Quyết định 1821/QĐ-UBND

Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2019 về đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Thông tư 71/2018/TT-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 1821/QĐ-UBND 2019 đối tượng khách được mời cơm tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH ĐƯỢC MỜI CƠM ĐỐI VỚI CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO THÔNG TƯ SỐ 71/2018/TT-BTC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Căn cứ Nghị quyết s 130/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tnh về chủ trương đi tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tnh Trà Vinh;

Xét tờ trình của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định về đối tượng khách được mời cơm đối vi chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các đối tượng:

1. Đối tượng khách được mời cơm đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sdụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành ph(gọi chung là cp huyện); các xã, phường, thị trn (gọi chung là cp xã):

a) Cán bộ lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ hưu trí; gia đình chính sách; các chức sách tôn giáo; đồng bào là dân tộc thiểu số; các doanh nghiệp sản xut kinh doanh, hộ kinh doanh, thợp tác, hợp tác xã, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

b) Khách thuộc các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn.

c) Khách là các nhà đầu tư đến thăm và làm việc tìm hiểu môi trường đầu tư nhm tạo điu kiện cho địa phương mrộng, thu hút các dự án đu tư; các nhà tài trợ, viện trợ đến thăm và làm việc tại địa phương triển khai các dự án tài trợ, viện trợ cho địa phương.

d) Các Viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

đ) Tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, ấp, khóm trong tnh đến làm việc.

2. Đối tượng khách được mời cơm do Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và được đưa vào trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động ca đơn vị.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đm chi thường xuyên: Đi tượng khách được mời cơm thực hiện theo Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Thành viên UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- LĐVP.UBND t
nh;
- Phòng HC-QT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1821/QĐ-UBND 2019 đối tượng khách được mời cơm tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1821/QĐ-UBND 2019 đối tượng khách được mời cơm tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1821/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐồng Văn Lâm
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1821/QĐ-UBND 2019 đối tượng khách được mời cơm tỉnh Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821/QĐ-UBND 2019 đối tượng khách được mời cơm tỉnh Trà Vinh

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực