Quyết định 65/2010/QĐ-UBND

Quyết định 65/2010/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Long An và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Xét Tờ trình số 999/TTr-STTTT ngày 23/12/2010 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về trách nhiệm trong phối hợp quản lý các hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung tại Điều 1 quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế-Bộ TTTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC (TH+KT, VX, TCD);
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, STTTT, Nh.
QUI DINH-PHOI HOP QL INTERNET

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Hùng

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ

Điều 3. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An và là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển Internet và triển khai các hoạt động công ích về Internet trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và chính sách, chiến lược quy hoạch phát triển Internet quốc gia.

3. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; các đại lý Internet; các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông những biện pháp quản lý phù hợp với tình hình phát triển Internet.

5. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ cập kiến thức về Internet cho các tổ chức đoàn, đội, hội ... và trong nhân dân.

6. Hướng dẫn theo thẩm quyền về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến.

Điều 4. Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp về đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Internet.

2. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xử lý thông tin nghiệp vụ về Internet trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động Internet theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet để thống nhất xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố về việc phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý trong hoạt động Internet tại địa phương.

Điều 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Với vai trò là thường trực Đội kiểm tra Văn hóa – Tệ nạn xã hội (Đội 814) tỉnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh đề xuất, kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các biện pháp để xử lý các trò chơi trực tuyến có nội dung độc hại như: xuyên tạc lịch sử, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, bạo lực, đồi trụy ...

3. Chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố trong công tác gia đình có lồng ghép nội dung giáo dục con em trong việc sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến.

Điều 6. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục, khen thưởng và công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet và trò chơi trực tuyến theo qui định của pháp luật.

Điều 8. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác hướng dẫn và quản lý việc sử dụng dịch vụ Internet trong trường học đối với học sinh, sinh viên.

2. Phổ cập kiến thức về Internet, xây dựng chương trình, dự án nhằm đưa Internet đến với học sinh, sinh viên vùng nông thôn; chú trọng vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

3. Hướng dẫn các trường, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố định kỳ trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ có lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến.

4. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục có kế hoạch phối hợp cụ thể giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý giờ giấc học tập, sinh hoạt của học sinh.

Điều 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn hệ thống các trường, trung tâm trực thuộc trong việc thông tin, tuyên truyền về mặt trái của việc sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên.

2. Thường xuyên tổng hợp, cập nhật và báo cáo các cơ quan chức năng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với các tệ nạn xã hội có liên quan đến sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến.

Điều 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

1. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên, hội viên quan tâm kiểm soát chặt chẽ giờ giấc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của con em mình; không khuyến khích cho con em chơi trò chơi trực tuyến vì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, kết quả học tập và đạo đức lối sống,…

2. Thường xuyên khuyến cáo đến các thành viên, hội viên, gia đình có trang bị máy tính nối mạng Internet phải thường xuyên kiểm soát con em về thời gian sử dụng máy tính, nội dung sử dụng Internet để kịp thời ngăn chặn việc sử dụng các trang Website xấu, các trò chơi bạo lực, khiêu dâm,…

3. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến.

Điều 11. UBND các huyện, thành phố

1. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong hoạt động Internet tại địa phương theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet tại địa phương.

3. Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý Internet theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đảm bảo kinh phí, phương tiện cho phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp xã thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn huyện, xã.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Triển khai thực hiện quy định

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện quy định này, báo cáo UBND tỉnh.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định này do UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2010
Ngày hiệu lực08/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Minh Hùng
       Ngày ban hành29/12/2010
       Ngày hiệu lực08/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2010/QĐ-UBND trách nhiệm trong phối hợp quản lý hoạt động