Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ 03 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 46/TTr-STTTT ngày 24 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3228/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2889/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.

Lý do: căn cứ để ban hành 03 Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lc kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTr Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin Công báo tỉnh;
- Lưu: VP, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýTrần Đức Quý
       Ngày ban hành06/11/2017
       Ngày hiệu lực20/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực