Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH năm 2015 phê duyệt Kế hoạch và Quy định tổ chức đào tạo thí điểm để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH 2015 Kế hoạch đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ QUY ĐỊNH ĐỂ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHO 12 NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quc tế” giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyn giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 -2015 và Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 11 ngày 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 371/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 06/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề tại Tờ trình số 197/TTr-TCDN ngày 18/11/2015 về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH, số 1078/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng bộ chương trình chuyn giao từ Úc và phê duyệt Kế hoạch đào tạo thí điểm trình độ cao đng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và Quy định tổ chức đào tạo thí điểm để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, bao gồm:

1. Số trường tham gia đào tạo thí điểm: 25 trường.

2. Số lớp đào tạo thí điểm: 41 lớp.

3. Chương trình đào tạo được phê duyệt tại Quyết định số 1808/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian đào tạo thí điểm: bắt đầu tnăm học 2015 - 2016, kết thúc vào năm 2018.

5. Chi tiết Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện đào tạo thí điểm từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của Dự án “Đổi mới và Phát triển Dạy nghề” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015; dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020) và học phí của người học theo quy định hiện hành về học phí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng cục Dạy nghề tổ chức, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đtổ chức đào tạo thí điểm, cụ thể như sau:

a) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo thí điểm để triển khai thực hiện.

b) Phê duyệt các nội dung gồm: kế hoạch chi tiết; tổ chức Hội nghị triển khai; phương án tuyn sinh; nội quy, quy chế, kế hoạch, tiến độ đào tạo theo từng trường, từng nghề; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát quá trình đào tạo và tổ chức sơ kết đánh giá từng giai đoạn theo công nghệ đào tạo của Úc.

c) Hướng dẫn các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm:

- Xây dựng phương án tuyn sinh;

- Xây dựng quy chế, kế hoạch, tiến độ và chun bị các điều kiện để tổ chức đào tạo thí điểm;

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt;

- Xây dựng chi phí đào tạo trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để thẩm định giá và phê duyệt.

d) Lập kế hoạch và thuê chuyên gia, giáo viên do Học viện Chisholm, Bang Victoria, Úc đề xuất để hỗ trợ quá trình tổ chức đào tạo thí điểm, kiểm tra các trường trước khi đào tạo, đồng thời theo dõi, giám sát trong suốt quá trình đào tạo đđảm bảo chất lượng và tham gia đánh giá, công nhận kết quả đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp của 12 nghề.

đ) Bố trí và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo thí điểm từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo nội dung theo đơn giá chi phí đào tạo đã được phê duyệt.

e) Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo với các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định; tổng hợp báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện đào tạo thí điểm.

f) Phi hp với Học viện Chisholm, Bang Victoria, Úc và các trường thực hiện đào tạo thí điểm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo và cấp bng tt nghiệp cao đẳng của Úc và bằng tốt nghiệp cao đng của Việt Nam cho sinh viên tốt nghiệp.

2. Sau khi hoàn thành việc đào tạo thí điểm, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá và đề xuất các cơ chế, chính sách cho người dạy, người học, cán bộ quản lý, cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và cấp bằng; cơ chế, chính sách trong việc tổ chức đào tạo nhân rộng các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1078/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề được lựa chọn tổ chức đào tạo thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHO 12 NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Lựa chọn trường thực hiện đào tạo thí điểm

Nguyên tắc lựa chọn:

- Các trường thực hiện đào tạo thí điểm phải đảm bảo có nghề tương ứng được lựa chọn nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; trong đó ưu tiên 45 trường công lập được lựa chọn quy hoạch đầu tư đtrở thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020 (theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Trường đã tham gia vào các Hội đồng chuyên môn tiếp nhận và thẩm định bộ chương trình chuyn giao hoặc tham gia biên dịch bộ chương trình chuyn giao từ Úc;

- Có giáo viên của nghề lựa chọn đào tạo thí điểm được đào tạo tại Úc về chuyn giao công nghệ đào tạo;

- Có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất như: phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thực tập, thư viện và máy móc trang thiết bị theo quy định trong nội dung chương trình chuyển giao được phía Úc kim định và công nhận, đáp ứng được điều kiện giảng dạy cho số lượng sinh viên được giao đào tạo thí điểm;

- Có năng lực quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất theo vốn chương trình mục tiêu.

2. Danh sách nghề, trường lựa chọn đào tạo thí điểm

TT

Tên nghề đào tạo thí điểm

Tên trường đào tạo thí điểm

Số lớp

Số SV/ lớp

Tng số SV

1

Thiết kế đồ họa

1. Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

1

25

25

Công nghệ sinh học 

1. Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

1

25

50

2. Trường CĐN Đà Lạt

1

25

Quản trị nhà hàng 

1. Trường CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An

1

25

50

2. Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu

1

25

4

Quản trị khu Resort

1. Trường CĐN du lịch Huế

1

25

25

Hướng dẫn du lịch 

1. Trường CĐN du lịch Huế

1

25

100

2. Trường CĐN Du lịch và dịch vụ Hải Phòng

1

25

3. Trường CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An

1

25

4. Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu

1

25

6

Quản trị lữ hành

1. Trường CĐN Du lịch và dịch vụ Hải Phòng

1

25

25

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 

1. Trường CĐN Cần Thơ

1

25

125

2. Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh

1

25

3. Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

1

25

4. Trường CĐN Nha Trang

1

25

5. Trường CĐN thanh niên dân tộc Tây Nguyên

1

25

Cơ điện tử 

1. Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

1

20

140

2. Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

1

20

3. Trường CĐN Hải Dương

1

20

4. Trường CĐN Quy Nhơn

1

20

5. Trường CĐN Công nghệ Hà Tĩnh

1

20

6. Trường CĐN số 3 - BQP

1

20

7. Trường CĐN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

20

Điện tử công nghiệp 

1. Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

1

20

200

2. Trường CĐN số 8 - BQP

1

20

3. Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh

1

20

4. Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ

1

20

5. Trường CĐN Việt-Đức Hà Tĩnh

1

20

6. Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp

1

20

7. Trường CĐN Hải Dương

1

20

8. Trường CĐN Quy Nhơn

1

20

9. Trường CĐN số 3 - BQP

1

20

10. Trường CĐN Vĩnh Phúc

1

20

10

Quản trị mạng máy tính

1. Trường CĐN Cần Thơ

1

20

40

2. Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ

1

20

11

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 

1. Trường CĐN KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An

1

18

54

2. Trường CĐN thanh niên dân tộc Tây Nguyên

1

18

3. Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh

1

18

12

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

1. Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

1

18

54

2. Trường CĐN KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An

1

18

3. Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

1

18

 

Tổng cộng

 

 

888

Số lượng: 888 sinh viên, tùy theo từng nghề cụ thể quy định trong chương trình đào tạo chuyển giao từ Úc; được biên chế tối đa không quá 25 sinh viên/lớp, tổ chức thành 41 lớp tại 25 trường cho 12 nghề.

3. Tiến đthực hiện

a) Công tác chuẩn bị: Các trường xây dựng Kế hoạch đào tạo thí điểm của trường gồm: phương án tuyn sinh, quy chế đào tạo, hồ sơ năng lực giáo viên, cơ sở vật chất - thiết bị, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời, xây dựng chi phí đào tạo; thực hiện trong tháng 10-11/2015.

b) Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Lao động, Bộ Tài chính phê duyệt: định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời; chi phí đào tạo cho từng lớp, từng nghề; đơn giá thuê chuyên gia, giáo viên nước ngoài: Tháng 11 - 12/2015.

c) Kiểm định các điều kiện tổ chức đào tạo thí điểm:

- Học viện Chisholm thực hiện kiểm định các điều kiện tổ chức đào tạo tại 25 trường theo tiêu chuẩn của Úc (về Giáo viên; CSVC - thiết bị; trình độ tiếng Anh của GV, SV): Tháng 12/2015 - 3/2016.

- Công bố danh sách các trường đủ điều kiện tổ chức đào tạo thí điểm theo tiêu chuẩn của Úc: 31/3/2016.

d) Tổ chức tuyển sinh: từ tháng 4/2016.

đ) Bắt đầu tổ chức đào tạo từ tháng 6/2016.

- Học kỳ 1: Tháng 6 ÷ 11/2016: học 6 tháng tiếng Anh với thời lượng 25 giờ/tuần.

- Học kỳ 2: Tháng 12/2016 ÷ 5/2017.

- Học kỳ 3: Tháng 6/2017 ÷ 11/2017.

- Học kỳ 4: Tháng 12/2017 ÷ 5/2018.

- Học kỳ 5: Tháng 6/2018 ÷ 11/2018.

- Đối với 6 môn học chung theo quy định của Việt Nam (450 giờ), được bố trí học trải đều trong 2 ÷ 2,5 năm.

e) Kết thúc đào tạo: tháng 5/2018 (đối với nghề đào tạo 2 năm), tháng 11/2018 (đối với nghề đào tạo 2,5 năm).

f) Tổng kết, đánh giá tháng 12/2018.

4. Kế hoạch chuyên gia

- Trước khi bắt đầu tổ chức đào tạo, chuyên gia Úc sẽ hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo thí điểm của 25 trường về cách thức tổ chức, quản lý đào tạo theo bộ chương trình đã chuyn giao.

- Từ học kỳ 2 - 3, Học viện Chisholm cử mỗi lớp 1 chuyên gia sang hỗ trợ đào tạo 2 tuần/lớp/nghề và chia làm 2 lần, đầu kỳ và cuối kỳ để hướng dẫn tổ chức giảng dạy và cách thức đánh giá khi kết thúc một tiêu chuẩn năng lực.

- Các kỳ còn lại, mỗi kỳ 1 lần, mỗi lần 1 tuần/lớp/nghề.

 

PHỤ LỤC 2:

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG CỦA ÚC CHO 12 NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tuyển sinh

- Số lượng: 888 sinh viên, tổ chức thành 41 lớp tại 25 trường cho 12 nghề.

- Số lượng sinh viên/lớp/nghề cụ thể:

+ Nghề “Kthuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”, “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí": 18 sinh viên/lớp;

+ Nghề “Cơ điện tử”, “Điện tử công nghiệp”"Quản trị mạng máy tính”: 20 sinh viên/lớp;

+ Các nghề còn lại (07 nghề); 25 sinh viên/lớp.

- Địa điểm tuyn sinh: Các địa phương trong cả nước hoặc một số tỉnh/thành phố theo vùng tuyn sinh của trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyn hoặc thi tuyn.

- Yêu cầu sinh viên dự tuyn:

+ Đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định chung đối với người tham gia học nghề trình độ cao đng như độ tui; sức khỏe; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, ưu tiên lựa chọn những học sinh có kết quả học tập của năm lớp 12 trung học phổ thông hoặc những sinh viên năm thứ nhất của các trường chuyên nghiệp có kết quả học tập từ khá trở lên;

+ Tuyển sinh những sinh viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu là A2 theo khung trình độ ngoại ngữ Châu âu (CEFR), sau 6 tháng học tiếng Anh phải đạt được trình độ tối thiểu là B1;

+ Ưu tiên những sinh viên thuộc diện chính sách.

2. Ngôn nggiảng dạy, học tập

- Giảng dạy 6 môn học chung theo quy định của Việt Nam bằng tiếng Việt.

- Giảng dạy, học tập các tiêu chuẩn năng lực trong nội dung chuyên môn và kiểm tra đánh giá năng lực bng tiếng Anh.

- Nếu sau 6 tháng học tiếng Anh, những sinh viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh vẫn được học các nội dung chuyên môn, nhưng phải học thêm 6 tháng tiếng Anh tiếp theo để đảm bảo năng lực tiếng Anh theo yêu cầu của Úc. Sau 12 tháng những sinh viên nào không đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh thì sẽ không được học tiếp chương trình chuyn giao.

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đã được phê duyệt theo Quyết định số     /LĐTBXH ngày    /    /2015, mi nghề được thiết kế gồm 3 phần: các môn học chung theo quy định của Việt Nam (để kết thúc khóa học được cấp bng cao đng của Việt Nam); tiếng Anh nâng cao và phần chuyên môn là bộ chương trình được chuyển giao từ Úc tương ứng theo từng nghề, cụ thể:

a) Phần các môn học chung: gồm 6 môn học theo quy định của Việt Nam là 450 giờ.

b) Tiếng Anh nâng cao: thời gian học 6 tháng đđạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là B1 theo khung trình độ ngoại ngữ Châu âu (CEFR);

c) Phần chuyên môn: Theo bộ chương trình được chuyn giao từ Úc, có số tiêu chuẩn năng lực từ 21 đến 67 tiêu chuẩn và tương ứng với thời gian đào tạo từ 1740 giờ đến 2450 giờ tùy theo từng bộ chương trình của từng nghề và bổ sung thêm phần tiếng Anh nâng cao.

4. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

- Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên được đánh giá kết quả đầu ra, đạt yêu cầu sẽ được cấp 02 bng:

+ 01 bằng cao đẳng của Việt Nam do trường tổ chức đào tạo cấp;

+ 01 bằng Diploma (hoặc Advance Diploma) do Học viện Chisholm, Bang Victoria, Úc cấp.

5. Tổ chức, quản lý đào tạo

- Các trường cao đẳng nghề được lựa chọn thực hiện đào tạo thí điểm xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm của trường gồm: Phương án tuyn sinh, Quy chế đào tạo, Kế hoạch và tiến độ thực hiện.

- Tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh nâng cao cho sinh viên đđạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là B1; giảng dạy các môn học chung theo quy định của Việt Nam; tổ chức đào tạo các nội dung chuyên môn theo quy trình, công nghệ đào tạo của Úc và được các chuyên gia Úc hướng dẫn, giám sát.

- Quản lý đào tạo theo hệ thống ssách quản lý theo quy định của Việt Nam và của Úc, lưu trữ hồ sơ quản lý đào tạo, sổ sách chứng từ kế toán, tài chính theo quy định chung.

6. Giáo viên, giảng viên tham gia đào tạo thí điểm

Các trường lựa chọn giảng viên tham gia giảng dạy đáp ứng các quy định chung hiện hành đối với người dạy nghề như chun giáo viên, giảng viên dạy nghề theo các quy định hiện hành của Việt Nam và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải đạt chuẩn về knăng nghề nghiệp và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Úc hoặc của tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế được Úc đánh giá, kiểm định và công nhận; trường hợp giáo viên chưa đạt chun, các trường cần phối hợp với cơ sở đào tạo của Úc hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín để đào tạo cấp chng chỉ đảm bảo chất lượng cho giáo viên trước khi tham gia giảng dạy;

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là B1 theo khung trình độ ngoại ngữ Châu âu (CEFR) để giảng dạy năm thứ nhất; giáo viên tham gia giảng dạy từ năm thứ 2 có trình độ tiếng Anh tối thiểu là B2;

- Có trình độ tin học đáp ứng được yêu cầu công việc và ứng dụng được công nghệ thông tin trong giảng dạy;

- Giảng viên, giáo viên giảng dạy lớp đào tạo thí điểm được hưởng các chế độ, chính sách đối với giảng viên giảng dạy các chương trình tiên tiến, vận dụng theo Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến.

7. Cán bộ quản lý đào tạo

Các trường bố trí cán bộ quản lý công tác đào tạo thí điểm đáp ứng các yêu cầu:

- Có đủ năng lực, nghiệp vụ quản lý theo phương thức mới, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài chính;

- Có khả năng hỗ trợ và tư vấn sinh viên trong quá trình học tập;

- Có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu công việc.

8. Chuyên gia, giảng viên quốc tế

- Tổng cục Dạy nghề thuê chuyên gia do Học viện Chisholm, Bang Victoria, Úc đề xuất có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đhướng dẫn và hỗ trợ giáo viên của từng trường tham gia đào tạo thí điểm; đồng thời theo dõi, giám sát trong suốt quá trình tổ chức đào tạo đđảm bảo chất lượng của Úc và tham gia đánh giá, công nhận kết quả đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp của 12 nghề.

- Tổng cục Dạy nghề trình Bộ thẩm định và phê duyệt đơn giá thuê chuyên gia nước ngoài tham gia hỗ trợ đào tạo thí điểm.

9. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo thí điểm

- Tổng cục Dạy nghề phối hợp với Úc hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín (nếu được cơ sở đào tạo của Úc ủy quyền) đ kim định, đánh giá cơ sở vật chất thiết bị của các trường tham gia đào tạo thí điểm theo từng năm đđảm bảo các yêu cầu của chương trình chuyển giao và đáp ứng được với số lượng sinh viên được giao đào tạo thí điểm.

- Trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu, các trường phải cam kết đảm bảo sau năm học thứ nhất phải có đủ các Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho giảng dạy nghề được giao đào tạo thí điểm (máy móc và trang thiết bị giảng dạy lý thuyết và thực hành; lớp học và xưởng thực hành...) được phía Úc hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế (do Úc ủy quyền) kiểm định, công nhận.

10. Xác định chi phí đào tạo thí điểm

- Tổng cục Dạy nghề căn cứ vào bộ chương trình đào tạo của từng nghề, hướng dẫn các trường tham gia đào tạo thí điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời trình Bộ phê duyệt.

- Tổng cục Dạy nghề căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời được Bộ phê duyệt và căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015; Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến, hướng dẫn các trường tham gia đào tạo thí điểm xây dựng chi phí đào tạo để trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định giá theo quy định.

11. Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo thí điểm

- Trên cơ sở chi phí đào tạo đã được thẩm định giá, Tổng cục Dạy nghề trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt để đặt hàng dạy nghề đối với các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo thí điểm với các trường được lựa chọn theo từng nghề.

12. Tổng kết, đánh giá công tác đào tạo thí điểm

- Trong quá trình tổ chức đào tạo thí điểm, Tng cục Dạy nghề có trách nhiệm phối hợp với Học viện Chisholm, Bang Victoria, Úc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các trường thực hiện kế hoạch đào tạo thí điểm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Phối hợp với các trường thực hiện đào tạo thí điểm và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng nghề đào tạo thí điểm sau từng năm học và khi kết thúc khóa học nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo, quy chế đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; quy trình và cách thức công nhận bằng cấp đào tạo với tổ chức giáo dục, đào tạo của nước ngoài để trình Bộ ban hành nhằm tiến tới thực hiện đào tạo nhân rộng các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

- Đề xuất các chế độ, chính sách cho người học, người dạy trong việc đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1809/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1809/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1809/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH 2015 Kế hoạch đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH 2015 Kế hoạch đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1809/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH 2015 Kế hoạch đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH 2015 Kế hoạch đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc

         • 09/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực