách hỗ trợ chi phí) phải đảm bảo dự phòng 10% chỉ tiêu tiếp nhận đối tượng để ưu tiên tiếp nhận đối tượng chính sách khi có phát sinh.

2. Mức đóng góp các khoản chi phí:

a) Mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi có nhu cầu sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (ban hành kèm theo Phụ lục I).

b) Mức đóng góp các khoản chi phí đối với người bệnh tâm thần có nhu cầu sống tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần (ban hành kèm theo Phụ lục II).

3. Công tác quản lý sử dụng các khoản chi phí đóng góp:

Các khoản chi phí đóng góp là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, do đó đơn vị tổ chức thu phải hạch toán kế toán và thực hiện báo cáo quyết toán thu, chi theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI CÓ NHU CẦU SỐNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung đóng góp

Đơn vị tính

Mức đóng góp

1

Tiền ăn

đồng/người/tháng

600.000

2

Sinh hoạt văn thể

đồng/người/tháng

100.000

3

Điện, nước, vệ sinh

đồng/người/tháng

100.000

4

Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất

đồng/người/tháng

150.000

5

Vật dụng thiết yếu (giường nằm, mùng mền, chiếu, gối, khăn, chén, ly, muỗng ….)

 

 

5.1

Tháng thứ nhất

 

800.000

5.2

Từ tháng thứ 2 trở đi

 

200.000

6

Chi phí phục vụ, chăm sóc, cấp dưỡng, tiếp phẩm, quản lý hàng tháng

 

 

6.1

Chi phí phục vụ chăm sóc

 

hệ số 0,5 x mức lương tối thiểu chung

6.2

Cấp dưỡng, tiếp phẩm

 

hệ số 0,10 x mức lương tối thiểu chung

6.3

Quản lý phí hàng tháng

đồng/người/tháng

100.000

7

Bảo hiểm y tế đối với những đối tượng chưa có BHYT

 

4,5% x mức lương tối thiểu chung x số tháng thực tế

8

Chi phí điều trị, thuốc uống

 

 

8.1

Đối với người cao tuổi không tự phục vụ

đồng/người/tháng

200.000

8.2

Đối với người cao tuổi còn khả năng tự phục vụ

đồng/người/tháng

150.000

9

Chi phí nuôi bệnh

 

 

9.1

Đối với người cao tuổi không tự phục vụ

đồng/người/tháng

100.000

9.2

Đối với người cao tuổi còn khả năng tự phục vụ

đồng/người/tháng

80.000

Mức đóng góp chi phí điều trị, thuốc uống quy định tại Mục 8 là chi phí điều trị và thuốc uống cho những bệnh thông thường. Đối với những trường hợp đối tượng bị bệnh nặng thì thu theo các chi phí điều trị phát sinh thực tế mà đối tượng phải đóng (theo chứng từ thu thực tế của bệnh viện)./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN CÓ NHU CẦU SỐNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ NGƯỜI TÂM THẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung đóng góp

Đơn vị tính

Mức đóng góp

1

Tiền ăn

đồng/người/tháng

690.000

2

Sinh hoạt văn thể

đồng/người/tháng

100.000

3

Điện, nước, vệ sinh

đồng/người/tháng

100.000

4

Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất

đồng/người/tháng

150.000

5

Vật dụng thiết yếu (giường nằm, mùng mền, chiếu, gối, khăn, chén, ly, muỗng…)

 

 

5.1

Tháng thứ nhất

 

800.000

5.2

Từ tháng thứ 2 trở đi

 

200.000

6

Chi phí phục vụ, chăm sóc, cấp dưỡng, tiếp phẩm, quản lý hàng tháng

 

 

6.1

Chi phí phục vụ chăm sóc

 

hệ số 1 x mức lương tối thiểu chung

6.2

Cấp dưỡng, tiếp phẩm

 

hệ số 0,10 x mức lương tối thiểu chung

6.3

Quản lý phí hàng tháng

đồng/người/tháng

100.000

7

Chi phí điều trị, thuốc uống

 

 

7.1

Đối với người bệnh tâm thần nặng

đồng/người/tháng

300.000

7.2

Đối với người bệnh tâm thần nhẹ

đồng/người/tháng

200.000

8

Chi phí nuôi bệnh

 

 

8.1

Đối với người bệnh tâm thần nặng

đồng/người/tháng

100.000

8.2

Đối với người bệnh tâm thần nhẹ

đồng/người/tháng

80.000

Mức đóng góp chi phí điều trị, thuốc uống quy định tại Mục 7 là chi phí điều trị và thuốc uống cho những bệnh thông thường. Đối với những trường hợp đối tượng bị bệnh nặng thì thu theo các chi phí điều trị phát sinh thực tế mà đối tượng phải đóng (theo chứng từ thu của bệnh viện)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực22/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2012/QĐ-UBND quy định mức tự đóng góp khoản chi phí