Quyết định 1818/QĐ-UBND

Quyết định 1818/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1818/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1818/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 542/STP-VB ngày 03 tháng 3 năm 2009 và Văn bản số 773/STP-VB ngày 19 tháng 3 năm 2009 về dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố; ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2893/STC-HCSN ngày 08 tháng 4 năm 2009 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 gồm 102 văn bản (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 là: 474.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng) và kinh phí xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tổng kinh phí phê duyệt là: 479.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng), được bố trí từ ngân sách hàng năm của thành phố và ngoài kinh phí khoán của các cơ quan.

2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngoài Phụ lục kèm theo Quyết định này, Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí 6 tháng một lần.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 được phê duyệt theo Quyết định này cho Sở Tư pháp để thống nhất quản lý; đồng thời hướng dẫn các cơ quan thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo định mức được duyệt sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện xong thủ tục trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND (Hồ sơ trình dự thảo văn bản bao gồm: Tờ trình và dự thảo văn bản, bảng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo, văn bản thẩm định, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định).

Điều 3.

1. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, chế độ đã quy định.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (Kèm phụ lục);
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- VPUB: Các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT, (PC-Tg) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI TRONG NĂM 2009

Số TT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Kinh phí hỗ trợ (ĐVT: 1.000đ)

Cơ quan đề xuất

1

Quyết định

Quy định về tiêu chí áp dụng thời gian đưa vào cơ sở chữa bệnh, thời gian quản lý sau cai nghiện tại trung tâm, thời gian quản lý sau cai nghiện tại địa phương theo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, bổ sung

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp;

Lực lượng thanh niên xung phong

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

2

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn thành phố (sửa đổi bổ sung Quyết định 02/2006/QĐ-UBND và Quyết định 80/2006/QĐ-UBND)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp;

Lực lượng thanh niên xung phong

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

UBND quận 6

3

Quyết định

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

4

Quyết định

Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

5

Quyết định

Thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố giai đoạn 2009-2015 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp;

Sở Nội vụ

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

6

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của lớp dạy nghề

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính;

Sở KH và ĐT;

Sở Nội vụ

Quý I/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

7

Quyết định

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Thông tin và Dự báo thị trường lao động thành phố

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính;

Sở Nội vụ;

Liên đoàn Lao động thành phố

Quý II/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

8

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp;

Sở Tài chính

Quý II/2009

5.000

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

UBND quận Tân phú

9

Quyết định

Quy định về phòng chống bệnh dại ở động vật và quản lý chó mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Quyết định

Quy định về khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi (thay thế QĐ 3522/QĐ-UB-KT ngày 30/7/1996 của UBND thành phố)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Quyết định

Quy định kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm rau củ quả và sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Chỉ thị

Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý I/2009

2.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Quyết định

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2009-2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

Quyết định

Chính sách cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2009-2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15

Quyết định

Chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

16

Nghị quyết

Về tổng quyết toán ngân sách năm 2007

Sở Tài chính

Các Sở - ngành

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

17

Nghị quyết

Về tổng dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009

Sở Tài chính

Các Sở - ngành

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

18

Quyết định

Về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2009

Sở Tài chính

Các Sở - ngành

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

19

Quyết định

Ban hành mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

20

Quyết định

Quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở Xây dựng

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính;

Sở Xây dựng

21

Quyết định

Quy định mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Sở Tài chính

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

22

Quyết định

Quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý II/2009

5.000

Sở Tài chính

23

Quyết định

Quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2009

5.000

Sở Tài chính

24

Quyết định

Quy định mức thu phí sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính;

UBND quận 5

25

Quyết định

Quy định mức thu phí tham quan bảo tàng

Sở Tài chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý II/2009

5.000

Sở Tài chính

26

Quyết định

Ban hành mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí

Sở Tài chính

Lực lượng thanh niên xung phong;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

27

Quyết định

Ban hành mức thu phí tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm

Sở Tài chính

Các Sở - ngành;

UBND quận - huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

28

Quyết định

Sửa đổi, điều chỉnh, Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND thành phố về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở TN và MT;

Sở Tư pháp;

Cục Thuế thành phố

Quý III/2009

5.000

Sở Tài chính

29

Quyết định

Về tiền thuê đất đối với các lĩnh vực xã hội hoá y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Sở TN và MT;

Sở Tư pháp;

Cục thuế TP;

Sở Y tế;

Sở VH-TT-DL

Quý III/2009

5.000

Sở Tài chính

30

Quyết định

Về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Viện Nghiên cứu phát triển;

Sở TN và MT;

Cục thuế TP

Quý IV/2009

5.000

Sở Tài chính

31

Quyết định

Về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

32

Quyết định

Ban hành Quy chế định mức xe chuyên dùng- cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp

Sở Tài chính

Các sở - ngành

Quý I/2009

5.000

Sở Tài chính

33

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

Quyết định

Quy định phương thức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Quyết định

Quy định chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính;

Sở Nội vụ

Quý I/2009

5.000

Sở Giáo dục và Đào tạo

36

Quyết định

Quy định các khoản thu phí phục vụ công tác hoạt động của ngành giáo dục thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

Sở Tài chính

Quý I/2009

5.000

Sở Giáo dục và Đào tạo

37

Quyết định

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2009

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở-ngành; UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

38

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/ 2007 về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính;

Các sở - ngành liên quan

Quý I/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

39

Quyết định

Về phân công uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các công ty nhà nuớc (thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ngày 02/05/2007)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

40

Quyết định

Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định 108/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 và Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý các KCX-KCN; Ban Quản lý Khu công nghệ cao; Ban Quản lý khu Nam; Ban Quản lý ĐT-XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc và các sở - ngành liên quan

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

Chỉ thị

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở - ngành liên quan; UBND quận- huyện; Các Tổng công ty trực thuộc thành phố

Quý II/2009

2.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

42

Quyết định

Ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở - ngành liên quan; UBND quận - huyện; các Tổng công ty trực thuộc thành phố

Quý IV/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

Nghị quyết

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý IV/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

44

Quyết định

Về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố năm 2009

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

45

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục thuế TP;

Công an TP

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

46

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Quyết định 86/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp

Quý II/2009

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

48

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

5.000

UBND quận 5

49

Quyết định

Quy chế tổ chức và hoạt động Sở Giao thông-Vận tải (thay thế Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/12/2007)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng;

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập TP

Quý I/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

50

Quyết định

Quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông -Vận tải

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp;

Công an TP;

Sở VH-TT-DL

Quý III/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

51

Quyết định

Ban hành Quy định về quảng cáo trên xe buýt

Sở Giao thông -Vận tải

Sở Tài chính;

Sở VH-TT-DL

Quý I/2009

5.000

Sở Giao thông Vận tải

UBND quận 7

52

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Cảng vụ đường thuỷ nội địa Thành phố (thay thế Quyết định 179/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 và số 84/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007)

Sở Giao thông-Vận tải

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp.

Quý II/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

53

Quyết định

Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước trên địa bàn Thành phố (sửa đổi, bổ sung Quyết định 185/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006)

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố

Sở Xây dựng;

Sở NN và PTNT;

Sở GT-VT;

Sở Tư pháp;

Sở KH và ĐT.

Quý IV/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

54

Quyết định

Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch thuộc địa bàn Thành phố (Hợp nhất và thay thế Quyết định 150/2004/QĐ-UB ngày 09/06/2004; Quyết định 319/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 và Chỉ thị số 27/2002/CT-UB ngày 19/12/2002)

Sở Giao thông -Vận tải

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Giao thông-Vận tải

55

Chỉ thị

Về thực hiện Nghị định số 168/2003/ NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ Quy định nguồn tài chính và quản lý, bảo trì đường bộ (thay thế Chỉ thị 14/2005/CT-UB ngày 27/5/2005)

Sở Giao thông -Vận tải

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý IV/2009

2.000

Sở Giao thông-Vận tải

56

Chỉ thị

Chỉ thị tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông -Vận tải

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

2.000

Sở Giao thông-Vận tải

57

Quyết định

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn Thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở VH-TT-DL

58

Quyết định

Quy trình giám sát xử lý chất thải rắn tại các khu xử lý chất thải rắn thành phố theo từng công nghệ xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận - huyện

Quý III/2009

5.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

Quyết định

Quy trình giám sát công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận - huyện

Quý III/2009

5.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

60

Quyết định

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định 135/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 và Quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu Quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

UBND quận 2

Ban Quản lý ĐT-XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

61

Quyết định

Về sửa đổi bổ sung Quyết định 26/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sở Nội vụ;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

62

Quyết định

Quy chế hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố

Công an thành phố

Sở Nội vụ

Quý II/2009

5.000

Công an thành phố

63

Chỉ thị

Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

Công an thành phố

Quý I/2009

2.000

Sở Tư pháp;

Công an thành phố

64

Quyết định

Quy định về huy động lực lượng và phương tiện phục vụ công tác PCCC và cứu hộ - cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Sở Cảnh sát PCCC TP

Sở Tư pháp;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Quý I/2009

5.000

Sở Cảnh sát PCCC thành phố

65

Quyết định

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra cháy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn

Sở Cảnh sát PCCC TP

Sở Tư pháp;

Văn phòng HĐND-UBNDTP

Quý II/2009

5.000

Sở Cảnh sát PCCC thành phố

66

Chỉ thị

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố

Sở Cảnh sát PCCC TP

Sở Tư pháp;

Văn phòng HĐND-UBNDTP

Quý II/2009

2.000

Sở Cảnh sát PCCC thành phố

67

Nghị quyết

Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình

Sở Y tế

Sở LĐ-TB và XH

Quý I/2009

5.000

Sở Y tế

68

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định 87/2006/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010

Sở Y tế

Sở LĐ-TB và XH

Quý I/2009

5.000

Sở Y tế

69

Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại Thành phố

Sở Xây dựng

Công an thành phố;

Sở Ngoại vụ

Quý II/2009

5.000

Sở Xây dựng

70

Chỉ thị

Triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản

Sở Xây dựng

Sở TN và MT;

Sở KH và ĐT;

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp;

Hiệp hội Bất động sản thành phố

Quý 1/2009

2.000

Sở Xây dựng

71

Quyết định

Ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Sở Xây dựng

Các sở-ngành;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Xây dựng

72

Quyết định

Ban hành quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp

Quý II/2009

5.000

Sở Xây dựng

73

Quyết định

Ban hành Quy định tạm thời về mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo và mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

74

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

75

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở Y tế; Sở Tư pháp; UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

76

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào Đào tạo thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở GD và ĐT;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

77

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở VH-TT và DL;

Sở Thông tin và Truyền thông;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

78

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở LĐ-TB và XH;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

79

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc UBND quận-huyện

Sở Nội vụ

Sở Công thương;

Sở KH và CN;

Sở KH và ĐT;

Sở NN và PTNT;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

80

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị thuộc UBND quận

Sở Nội vụ

Sở Công thương;

Sở GT – VT;

Sở TN và MT;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

81

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc UBND huyện

Sở Nội vụ

Sở NN và PTNT; Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

82

Quyết định

Ban hành Quy chế (Mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Công thương thuộc UBND huyện

Sở Nội vụ

Sở Công thương;

Sở Xây dựng;

Sở GT- VT;

Sở KH và ĐT;

Sở TN và MT;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ;

UBND quận 1;

UBND quận 5

83

Quyết định

Về chế độ khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường -xã, thị trấn

Sở Nội vụ

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

84

Quyết định

Về chế độ trợ cấp cán bộ y tế và giáo dục công tác tại các huyện, xã-thị trấn

Sở Nội vụ

Sở Tài chính;

Sở Y tế;

Sở GD và ĐT;

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

85

Quyết định

Ban hành Quy chế điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

Quý III/2009

5.000

Sở Nội vụ

86

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ

87

Chỉ thị

Về thực hiện Luật cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Quý III/2009

2.000

Sở Nội vụ

88

Chỉ thị

Về thay thế vị trí công tác đối với Cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Quý I/2009

2.000

Sở Nội vụ

89

Quyết định

Về điều chỉnh phụ cấp Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp;

Sở Tài chính

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ

90

Quyết định

Về sửa đổi bổ sung Quyết định số 92/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với Hội quần chúng trên địa bàn Thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ

91

Quyết định

Về chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tài chính;

Sở GD và ĐT;

Sở Tư pháp

Quý I/2009

5.000

Sở Nội vụ

92

Quyết định

Về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009

Sở Nội vụ

Sở Tài chính;

Sở Tư pháp

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

93

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động (Mẫu) của Ban quản lý dự án các quận - huyện

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp;

UBND quận-huyện

 

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

94

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động (Mẫu) của Ban quản lý dự án các sở-ngành thành phố

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp;

Các sở-ngành

Quý II/2009

5.000

Sở Nội vụ

95

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động sản xuất trong rừng phòng hộ Cần Giờ

UBND huyện Cần Giờ

Sở Tư pháp;

Sở TN và MT;

Sở NN và PTNT

Quý I/2009

5.000

UBND huyện Cần Giờ

96

Quyết định

Ban hành Quy định về cho thuê đất có mặt nước ven sông biển để nuôi trồng thủy sản

UBND huyện Cần Giờ

Sở TN và MT;

Sở Tài chính

Quý I/2009

5.000

UBND huyện Cần Giờ

97

Chỉ thị

Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (thay thế Chỉ thị 17/2007/CT-UBND)

Sở Tư pháp

UBND quận - huyện

Quý III/2009

2.000

Sở Tư pháp

UBND quận 7

98

Nghị quyết,

Quyết định

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, thù lao dịch thuật trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Quý I/2009

5.000

Sở Tư pháp;

UBND quận 1, 5, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè

99

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 03/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Quý II/2009

5.000

Sở Tư pháp

100

Chỉ thị

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

Quý II/2009

2.000

Sở Tư pháp

101

Chỉ thị

Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ,

Tổ Đề án 30

Quý II/2009

2.000

Sở Tư pháp

102

Quyết định

Ban hành quy trình thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

Thanh tra thành phố

Sở Tư pháp

Quý III/2009

5.000

UBND quận Tân Bình

Tổng cộng 102 văn bản

Tổng số tiền: 474.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1818/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1818/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo15/05/2009
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1818/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1818/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1818/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1818/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo15/05/2009
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1818/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1818/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

         • 28/04/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/04/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực