Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 81/TTr-SYT ngày 08/8/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 98/BC-STP ngày 07/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế do không còn phù hợp vi quy định pháp luật hiện hành, cụ th:

1. Quyết định số 267/2003/QĐ-UB ngày 25/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 270/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về vic ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bình Dương;

3. Quyết định số 271/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của Ủy ban nhân dân, tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Dương;

4. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản;

5. Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe - Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2019

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- LĐVP ,TH;

- Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);
- TTCB tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành26/08/2019
       Ngày hiệu lực09/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế tỉnh Bình Dương

           • 26/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực