Quyết định 181/QĐHC-CTUBND

Quyết định 181/QĐHC-CTUBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 208/QĐHC-CTUBND

Nội dung toàn văn Quyết định 181/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 208/QĐHC-CTUBND NGÀY 27/3/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 183/TTr-SGTVT-PC ngày 25 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐHC-CTUBND ngày 27/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục.)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- Lưu: HC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 181/QĐHC-CTUBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

 

Lĩnh vực Đường bộ

 

30

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đã được thay thế

31

Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012.

 

Tổng số: 02 thủ tục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 181/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu181/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 181/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 181/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 181/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu181/QĐHC-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành12/03/2014
       Ngày hiệu lực12/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 181/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 181/QĐHC-CTUBND 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực