Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thứ 15, khóa XI) Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 51/TTr-STP ngày 08 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các mức chi khác cho công tác hòa giải ở cơ sở không được quy định tại Điều 1 Quyết định này thì áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tại Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
(1.000đ)

Ghi chú

I

Hỗ trợ cho tổ hòa giải

 

 

 

1

Hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải)

Tổ/tháng

100

2

Bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

Người/buổi

70

3

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

Người/buổi

10

II

Hỗ trợ cho hòa giải viên

 

 

 

1

Thù lao cho hòa giải viên

Vụ, việc/tổ

200

Đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải

2

Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết)

 

 

Áp dụng Luật Bảo hiểm y tế

a

Có tham gia bảo hiểm y tế

 

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế

 

b

Không tham gia bảo hiểm y tế

 

Bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế

 

3

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút

 

 

Áp dụng theo Điều 4 Thông tư liên tịch số số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

Bằng 05 tháng lương cơ sở

 

III

Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở

 

 

 

1

Chi biên soạn

 

 

 

a

Bài giảng, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Trang

Theo mức đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng

Áp dụng theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

b

Sách, tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật

Trang

Theo mức đối với ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

2

Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số, sang tiếng nước ngoài và ngược lại

 

 

Áp dụng theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

a

Từ tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU sang tiếng Việt

Trang

120

Tính theo trang chuẩn 350 từ

b

Từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU

Trang

150

Tính theo trang chuẩn 350 từ

c

Một số ngôn ngữ không phổ thông

Trang

Tăng thêm 30% mức chi tại điểm a, b của mục này

Tính theo trang chuẩn 350 từ

IV

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

 

 

Áp dụng theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 19/8/2014 quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

V

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

 

 

VI

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở

 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Phụ lục này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản đó./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2015
Ngày hiệu lực23/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Viết Chữ
       Ngày ban hành13/05/2015
       Ngày hiệu lực23/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Quảng Ngãi

        • 13/05/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/05/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực