Quyết định 1806/QĐ-KTNN

Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy chế quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo đã được thay thế bởi Quyết định 2035/QĐ-KTNN 2018 quy hoạch cán bộ viên chức lãnh đạo quản lý Kiểm toán nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯ­ỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ-TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1143/QĐ-KTNN ngày 03/7/2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TCTW (để b/c);
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- Các uỷ viên BCS Đảng;
- Lưu: VT, TCCB (20).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

QUY HOẠCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1806 /QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn quy hoạch; quy trình, thủ tục quy hoạch; công tác rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch và các vấn đề khác có liên quan đến việc quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước).

2. Quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc quy hoạch

1. Công tác quy hoạch phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ, công chức, dự báo được nhu cầu cán bộ, công chức trước mắt và lâu dài.

Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý phải thực hiện từ dưới lên trên;

Kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới là cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trên;

2. Công tác quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định và đúng quy trình.

3. Quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

4. Phải đánh giá đúng cán bộ, công chức trước khi đưa vào quy hoạch. Cán bộ, công chức quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phải có năng lực thực tiễn, có uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển.

5. Công tác quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp của Kiểm toán Nhà nước phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, đồng thời mở rộng dân chủ trong việc phát hiện nguồn, phát hiện tài năng trong việc giới thiệu cán bộ, công chức quy hoạch.

6. Quy hoạch phải đảm bảo phương châm "mở" và "động"

a) Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số công chức và một công chức có thể quy hoạch một số chức danh;

Giới thiệu cán bộ, công chức vào quy hoạch không khép kín trong từng đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ, công chức tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch các cán bộ, công chức đang công tác tại đơn vị khác, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng đảm nhiệm được chức danh quy hoạch.

b) Quy hoạch "động" là phải định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ;

Kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ, công chức không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp, tín nhiệm thấp qua đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm.

Bổ sung vào quy hoạch những cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng phát triển.

7. Không quy hoạch chức danh lãnh đạo mà cán bộ, công chức hiện đang đảm nhiệm, các đồng chí đương nhiệm nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn

Điều 3. Số lượng cán bộ, công chức đưa vào quy hoạch

1. Việc quy hoạch được tính cho từng chức danh lãnh đạo, trong đó: cấp trưởng hoặc cấp phó của mỗi đơn vị được quy định là một chức danh lãnh đạo; cán bộ, công chức có năng lực và triển vọng phát triển có thể quy hoạch một người cho từ 01 - 03 chức danh.

2. Số lượng cán bộ, công chức quy hoạch:

a) Đối với các chức danh quy hoạch lãnh đạo các cấp của Kiểm toán Nhà nước: số lượng cán bộ, công chức đưa vào quy hoạch từ 02 - 04 người cho một chức danh lãnh đạo.

b) Không quy hoạch 01 cán bộ, công chức cho 01 chức danh; Không quy hoạch một 01 cán bộ, công chức vào quá nhiều chức danh hoặc 01 chức danh quy hoạch quá nhiều cán bộ, công chức.

c) Đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch từng chức danh lãnh đạo, quản lý, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm. Tăng tỷ lệ cán bộ, công chức trẻ, công chức nữ.

Chương II

THẨM QUYỀN, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH, TIÊU CHUẨN CÁN BỘ ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Điều 4. Thẩm quyền quy hoạch

1. Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước xây dựng để đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bao gồm:

a) Tổng Kiểm toán Nhà nước;

b) Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm:

a) Vụ trưởng và tương đương;

b) Phó Vụ trưởng và tương đương;

c) Trưởng phòng và tương đương;

d) Phó trưởng phòng và tương đương.

Điều 5. Đối tượng quy hoạch

1. Nguồn giới thiệu quy hoạch các chức danh trong đơn vị:

a) Đối với chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước là: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Vụ trưởng và tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương;

b) Đối với chức danh Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước là: Vụ trưởng và tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng và tương đương;

c) Đối với chức danh Vụ trưởng và tương đương là: Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng và tương đương; Phó trưởng phòng và tương đương;

d) Đối với chức danh Phó vụ trưởng và tương đương là: Trưởng phòng và tương đương; Phó trưởng phòng và tương đương; Công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước;

đ) Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương là: Phó trưởng phòng và tương đương; Công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước;

e) Đối với chức danh Phó trưởng phòng và tương đương là: công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Nguồn giới thiệu quy hoạch các chức danh ngoài đơn vị:

a) Căn cứ tiêu chuẩn, vị trí lãnh đạo, Ban cán sự đảng quyết định giới thiệu danh sách công chức quy hoạch đối với chức danh do Ban cán sự đảng quản lý để lấy phiếu tại các hội nghị theo quy định.

b) Căn cứ tiêu chuẩn, vị trí lãnh đạo, tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước xem xét giới thiệu danh sách công chức quy hoạch tại đơn vị để lấy phiếu tại các hội nghị theo quy định.

Điều 6. Tiêu chuẩn của cán bộ, công chức đưa vào diện quy hoạch

1. Cán bộ, công chức quy hoạch các cấp đơn vị của Kiểm toán Nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các tiêu chuẩn của Kiểm toán Nhà nước cụ thể:

a) Phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; không tiêu cực, sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh.

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; trung thực trong thực thi nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Đoàn kết nội bộ; có khả năng tập hợp, công chức trong bộ phận, đơn vị, được quần chúng tín nhiệm. Ham học hỏi, cầu thị tiến bộ.

b) Năng lực thực tiễn

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn công tác được giao;

- Triển khai có hiệu quả công việc được giao; chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Có năng lực lãnh đạo, điều hành; có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, trong xây dựng đơn vị.

- Có khả năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

- Có chiều hướng và triển vọng phát triển; có uy tín, tín nhiệm; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ quy hoạch.

2. Trình độ chuyên môn, đào tạo

a) Đối với cán bộ, công chức quy hoạch chức danh Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đối với cán bộ, công chức dưới 45 tuổi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với yêu cầu của vị trí quy hoạch.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc tương đương;

b) Đối với cán bộ, công chức quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đối với cán bộ, công chức dưới 45 tuổi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với yêu cầu của vị trí quy hoạch.

Đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức là nữ chưa đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, đào tạo có thể ưu tiên xem xét đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng.

3. Độ tuổi đưa vào quy hoạch

Cán bộ, công chức đưa vào quy hoạch lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Điều 7. Đánh giá cán bộ, công chức quy hoạch

1. Nội dung đánh giá: Việc đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Quy trình đánh giá

a) Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nhận xét, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch.

b) Tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp uỷ cùng cấp tổ chức nhận xét, đánh giá (sau khi đã có ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ cư trú về tư cách công dân của bản thân và gia đình) đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch.

c) Ban cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tổ chức nhận xét, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp vụ, chức danh quy hoạch lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

d) Ý kiến nhận xét đánh giá cán bộ, công chức được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác và được thông báo cho cán bộ, công chức được đánh giá biết.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC TIẾN HÀNH QUY HOẠCH

Điều 8. Quy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch

1. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 cán bộ, công chức thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt. Trường hợp cán bộ, công chức thuộc thành phần tham gia dự họp vắng mặt thì không được phép uỷ quyền cho người khác dự họp thay.

2. Đối với các hội nghị có cùng thành phần tham gia thì trong cùng hội nghị có thể triển khai nội dung, thủ tục quy hoạch cho nhiều chức danh quy hoạch.

3. Trước khi vào hội nghị, chủ trì hội nghị chỉ định một trong số các thành viên tham gia dự họp làm thư ký của Hội nghị.

4. Nội dung, kết quả hội nghị phải được lập thành biên bản.

Điều 9. Quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch

1. Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia dự họp thì khi bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch chỉ bỏ một phiếu.

2. Khi thực hiện lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập Tổ Kiểm phiếu. Tổ Kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được hội nghị thông qua (theo phương thức giơ tay).

3. Kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch được công bố công khai tại các hội nghị.

Điều 10. Mẫu văn bản áp dụng thống nhất trong công tác quy hoạch

1. Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương (hoặc bổ sung) quy hoạch (Mẫu số 01/QHCB), mẫu danh sách (Mẫu 01a/QHCB, 01b/QHCB) kèm theo tờ trình.

2. Biên bản Hội nghị (Mẫu số 02/QHCB).

3. Phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 03/QHCB).

4. Biểu tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 04/QHCB).

5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 05/QHCB).

6. Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch (Mẫu số 06/QHCB), mẫu danh sách (mẫu 06b/QHCB) kèm theo tờ trình.

Điều 11. Trình tự, thủ tục quy hoạch chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Đối với nguồn quy hoạch trong ngành

a) Bước 1: Đề xuất chủ trương quy hoạch

- Trên cơ sở kết quả quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, công chức; tham mưu và đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước cho ý kiến chỉ đạo.

- Nội dung các thông tin cơ bản về cán bộ, công chức gồm: họ và tên, năm sinh, năm vào Đảng, chức vụ, ngạch bậc công chức, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

b) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nguồn quy hoạch

- Ban cán sự đảng phối hợp với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Thành phần: Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cấp vụ trong toàn ngành, Bí thư đảng bộ (chi bộ) các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí chuyên viên cao cấp và tương đương.

- Nội dung hội nghị:

+ Ban cán sự đảng chủ trì phối hợp với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến chức danh quy hoạch lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

+ Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp danh sách kèm theo thông tin về cán bộ, công chức dự kiến đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị trước (nếu có).

+ Các đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Đối với các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực ở xa, nếu không tham gia được hội nghị tập trung, Ban cán sự đảng có thể tham khảo ý kiến qua thư, nhưng phải bảo đảm khách quan, bí mật thông tin giới thiệu (người tham gia bỏ phiếu giới thiệu gửi lại Ban cán sự đảng ý kiến của mình trong phong bì do Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị sẵn; mở bóc bì để kiểm phiếu cùng lúc).

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu trên 50% tổng số thành viên tham gia dự họp ghi phiếu đồng ý thì Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước cử công chức làm việc với cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của bản thân và gia đình cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch.

c) Bước 3: Lấy ý kiến của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Căn cứ kết quả hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả, hồ sơ giới thiệu quy hoạch lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban cán sự đảng để xin ý kiến về cán bộ dự kiến quy hoạch và lấy ý kiến của ban chấp hành Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

d) Bước 4: Ban cán sự đảng và tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trên cơ sở kết quả các bước đã tiến hành nêu trên, hội nghị Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thảo luận và ghi phiếu quyết định ghi phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí được trên 50% tổng số uỷ viên Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước bỏ phiếu tán thành và đảm bảo số lượng quy định tại Điều 3 Quy định này thì đưa vào danh sách quy hoạch, lập tờ trình đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) xem xét quyết định đưa vào quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Hồ sơ trình gồm có:

- Tờ trình đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương;

- Trích ngang lý lịch nhân sự giới thiệu quy hoạch;

- Lý lịch cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch (khai theo mẫu quy định) có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ, công chức;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức;

- Ý kiến đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú đối với cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch;

- Bản nhận xét, đánh giá của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đối với từng cán bộ, công chức thuộc danh sách giới thiệu quy hoạch;

- Kết quả và tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch (gồm phiếu của hội nghị chủ chốt và phiếu của hội nghị Ban cán sự đảng);

- Biên bản hội nghị.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

2. Đối với nguồn quy hoạch từ ngoài ngành: Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giới thiệu nhân sự ngoài ngành dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước.

- Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện:

+ Tổng hợp các thông tin về cán bộ, công chức gồm: trích ngang lý lịch cán bộ được giới thiệu; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng và cấp uỷ đơn vị quản lý cán bộ, công chức được giới thiệu; ý kiến nhận xét của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ cư trú về tư cách công dân của bản thân và gia đình;

+ Báo cáo đồng chí bí thư Ban cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị chủ chốt và thực hiện các thủ tục theo quy định từ bước 3 của Quy định này.

Điều 12. Trình tự, thủ tục quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ của Kiểm toán Nhà nước

1. Bước 1: Giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch

Căn cứ chủ trương thực hiện quy hoạch (hoặc bổ sung quy hoạch) của ngành, thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ cùng cấp tổ chức họp thảo luận, đánh giá, thống nhất về số lượng, cơ cấu và giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh Vụ trưởng và tương đương, Phó vụ trưởng và tương đương. Căn cứ kết quả họp, thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xin ý kiến về số lượng và danh sách dự kiến đề nghị quy hoạch của đơn vị.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

a) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ hoặc thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức quy hoạch chủ trì tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có thời gian công tác thực tế trên 12 tháng thuộc đơn vị.

b) Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt yêu cầu, mục đích, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức đưa vào quy hoạch.

- Thông báo danh sách nhân sự dự kiến đưa vào các chức danh quy hoạch vụ trưởng và tương đương, phó vụ trưởng và tương đương; tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, học tập; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến chức danh quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá đối với công chức dự kiến quy hoạch.

- Tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu. Tại hội nghị này cán bộ, công chức và người lao động đơn vị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch cấp vụ ngoài danh sách, ngoài đơn vị (nếu có), căn cứ tiêu chuẩn theo quy định, hội nghị đánh giá và thống nhất đưa vào danh sách để lấy phiếu giới thiệu quy hoạch.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu trên 50% tổng số cán bộ, công chức và người lao động tham gia dự họp ghi phiếu đồng ý được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chủ chốt của đơn vị tại bước 3.

3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị.

a) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ hoặc thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức quy hoạch chủ trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị. Thành phần gồm: lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ đơn vị, lãnh đạo các phòng, trưởng các đoàn thể thuộc đơn vị.

b) Nội dung Hội nghị:

- Thủ trưởng đơn vị công bố kết quả phiếu giới thiệu ở hội nghị toàn thể của đơn vị.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức dự kiến quy hoạch.

- Tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu trên 50% tổng số thành viên tham gia dự họp ghi phiếu đồng ý thì thủ trưởng đơn vị cử công chức làm việc với cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của bản thân và gia đình cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch; đề nghị cấp uỷ đơn vị nhận xét đánh giá về nhân sự được giới thiệu quy hoạch bằng văn bản gửi thủ trưởng đơn vị.

4. Bước 4: Thông qua danh sách đề nghị quy hoạch ở cấp đơn vị.

a) Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp liên tịch tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị thông qua danh sách đề nghị quy hoạch:

- Phân tích, thảo luận kết quả nhận xét đánh giá và kết quả phiếu giới thiệu của các hội nghị.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín.

b) Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị và cấp ủy và nằm trong số lượng quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này sẽ được lựa chọn để đề nghị đưa vào quy hoạch. Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ.

Hồ sơ trình gồm có:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch.

- Trích ngang lý lịch nhân sự giới thiệu quy hoạch;

- Lý lịch cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch (khai theo mẫu quy định) có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ, công chức;

- Ý kiến đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú đối với cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đối với từng cán bộ, công chức thuộc danh sách giới thiệu quy hoạch;

- Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch tại hội nghị bước 2, 3 và 4;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

5. Lấy ý kiến của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Căn cứ kết quả hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả, hồ sơ giới thiệu quy hoạch cấp vụ, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban cán sự đảng để xin ý kiến về cán bộ dự kiến quy hoạch và lấy ý kiến của ban chấp hành Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

6. Bước 6: Ban cán sự đảng quyết định phê duyệt quy hoạch lãnh đạo cấp vụ

a) Căn cứ ý kiến của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban cán sự đảng để xin ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa ra lấy ý kiến của Ban cán sự đảng.

b) Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ của các hội nghị, Ban cán sự đảng thảo luận và ghi phiếu quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ. Bí thư Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt quy hoạch đối với các trường hợp đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số uỷ viên Ban cán sự đảng ghi phiếu tán thành.

Điều 13. Trình tự, thủ tục quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán Nhà nước

1. Bước 1: Giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch

Căn cứ chủ trương thực hiện quy hoạch (hoặc bổ sung quy hoạch) của ngành, thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp uỷ cùng cấp tổ chức họp thảo luận, đánh giá, thống nhất về số lượng, cơ cấu và giới thiệu nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh. Căn cứ kết quả họp, thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xin ý kiến về số lượng và danh sách dự kiến đề nghị quy hoạch của đơn vị.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của phòng có công chức đề nghị quy hoạch.

a) Thủ trưởng đơn vị hoặc đại điện lãnh đạo đơn vị phụ trách Phòng chủ trì tổ chức hội nghị toàn thể công chức, người lao động của Phòng có công chức đề nghị quy hoạch. Thành phần: Thủ trưởng đơn vị hoặc đại điện lãnh đạo đơn vị phụ trách Phòng và toàn thể công chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có thời gian công tác thực tế trên 12 tháng của Phòng có công chức đề nghị quy hoạch.

b) Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt yêu cầu, mục đích, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức đưa vào quy hoạch.

- Thông báo danh sách nhân sự dự kiến đưa vào các chức danh quy hoạch Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương; tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, học tập; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến chức danh quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá đối với công chức dự kiến quy hoạch.

- Tổ chức lấy phiếu giới thiệu, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu (đơn vị chuẩn bị phiếu). Tại hội nghị này cán bộ, công chức và người lao động đơn vị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch cấp phòng ngoài danh sách, ngoài đơn vị (nếu có), căn cứ tiêu chuẩn theo quy định, hội nghị đánh giá và thống nhất đưa vào danh sách để lấy phiếu giới thiệu quy hoạch.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu trên 50% tổng số cán bộ, công chức và người lao động tham gia dự họp họp ghi phiếu đồng ý được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chủ chốt của đơn vị tại bước 3.

3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị.

a) Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chủ chốt của đơn vị. Thành phần gồm: lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ đơn vị, lãnh đạo các phòng, trưởng các đoàn thể thuộc đơn vị.

b) Nội dung Hội nghị:

- Thủ trưởng đơn vị công bố kết quả phiếu giới thiệu ở hội nghị toàn thể của Phòng có công chức đề nghị quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức dự kiến quy hoạch.

- Tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu trên 50% tổng số thành viên tham gia dự họp họp ghi phiếu đồng ý thì thủ trưởng đơn vị cử công chức làm việc với cấp uỷ hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú của cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của bản thân và gia đình cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch; đề nghị cấp uỷ đơn vị nhận xét đánh giá về nhân sự được giới thiệu quy hoạch bằng văn bản gửi thủ trưởng đơn vị.

4. Bước 4: Thông qua danh sách đề nghị quy hoạch ở cấp đơn vị.

a) Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp liên tịch tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị thông qua danh sách đề nghị quy hoạch:

- Phân tích, thảo luận kết quả nhận xét đánh giá và kết quả phiếu giới thiệu của các hội nghị.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín.

b) Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo đơn vị và cấp ủy và nằm trong số lượng quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này sẽ được lựa chọn để đề nghị đưa vào quy hoạch. Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng.

Hồ sơ trình gồm có:

- Tờ trình Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Trích ngang lý lịch nhân sự giới thiệu quy hoạch;

- Lý lịch cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch (khai theo mẫu quy định) có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ, công chức;

- Ý kiến đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú đối với cán bộ, công chức được giới thiệu quy hoạch;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đối với từng cán bộ, công chức thuộc danh sách giới thiệu quy hoạch;

- Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch tại hội nghị bước 2, 3 và 4;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

5. Bước 5: Quyết định phê duyệt quy hoạch

a) Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước để xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ.

b) Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị, Ban cán sự đảng xem xét, quyết định phê duyệt.

Chương IV

RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH, ĐƯA CÁN BỘ RA KHỎI QUY HOẠCH

Điều 14. Tổ chức công tác rà soát quy hoạch

1. Định kỳ hàng năm, khi kết thúc năm, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai công tác rà soát quy hoạch gắn với việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Việc rà soát quy hoạch bao gồm các nội dung :

a) Nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức quy hoạch;

b) Xem xét việc duy trì cán bộ, công chức trong quy hoạch; đưa cán bộ, công chức ra khỏi danh sách quy hoạch và đề xuất chủ trương bổ sung thêm cán bộ, công chức quy hoạch theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

2. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước hoàn thành và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng xem xét, quyết định việc tiếp tục duy trì quy hoạch, cho ra khỏi quy hoạch và danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch đối với công chức thuộc đơn vị.

3. Hoàn thành quy trình, thủ tục và trình Ban cán sự đảng xem xét phê duyệt bổ sung quy hoạch trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Điều 15. Xây dựng và bổ sung quy hoạch

1. Xây dựng quy hoạch: Vào năm thứ hai của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới như quy trình trên.

2. Bổ sung quy hoạch: Hàng năm Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiến hành xem xét, bổ sung nhân tố mới đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào quy hoạch.

Điều 16. Trình tự bổ sung quy hoạch

Khi xem xét bổ sung quy hoạch, Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiến hành bổ sung các chức danh quy hoạch trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Trình tự, thủ tục bổ sung quy hoạch thực hiện theo quy định tại Chương 3 của Quy chế này.

Điều 17. Đưa cán bộ, công chức ra khỏi quy hoạch

1. Việc đưa cán bộ, công chức ra khỏi danh sách quy hoạch được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính từ mức khiển trách trở lên;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp cán bộ, công chức nghỉ thai sản theo chế độ hoặc được cử đi học theo quyết định của cấp có thẩm quyền và không thuộc đối tượng thực hiện bình xét thi đua hàng năm;

c) Không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định tại Chương II Quy chế này;

d) Cán bộ, công chức đã chuyển công tác ra khỏi ngành.

đ) Cán bộ, công chức không có triển vọng phát triển; uy tín thấp, tín nhiệm thấp qua đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm.

2. Không đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ, công chức thực hiện luân chuyển theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định. Đối với cán bộ, công chức đã có quyết định điều động sang đơn vị mới trong ngành thì tập thể lãnh đạo đơn vị xem xét để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục duy trì quy hoạch hoặc không duy trì quy hoạch tại đơn vị cũ (trước khi quyết định hoặc đề xuất quyết định tiếp tục quy hoạch phải lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác).

Điều 18. Trình tự đưa cán bộ, công chức ra khỏi quy hoạch

1. Định kỳ hàng năm, đồng thời với việc rà soát, đề xuất việc duy trì quy hoạch, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị xem xét để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc không duy trì cán bộ, công chức trong danh sách quy hoạch.

a) Đối với các chức danh quy hoạch lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức danh Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

b) Đối với các chức danh quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng: Thủ trưởng đơn vị thống nhất trong lãnh đạo đơn vị và cấp uỷ cùng cấp, lập tờ trình báo cáo, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng.

2. Hình thức đưa cán bộ ra khỏi quy hoạch: Quyết định của Ban cán sự đảng công bố danh sách đối với cán bộ, công chức đưa ra khỏi quy hoạch.

Điều 19. Bổ sung quy hoạch trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp cần thiết, do yêu cầu cần phải bổ sung ngay nguồn cán bộ, công chức quy hoạch thì thủ trưởng đơn vị hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất với Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện bổ sung ngay quy hoạch (không đợi đến thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm mới triển khai) theo quy trình quy định tại Quy chế này.

Chương V

CÔNG KHAI QUY HOẠCH

Điều 20. Nội dung công khai

1. Các văn bản quy định về quy hoạch cán bộ, công chức của Đảng và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh quy hoạch.

3. Danh sách cán bộ, công chức quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 21. Phạm vi công khai

1. Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 được công khai đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Danh sách cán bộ, công chức quy hoạch tại khoản 3 Điều 20 được công khai như sau:

a) Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt được gửi, thông báo cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước và thông báo cho cá nhân có tên trong danh sách quy hoạch biết.

b) Danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng được thông báo công khai trong Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước và được gửi cho Thủ trưởng đơn vị (thông báo trong tập thể lãnh đạo đơn vị) và cấp uỷ cùng cấp; đồng thời thông báo cho cá nhân có tên trong danh sách quy hoạch biết.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Ban cán sự đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ theo Quy định này; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá, xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tổng hợp kết quả đánh giá và bổ sung quy hoạch trình Ban cán sự đảng và Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt quy hoạch.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị mình; quy định này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh chưa được quy định hoặc khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1806/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1806/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1806/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1806/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành28/11/2012
       Ngày hiệu lực28/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1806/QĐ-KTNN năm 2012 Quy chế quy hoạch cán bộ công chức lãnh đạo