Quyết định 18/2016/QĐ-UBND

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2016/QĐ-UBND dự toán kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngân sách Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TU
M
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc sử dụng vn nhà nước đ mua sm nhm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 721/TTr-STC ngày 05/4/2016 và số 805/TTr-STC ngày 13/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, với các nội dung như sau:

1. Đi với ngân sách cấp tỉnh:

a) Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng: Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

b) Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Phân cấp Sở Tài chính thm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình. Định kỳ hàng quý, tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

c) Gói thầu có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên: Giao Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Đối với ngân sách cấp huyện, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp mua sm tài sản, hàng hóa, dịch vụ ... thuộc ngân sách cấp mình.

3. Về hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên... theo quy định; định kỳ tng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai kịp thời.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra VB
QLPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, KT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2016/QĐ-UBND dự toán kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngân sách Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2016/QĐ-UBND dự toán kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngân sách Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành13/05/2016
       Ngày hiệu lực23/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2016/QĐ-UBND dự toán kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngân sách Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2016/QĐ-UBND dự toán kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngân sách Kon Tum

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực