Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2019

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có liên quan đến các hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN

Điều 3. Tiêu chí về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Đối với tàu cá hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản:

a) Tàu cá đóng mới phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên và hoạt động đánh bắt các nghề có tính chọn lọc, không gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản như: lưới rê, lưới vây, câu (cá, mực,…), chụp mực.

b) Tàu cá thuê, mua ngoài tỉnh phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

c) Đối với các tàu cá đã được đăng ký và đang hoạt động, tổ chức, cá nhân cải hoán tàu cá phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Tàu cá cải hoán thay đổi kích thước cơ bản, thay đổi tổng công suất máy chính phải đảm bảo lớn hơn kích thước cơ bản, tổng công suất máy chính hiện có của tàu và đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản.

- Tàu cá cải hoán chuyển sang hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu cá hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản cải hoán chuyển đổi nghề phải đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản.

2. Đối với tàu cá hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản:

a) Tàu cá đóng mới, thuê, mua ngoài tỉnh phải trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

b) Đối với các tàu cá đã được đăng ký và đang hoạt động, tổ chức, cá nhân cải hoán tàu cá phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Tàu cá cải hoán thay đổi kích thước cơ bản, thay đổi tổng công suất máy chính phải đảm bảo lớn hơn kích thước cơ bản, tổng công suất máy chính hiện có của tàu và đảm bảo trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản.

- Tàu cá cải hoán chuyển sang hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản phải đảm bảo trong hạn ngạch số lượng Giấy phép khai thác thủy sản.

Điều 4. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thực hiện theo quy định tại Điều 57 Chương V Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

2. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân có cùng nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển nhiều hơn hạn ngạch số lượng Giấy phép khai thác thủy sản, việc xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển được thực hiện theo hướng ưu tiên các nghề khai thác có tính chọn lọc, không gây tổn hại đến nguồn lợi và môi trường sinh thái như: lưới rê, lưới vây, câu (cá, mực,…), chụp mực; ưu tiên các tàu có kích thước vỏ, tổng công suất máy chính lớn hơn.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 5. Tiêu chí về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Tàu cá đóng mới, cải hoán, thuê, mua ngoài tỉnh hoạt động trong nội địa phải đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Đối với tàu cá đóng mới, thuê, mua ngoài tỉnh:

a) Có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét.

b) Không thuộc các nghề cấm hoạt động trong nội địa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với tàu cá cải hoán:

Các tàu cá đã đăng ký và đang hoạt động chỉ được phép cải hoán trong phạm vi nhóm tàu và nhóm nghề được phép hoạt động trong nội địa.

Điều 6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 57 Chương V Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn các nội dung quy định tại Quy định này.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua ngoài tỉnh các tàu hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

a) Chỉ thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

b) Thực hiện đúng theo các nội dung đã được chấp thuận.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành10/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá tỉnh Trà Vinh

            • 10/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực