Quyết định 1811/QĐ-UBND

Quyết định 1811/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành đến ngày 31/12/2014 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1811/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Long An hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1811/QĐ-UBND

Long An, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 593/TTr-STP ngày 19/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 25 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành đến ngày 31/12/2014 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT. UBND tỉnh;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT,D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH LONG AN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Long An)

STT

Hình thức

Số ký hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung

Ghi chú

LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Quyết định

55/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

18/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh ý kiến của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Hết HL theo QĐ số 37/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC CÔNG AN

02

Quyết định

58/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/11/2008

Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 17/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

03

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/12/2010

Ban hành quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 49/2014/QĐ-UBND

04

Quyết định

65/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

29/12/2010

Về việc ban hành quy định trách nhiệm trong phối hợp quản lý các hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Intrenet trên địa bàn tỉnh

Hết HL theo QĐ số 23/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC Y TẾ

05

Quyết định

4156/QĐ-UBND

UBND tỉnh

27/10/2005

Về việc ban hành quy định một số loại hình dịch vụ và mức thu dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Hết HL theo QĐ số 1648/QĐ-UBND ngày 21/5/2014

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

06

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND

UBND tỉnh

05/9/2011

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND

07

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

10/8/2012

Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 62/2014/QĐ-UBND

08

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

31/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 54/2014/QĐ-UBND

09

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

30/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 62/2014/QĐ-UBND

10

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

13/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND

11

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

24/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về việc mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 62/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

12

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

16/9/2010

Về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 61/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

13

Quyết định

68/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

27/12/2012

Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 64/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

14

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

13/7/2012

Ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 27/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

15

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND

UBND tỉnh

25/7/2006

Về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 46/2014/QĐ-UBND

16

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

UBND tỉnh

06/7/2007

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 21/2014/QĐ-UBND

17

Quyết định

77/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

15/12/2009

Về việc sửa đổi một số điều của quy định về bảo vệ môi trường hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 21/2014/QĐ-UBND

18

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/3/2010

Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 56/2014/QĐ-UBND

19

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/10/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh Long An về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 46/2014/QĐ-UBND

20

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

05/6/2013

Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 52/2014/QĐ-UBND

21

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/9/2013

Ban hành quy định trình tự thủ tục kiểm kê nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 47/2014/QĐ-UBND

22

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

20/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 56/2014/QĐ-UBND

23

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

09/12/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 43/2014/QĐ-UBND

24

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

09/12/2013

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Hết HL theo QĐ số 42/2014/QĐ-UBND

LĨNH VỰC KHÁC

25

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/11/2008

Về việc phê duyệt, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

Hết HL theo QĐ số 44/2014/QĐ-UBND

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1811/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 26/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1811/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1811/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Long An hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1811/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Long An hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 26/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1811/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Long An hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1811/QĐ-UBND 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Long An hết hiệu lực

  • 26/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực